en en

Opatrenie NBS č. 8/2001

8
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 25. mája 2001, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie

Národnej banky Slovenska č. 2/2000 o kapitálovej primeranosti

bánk

Čl. I
Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992

Zb. o bankách v znení neskorších predpisov ustanovuje: Opatrenie

Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2000 č. 2 o kapitálovej

primeranosti bánk sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 2 písmená a) a b) znejú:

„a) kapitálovou primeranosťou pomer kapitálu banky (§ 3) a rezerv na

bežné bankové riziká, k upravenej hodnote rizikovo vážených aktív,

vyjadrený v percentách,

b) rezervami zdroje financovania banky tvorené na ťarchu nákladov, na

účel vyjadrenia rizika strát alebo na účel vyjadrenia predpokladaných strát

z podsúvahových položiek, ktoré sa stanú alebo sa môžu stať aktívami

banky,“. 2. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa. 3. V § 2 písmená

h) a i) znejú: „h) štátmi zóny A členské štáty Organizácie pre ekonomickú

spoluprácu a rozvoj a štáty, ktoré uzatvorili osobitné zmluvy o úveroch s

Medzinárodným menovým fondom v súlade s jeho Všeobecnými dohodami o

úverovaní; za štáty zóny A sa nepovažujú tie štáty, ktoré zmenili rozvrh

splátok svojho vonkajšieho štátneho dlhu, za účelom dosiahnutia

výhodnejších podmienok pri splácaní dlhu pre dlžnícky štát, v období

bezprostredne predchádzajúcich piatich rokov,

i) štátmi zóny B štáty, ktoré

1. nie sú štátmi zóny A,

2. sa nepovažujú za štáty zóny A podľa písmena h),“.

4. V § 2 písmeno k) znie: „k) významnou stratou strata, ktorá

sa rovná alebo je väčšia ako 10 % základného imania banky,“. 5. § 2 sa

dopĺňa písmenami n) až t), ktoré znejú: „n) medzinárodnou rozvojovou bankou

1. Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (International Bank for

Reconstruction and Development),

2. Medzinárodné finančné združenie (International Finance

Corporation),

3. Európska banka pre obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction

and Development),

4. Európsky investičný fond (European Investment Fund),

5. Konsolidačný fond Rady Európy (Council of Europe Resettlement

Fund),

6. Medziamerická rozvojová banka (Inter-American Development Bank),

7. Medziamerické investičné združenie (Inter-American Investment

Corporation),

8. Ázijská rozvojová banka (Asian Development Bank),

9. Africká rozvojová banka (African Development Bank),

10. Nordická investičná banka (Nordic Investment Bank),

11. Karibská rozvojová banka (Caribbean Development Bank),

12. Rozvojová banka Rady Európy (Council of Europe Development Bank),

o) Európskym spoločenstvom

1. Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ (montánna únia) (The European

Coal and Steel Community),

2. Európske hospodárske spoločenstvo (The European Economic

Community),

3. Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (The European Atomic Energy

Community),

p) bežným bankovým rizikom úverové riziko alebo trhové

riziko, r) úverovým rizikom možnosť strát v dôsledku možného čo i len

čiastočného neuspokojenia pohľadávky, s) trhovým rizikom možnosť strát v

dôsledku možnej zmeny cien majetkových hodnôt, ktoré banka v rámci výkonu

bankových činností predáva alebo obstaráva, t) predpokladanou stratou z

pohľadávky tá časť jej menovitej hodnoty, o ktorej sa dá odôvodnene

predpokladať, že nebude splatená.“. 6. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý

znie:㤠2a

Rezervy sa do pomeru kapitálovej primeranosti započítajú najviac do

súčtu hodnôt vlastných zdrojov financovania banky podľa § 3 ods. 2,

zníženej o hodnotu položiek podľa § 3 ods. 4 písm. a) až j) a hodnotu

podriadených dlhov, započítaných do kapitálu banky podľa § 3 ods. 1.“. 7.

V § 3 ods. 4 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak je významná,“.

8. V § 3 ods. 4 písmeno f) znie: „f) časť predpokladaných strát, o ktorú

nebolo upravené ocenenie majetku a na ktoré neboli vytvorené rezervy; v

prípade že sa predpokladané straty zisťujú počas účtovného obdobia, súčet

vlastných zdrojov financovania banky a podriadených dlhov sa znižuje o časť

predpokladaných strát, o ktorú nebolo upravené ocenenie majetku a na ktoré

neboli vytvorené rezervy a ktorá je po znížení o zisk bežného účtovného

obdobia významnou stratou,“. 9. V § 3 ods. 4 písmená l) a m) znejú: „l)

čistú účtovnú hodnotu vkladu do základného imania inej banky, ktorý je

väčší ako 10 % základného imania tejto inej banky a čisté účtovné hodnoty

takých podriadených pohľadávok voči tejto banke, ktoré sú súčasťou jej

kapitálu,

m) čisté účtovné hodnoty vkladov do základného imania iných bánk, ktoré sú

nižšie ako 10 % ich základného imania a čisté účtovné hodnoty takých

podriadených pohľadávok voči bankám iným ako podľa písmena k), ktoré sú

súčasťou ich kapitálu, ak je ich súčet väčší ako 10 % kapitálu a rezerv

vykazujúcej banky, vypočítaného bez odpočítania tohto súčtu a položiek

podľa písmena l).“. 10. § 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: „(5)

Ustanovenia odseku 4 písm. k) až m) sa nevzťahujú na vklady banky do

základného imania, ktoré banka nadobudla zvýšením základného imania

príslušnej účtovnej jednotky z iných častí vlastných zdrojov financovania

tejto účtovnej jednotky.“. 11. V § 5 písm. a) druhý bod znie: „2.

pohľadávky voči štátom zóny A a Európskym spoločenstvám,“. 12. V § 5 písm.

a) piaty bod znie: „5. pohľadávky zabezpečené vkladmi zloženými v

banke, ktorej patria takto zabezpečené pohľadávky,“. 13. V § 5 sa písmeno

a) dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie: „9. aktíva, ktoré banka

nadobudla zabezpečovacím prevodom práva11a), ak vlastní alebo

jej patrí aktívum, ktoré je takto zabezpečené,“. Poznámka pod čiarou k

odkazu 11a znie: „11a) § 553 a 554 Občianskeho

zákonníka.“. 14. V § 5 písm. b) druhom bode sa vypúšťa slovo

„dlhové“. 15. V § 5 sa písmeno b) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7. pohľadávky voči Európskej investičnej banke,“. 16. V § 5 písm.

c) druhý bod znie: „2. úvery zabezpečené záložným právom na nehnuteľnosť

určenú na bývanie, ktorá je alebo bude dlžníkom obývaná,“. 17. Poznámka pod

čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa. 18. V § 6 ods. 1 sa vypúšťa slovo „dlhové“.

19. V § 6 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a nie je

zmluvne dohodnuté, že ak ktorýkoľvek zo záložných veriteľov uplatní svoje

záložné právo na uspokojenie svojej pohľadávky, stáva sa splatnou aj

pohľadávka banky“. 20. § 6 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie: „(7) Ak je

v príslušnej evidencii14) zapísaných viac záložných práv banky

zriadených na zabezpečenie jej pohľadávok a je zmluvne dohodnuté, že ak

veriteľ využije svoje právo na uspokojenie jednej z pohľadávok, stávajú sa

splatné aj ostatné pohľadávky, na účel určenia rizikovej váhy pohľadávok sa

zoberú do úvahy aj záložné práva, ktoré nie sú prvé v poradí.“

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. júna 2001.

Marián Jusko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:odbor dohliadok na mieste
Vypracoval:Ing. Ľubomír Kučera, tel. č.: 07/59533420