en en

Opatrenie NBS č. 5/2001

5
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 29. januára 2001,

ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako

banka, minimálna výška
peňažného vkladu do základného imania banky a spôsob preukazovania

splnenia podmienok,
na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka

Národná banka Slovenska podľa § 4 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o

bankách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

ustanovuje:§ 1
Účel opatrenia

Účelom tohto opatrenia je ustanoviť

a) náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka (ďalej len „žiadosť o

povolenie“) vrátane žiadosti podľa osobitného

predpisu1),

b) minimálnu výšku peňažného vkladu do základného imania banky a banky

vykonávajúcej hypotekárne obchody, ktorá je podmienkou na udelenie

povolenia pôsobiť ako banka,

c) spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie

pôsobiť ako banka.Náležitosti žiadosti o povolenie
§ 2

(1) Žiadosť o povolenie obsahuje údaje o zakladateľoch banky, ak ide

o

a) fyzickú osobu

1. meno a priezvisko,

2. dátum narodenia a rodné číslo,

3. štátnu príslušnosť,

4. adresu trvalého pobytu,

b) fyzickú osobu – podnikateľa

1. meno a priezvisko, obchodné meno,

2. dátum narodenia a rodné číslo,

3. štátnu príslušnosť,

4. adresu trvalého pobytu a miesto podnikania,

c) právnickú osobu

1. obchodné meno a sídlo,

2. identifikačné číslo.

(2) Žiadosť o povolenie okrem náležitostí uvedených v odseku 1

obsahuje aj bankové činnosti podľa § 1 ods. 1 a 3 zákona, o povolenie

ktorých sa žiada spolu s časovým predpokladom začatia výkonu jednotlivých

činností a ich rozsahom.

______________________________
1) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o

stavebnom sporení v znení zákona č. 242/1999 Z. z.

(3) Ak toto opatrenie neustanovuje inak, prílohou žiadosti o

povolenie je

a) ak žiadosť o povolenie podáva fyzická osoba

1. podrobný pracovný životopis,

2. výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac; ak fyzická osoba

je cudzincom prílohou žiadosti je obdobné potvrdenie o občianskej

bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, ako i

štátu, v ktorom sa v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiaval viac

ako tri mesiace, alebo v prípade, že štát trvalého pobytu cudzinca nie je

rovnaký so štátom, ktorého je občanom, prílohou žiadosti je obdobné

potvrdenie o občianskej bezúhonnosti vydané štátom, ktorého je občanom;

ak potvrdenie o občianskej bezúhonnosti nie je príslušným štátom

vydávané, prílohou žiadosti je čestné vyhlásenie cudzinca,

3. doklad preukazujúci pôvod, rozsah a zloženie finančných prostriedkov a

vecného majetku vkladaného do základného imania zakladanej banky,

4. prehľad o majetkovej a finančnej situácii fyzickej osoby, napríklad

výpisy z účtov, výpis z katastra nehnuteľností, daňové priznanie,

majetkové priznanie,

5. zoznam obsahujúci mená a priezviská blízkych osôb2), ktoré

sú v čase podania žiadosti členmi predstavenstva, dozornej rady a

vedúcimi zamestnancami banky, vedúcim pobočky zahraničnej banky, s

obdobnou funkciou v správcovskej spoločnosti, poisťovni a v obchodníkovi

s cennými papiermi (ďalej len „finančná inštitúcia“), s uvedením

obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla tejto

finančnej inštitúcie,

6. zoznam právnických osôb, v ktorých majú fyzické osoby podiel na

základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 %, alebo

sú zastúpené v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch alebo

vo vedení, alebo celým svojím majetkom ručia za ich záväzky, s uvedením

obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky

základného imania a výšky podielu v percentuálnom vyjadrení,

b) ak žiadosť o povolenie podáva fyzická osoba – podnikateľ

1. podrobný pracovný životopis s prehľadom o doterajších podnikateľských

aktivitách,

2. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, na

základe ktorého podniká fyzická osoba – podnikateľ, nie starší ako dva

mesiace,

3. výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac; ak fyzická osoba

– podnikateľ je cudzincom prílohou žiadosti je obdobné potvrdenie o

občianskej bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu trvalého pobytu,

ako aj štátu, v ktorom sa v posledných piatich rokoch nepretržite

zdržiaval viac ako tri mesiace, alebo v prípade, že štát trvalého pobytu

cudzinca nie je rovnaký so štátom, ktorého je cudzinec občanom, prílohou

žiadosti je obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti vydané štátom,

ktorého je občanom; ak potvrdenie o občianskej bezúhonnosti nie je

príslušným štátom vydávané, prílohou žiadosti je čestné vyhlásenie

cudzinca,

4. doklad preukazujúci pôvod, rozsah a zloženie finančných prostriedkov a

vecného majetku vkladaného do základného imania zakladanej banky,

5. prehľad o majetkovej a finančnej situácii fyzickej osoby –

podnikateľa, napríklad výpisy z účtov, výpis z katastra nehnuteľností,

daňové priznanie, majetkové priznanie,

6. zoznam obsahujúci mená a priezviská blízkych osôb2), ktoré

sú v čase podania žiadosti zamestnané vo finančnej inštitúcii, s uvedením

obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla tejto

finančnej inštitúcie,

______________________________
2) § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky

zákonník.

7. zoznam právnických osôb, v ktorých majú fyzické osoby – podnikatelia

podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10

%, alebo sú zastúpené v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných

orgánoch alebo vo vedení, alebo celým svojím majetkom ručia za ich

záväzky, s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného

čísla, sídla, výšky základného imania a výšky podielu v percentuálnom

vyjadrení,

c) ak žiadosť o povolenie podáva právnická osoba

1. výpis z obchodného registra alebo doklad z obdobného registra, ak ide

o právnickú osobu so sídlom v zahraničí, vydaný príslušným orgánom

preukazujúci vznik právnickej osoby nie starší ako jeden mesiac,

2. písomná zmluva alebo zakladateľská listina, ktorou bola právnická

osoba založená alebo zriadená, napríklad zakladateľská listina alebo

stanovy družstva, s uvedením miesta a dátumu ich založenia alebo

zriadenia, zoznam činností, ktoré vykonáva,

3. výpis z obchodného registra osôb nie starší ako jeden mesiac o

právnických osobách, ktorých podiel na základnom imaní zakladateľa alebo

hlasovacích právach je v rozsahu najmenej 10 % alebo ktoré celým svojím

majetkom ručia za záväzky zakladateľa a výšku tohto podielu v

percentuálnom vyjadrení,

4. zoznam fyzických osôb, ktorých podiel na základnom imaní právnickej

osoby alebo na hlasovacích právach je v rozsahu najmenej 10 % alebo ktoré

celým svojím majetkom ručia za záväzky právnickej osoby a výšku tohto

podielu v percentuálnom vyjadrení,

5. časový priebeh účtovnej a trhovej ceny akcií za posledné tri roky pri

akciovej spoločnosti,

6. účtovnú závierku overenú audítorom, ak tak ustanovuje osobitný

zákon3), správy o hospodárení predkladané valnému zhromaždeniu

za posledné tri roky,

7. doklad preukazujúci pôvod, rozsah a zloženie finančných prostriedkov a

vecného majetku vkladaného do základného imania zakladanej banky,

8. zoznam právnických osôb, v ktorých majú právnické osoby podiel na

základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo

sú zastúpené v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch alebo

vo vedení, alebo ktoré celým svojím majetkom ručia za záväzky právnickej

osoby a výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení, s uvedením

obchodného mena, právnej formy, sídla, identifikačného čísla, sídla a

výšky základného imania,

9. písomný súhlas orgánu bankového dohľadu v krajine sídla zahraničnej

banky na zriadenie dcérskej spoločnosti, ak je zakladateľom banky

zahraničná banka.

(4) Ak toto opatrenie neustanovuje inak, prílohou žiadosti o povolenie

je aj

a) doklad preukazujúci výšku a zloženie základného imania zakladanej

banky; osobitne sa uvedie predpokladaná výška zriaďovacích výdavkov

(nákladov) súvisiacich so zakladanou bankou,

b) zakladateľskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu4)

zakladanej banky, súčasťou ktorej je aj návrh stanov zakladanej

banky5),

______________________________
3) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších

predpisov.
4) § 162 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný

zákonník.
5) § 173 Obchodného zákonníka.

c) plán podnikateľskej činnosti zakladanej banky na prvé tri roky, v

prvom roku členený na štvrťroky, v štruktúre zhodnej so štruktúrou súvahy a

štruktúrou výkazu ziskov a strát ustanovenými pre banky osobitným

predpisom6) a stratégia rozvoja jednotlivých bankových činností,

ktorá obsahuje zámery banky

1. pri poskytovaní úverov a získavaní vkladov z hľadiska vkladateľov,

odvetví ekonomiky, územia, druhu a rozsahu vkladov a úverov,

2. na získanie finančných prostriedkov od finančných inštitúcií a spôsob

ich vyrovnania,

3. pri obchodovaní s tuzemskými a zahraničnými cennými papiermi, účasť

banky na vydávaní cenných papierov a poskytovaní súvisiacich

služieb,

4. vo vykonávaní tuzemského a zahraničného platobného styku a zúčtovania

a rozvíjaní ďalších prevádzkových služieb,

5. pri obchodovaní s devízovými hodnotami,

6. pri poskytovaní záruk,

7. na obmedzenie rizika z poskytovania úverov klientovi alebo skupine

hospodársky spojených subjektov,

8. pri zvyšovaní základného imania,

9. pri rozvíjaní pobočkovej siete na území Slovenskej republiky a

vytváraní zastúpení a pobočiek v zahraničí, o ich počte a začlenení do

organizačnej štruktúry banky a spôsobe ich riadenia a kontroly,

d) informácie o organizácii zakladanej banky, ktoré obsahujú

údaje o

1. organizačnej štruktúre,

2. činnosti pobočiek a iných organizačných zložiek v Slovenskej republike

a počte ich zamestnancov, spôsobe ich riadenia a kontroly, rozdelení

právomocí medzi vedúcich zamestnancov, ktorí riadia ich činnosť,

3. organizácii a riadení informačného systému, uchovávaní a prenose dát,

ochrane dát a informácií, metodických, technických a programových

prostriedkoch používaných v informačnom systéme,

4. organizácii obchodu s devízovými hodnotami,

5. organizácii rozhodovacieho procesu pri poskytovaní úverov,

6. organizácii riadenia kapitálovej primeranosti a likvidity,

7. organizácii riadenia rizík,

8. doklady o vlastníckom vzťahu k budovám, v ktorých sa budú

uskutočňovať bankové činnosti,

e) doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť a prax v riadiacej

funkcii v banke alebo vo finančnej inštitúcii navrhovaných členov

štatutárneho orgánu zakladanej banky v rozsahu

1. meno a priezvisko,

2. dátum narodenia a rodné číslo,

3. štátna príslušnosť,

4. adresa trvalého pobytu,

______________________________
6) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z

11. novembra 1996 č. 65/356/1996, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a

obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah

údajov z nej určený na zverejnenie (oznámenie č. 349/1996 Z. z.) v znení

opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. septembra 1997

č. 3171/1997 – sekr. (oznámenie č. 296/1997 Z. z.) a opatrenia Ministerstva

financií Slovenskej republiky z 23. decembra 1997 č. 4299/1997 – sekr.

(oznámenie č. 9/1998 Z. z.) a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej

republiky zo 7. októbra 1999 č. 18032/1999-92 (oznámenie č. 291/1999 Z.

z.).

5. podrobný pracovný životopis; k životopisu sa pripojí doklad o odbornej

spôsobilosti na navrhovanú funkciu, absolvovanie odborných výcvikov a

stáží v príslušnej oblasti riadenia, prehľad doteraz vykonávaných

činností vo finančných inštitúciách s uvedením dĺžky praxe vo vedúcej

funkcii a počte riadených osôb, písomné vyhlásenie najmenej dvoch osôb

pôsobiacich v bankovom sektore, že navrhovaný člen štatutárneho orgánu

vzhľadom na jeho odborné vzdelanie a doterajšiu prax má predpoklady na

riadne vykonávanie navrhovanej funkcie,

6. výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac; ak fyzická osoba

je cudzincom prílohou žiadosti je obdobné potvrdenie o občianskej

bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, ako i

štátu, v ktorom sa v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiaval viac

ako tri mesiace, alebo v prípade, že štát trvalého pobytu cudzinca nie je

rovnaký so štátom, ktorého je občanom, prílohou žiadosti je obdobné

potvrdenie o občianskej bezúhonnosti vydané štátom, ktorého je občanom;

ak potvrdenie o občianskej bezúhonnosti nie je príslušným štátom

vydávané, prílohou žiadosti je čestné vyhlásenie cudzinca,

7. zoznam obsahujúci mená a priezviská blízkych osôb2), ktoré

sú v čase podania žiadosti zamestnané vo finančnej inštitúcii, s uvedením

obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla tejto

finančnej inštitúcie,

8. zoznam právnických osôb, v ktorých majú navrhovaní členovia

štatutárneho orgánu podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v

rozsahu najmenej 10 % alebo pôsobia v ich štatutárnych orgánoch alebo

kontrolných orgánoch alebo vo vedení, s uvedením obchodného mena, právnej

formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a výšky

podielu v percentuálnom vyjadrení,

f) doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť, prax v riadiacej

funkcii vo finančnej inštitúcii podľa písmena e) navrhovaných vedúcich

zamestnancov zakladanej banky, oprávnených podľa stanov banky zastupovať

banku navonok a funkcie, do ktorých sú navrhovaní a rozsah právomocí

vyplývajúcich z týchto funkcií,

g) doklady podľa písmena e) prvého až štvrtého a šiesteho až ôsmeho bodu

navrhovaných členov dozornej rady zakladanej banky a ich podrobné pracovné

životopisy,

h) čestné vyhlásenie navrhovaných členov dozornej rady zakladanej banky o

skutočnostiach podľa § 8 ods. 2 zákona,

i) organizácia a ciele vnútornej kontroly, ako aj spôsob zabezpečenia jej

objektívneho fungovania,

j) doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť a prax v riadiacej funkcii vo

finančnej inštitúcii podľa písmena e) o navrhovanom vedúcom útvaru

vnútornej kontroly,

k) čestné vyhlásenia fyzických osôb podľa písmen e), f), g) a j), ktoré

potvrdzujú, že všetky nimi uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne,

úplné a pravdivé,

l) písomné vyhlásenie žiadateľa, že predložené doklady a údaje sú aktuálne,

úplné a pravdivé,

m) ďalšie doklady ustanovené týmto opatrením (§7).§

3

(1) Prílohou žiadosti podanej podľa osobitného predpisu1)sú aj

zásady o vykonávaní stavebného sporenia podľa osobitného predpisu7). (2) Na žiadosť o povolenie podľa odseku 1 sa vzťahujú

primerane ustanovenia § 2 a 6.

______________________________
7) § 7 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992

Zb. o stavenom sporení v znení zákona č. 242/1999 Z. z.

§ 4

(1) Žiadosť o povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov

obsahuje údaje o žiadateľovi

1. obchodné meno a sídlo,

2. identifikačné číslo.

(2) Prílohou žiadosti o povolenie na vykonávanie hypotekárnych

obchodov sú

a) všeobecné podmienky poskytovania hypotekárnych a komunálnych úverov

podľa § 36ch zákona,

b) spôsob vedenia registra hypoték podľa § 36i zákona,

c) spôsob oddeleného vedenia analytickej evidencie v systéme účtovníctva

podľa § 36k zákona,

d) doklady podľa § 2 ods. 4 písm. e) prvého až štvrtého a šiesteho až

ôsmeho bodu o osobách navrhovaných bankou na funkciu hypotekárneho správcu

a jeho zástupcu, vrátane podrobného pracovného životopisu; k životopisu sa

pripojí doklad o absolvovaní ekonomického alebo právnického vysokoškolského

vzdelania a doklady o doteraz vykonávanej ekonomickej alebo právnickej

praxi najmenej za posledných päť rokov,

e) spôsob oceňovania nehnuteľností slúžiacich na zabezpečenie hypotekárnych

úverov,

f) čestné vyhlásenie hypotekárneho správcu a jeho zástupcu, že všetky ním

uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.

(3) Na žiadosť o povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa

odseku 1 sa vzťahujú primerane ustanovenia § 2 a 6.§

5
Minimálna výška peňažného vkladu do základného

imania

(1) Minimálna výška peňažného vkladu do základného imania je 500

000 000 Sk alebo protihodnota tejto sumy v konvertibilnej cudzej mene.

(2) Ak je predmetom žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka aj

vykonávanie hypotekárnych obchodov, minimálna výška peňažného vkladu do

základného imania banky je 1 000 000 000 Sk alebo protihodnota tejto sumy v

konvertibilnej cudzej mene.§ 6
Spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané

povolenie pôsobiť ako banka

Splnenie podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka

a ktorými sa preukazuje pripravenosť na začatie výkonu bankových činností,

založená banka preukazuje predložením týchto dokladov:

a) výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,

b) notárska zápisnica z ustanovujúceho valného zhromaždenia spolu so

stanovami,

c) potvrdenie o splatení minimálneho peňažného vkladu do základného

imania,

d) úvodná súvaha v štruktúre zhodnej so štruktúrou súvahy ustanovenou pre

banky osobitným predpisom6),

e) doklad o vlastníctve budovy alebo zmluva o nájme budovy, v ktorej sa

budú uskutočňovať bankové činnosti,

f) prehľad zmien v skutočnostiach, ktoré boli podkladom na vydanie

rozhodnutia o udelení povolenia pôsobiť ako banka, ku ktorým došlo od doby

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia pôsobiť ako

banka,

g) doklad o zabezpečení ochrany banky,

h) oznámenie o zaradení banky do prevodníka identifikačných kódov pre

tuzemský platobný styk ako neaktívneho člena medzibankového platobného

styku,

i) zmluva s Bankovým zúčtovacím centrom Slovenska, a. s. o vedení účtov

platobného styku a o odovzdávaní údajov medzibankového platobného styku,

oznámenie Bankového zúčtovacieho centra Slovenska, a. s. o úspešnom

ukončení testovacej prevádzky a o technickej spôsobilosti banky pre výkon

medzibankového platobného styku,

j) stručný popis informačného systému,

k) právoplatné povolenie príslušného štátneho orgánu na obchodovanie s

cennými papiermi, ak banka vykonáva činnosť obchodníka s cennými

papiermi,

l) platné vnútorné pracovné predpisy a pokyny, upravujúce výkon povolených

bankových činností,

m) obchodné podmienky, ktoré zahŕňajú aj sadzobník poplatkov za bankové

produkty,

n) program aktivít banky proti legalizácii príjmov z trestnej

činnosti8),

o) platné vnútorné predpisy a pokyny zabezpečujúce vypracovanie a

predkladanie výkazov, podkladov a informácií Národnej banke

Slovenska,

p) zoznam a vzory tlačív používaných v styku s klientami,

r) zoznam vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie

likvidity9), riadenie devízových pozícií10) a za

riadenie rizík,

s) rokovací poriadok štatutárneho orgánu,

t) rokovací poriadok dozornej rady,

u) podpisové vzory osôb oprávnených konať v mene banky,

v) prehľad o uskutočnenom vzdelávaní a ďalšej odbornej príprave

zamestnancov podľa jednotlivých organizačných útvarov.Spoločné

ustanovenia
§ 7

(1) Náležitosťou žiadosti o povolenie je aj dátum jej vyhotovenia a

podpis žiadateľa; ak je žiadateľom právnická osoba, žiadosť sa podpisuje

spôsobom ustanoveným vo výpise z obchodného registra, prípadne v právnom

predpise upravujúcom podpisovanie za právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje

do obchodného registra. (2) Žiadosť o povolenie sa predkladá vo

dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Prílohy žiadosti sa predkladajú v

originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie; ak sú tieto

prílohy vyhotovené v inom ako v slovenskom jazyku, prílohou žiadosti je aj

ich úradný preklad do slovenského jazyka.

______________________________
8) § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane

pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.
9) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2000 o

pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk (oznámenie č.

97/2000 Z. z.).
10) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2000 o

obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk (oznámenie č. 99/2000

Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1/2001 (oznámenie č.

7/2001 Z. z.).

(3) Doklady podľa § 2 až 6 predložené Národnej banke Slovenska

pred podaním žiadosti možno nahradiť vyhlásením žiadateľa s úradne

osvedčenými podpismi osôb oprávnených za neho konať, v ktorom sa uvedie

zoznam už predložených dokladov a dátum ich predloženia Národnej banke

Slovenska; ak sú úplné, správne a zodpovedajú skutočnosti aj v čase podania

žiadosti, žiadateľ tieto skutočnosti výslovne potvrdí v tomto

vyhlásení.Záverečné ustanovenia
§ 8

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. júna 1998 č. 5,

ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka,

minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky a spôsob

preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako

banka (oznámenie č. 210/1998 Z. z.).§ 9

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2001.
Marián Jusko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:povoľovací odbor
Vypracovala:Ing. Beáta Baránková, tel. č.: 5953 3425JUDr. František Hetteš, tel. č.: 5953 3432