en en

Opatrenie NBS č. 9/2001

9
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 25. mája 2001, ktorým sa mení a dopĺňa

opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2000
o pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných

bánk

Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách

v znení neskorších predpisov ustanovuje:Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2000 č. 3 o

pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk sa mení a dopĺňa

takto: 1. V § 2 písmeno e) znie:

„e) rýchlolikvidnými aktívami cenné papiere, ktoré sú prijímané

ktoroukoľvek ústrednou bankou ako zabezpečenie úverových alebo im podobných

obchodov, a to štátne pokladničné poukážky, štátne dlhopisy a pokladničné

poukážky ústrednej banky,“. 2. V § 2 písm. f) sa za slová „k súčtu“ vkladá

slovo „časti“ a za slová „na požiadanie a“ sa vkladá slovo „pasív“. 3. V §

2 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová:

„okrem aktív zaúčtovaných na týchto účtoch, ktoré banka nadobudla

zabezpečovacím prevodom práva,1a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu

1a znie: „1a) § 553 Občianskeho zákonníka.“.

4. V § 2 písmená i) a j) znejú:

„i) nelikvidnými aktívami

1. pohľadávky, so splácaním ktorých dlžník mešká dlhšie ako 30 dní,

2. akcie, dočasné listy a podielové listy, ktoré nie sú stálymi aktívami

podľa písmena h) alebo ktoré nie sú kótované na burze cenných papierov v

Rakúskej republike, Austrálii, Belgickom kráľovstve, Kanade, Dánskom

kráľovstve, Fínskej republike, Francúzskej republike, Spolkovej republike

Nemecko, Gréckej republike, Islandskej republike, Írskej republike,

Talianskej republike, Japonskom cisárstve, Luxemburskom veľkokniežatstve,

Novozélandskej republike, Nórskom kráľovstve, Holandskom kráľovstve,

Portugalskej republike, Španielskom kráľovstve, Švédskom kráľovstve,

Švajčiarskej konfederácii, Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a

Severného Írska, v Spojených štátoch Amerických, ako aj družstevné

podielnické listy,

j) rezervami zdroje financovania banky tvorené na ťarchu

nákladov, z dôvodu vyjadrenia bežných bankových

rizík,1b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie: „1b) § 2

písm. p) opatrenia Národnej banky Slovenska č. 2/2000 o kapitálovej

primeranosti bánk v znení opatrenia Národnej banky
Slovenska č. 8 /2001.“. 5. Poznámka pod

čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa. 6. V § 2 písm. k) sa slová „omeškaním

pohľadávky“ nahrádzajú slovami „omeškaním so splácaním pohľadávky“. 7.

Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 4,

ktoré znejú:

„(2) Postup, ktorým sa určí časť pasív splatných na požiadanie,

ktorá je súčasťou mesačnej likvidity podľa odseku 1 písm. f), je uvedený v

prílohe k tomuto opatreniu. (3) Postup podľa odseku 2 sa použije

na analytické účty pasív týchto syntetických účtov účtovej

osnovy1):

a) bežné účty klientov,

b) sporožírové účty,

c) netermínované vklady mimorozpočtových prostriedkov orgánov Slovenskej

republiky,

d) netermínované vklady prostriedkov orgánov samosprávy,

e) netermínované vklady prostriedkov štátnych fondov,

f) netermínované vklady prostriedkov iných fondov. (4)

Postupom sa analyzujú obraty strany má dať a strany dal za posledných 365

dní. Ak sa účtovanie obratov uskutočňuje denne, počet denných obratov sa

rovná 365. Ak sa účtovanie uskutočňuje iba v pracovných dňoch, počet

denných obratov sa rovná počtu pracovných dní za analyzované obdobia.“. 8.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Banka môže poskytovať úvery3) osobám s osobitným

vzťahom4) k nej a poskytovať za ne záruky alebo iným spôsobom

zabezpečovať záväzky týchto osôb voči tretím osobám, ktoré nie sú úplne

zabezpečené podľa osobitného predpisu,5) len ak dosahuje

kapitálovú primeranosť väčšiu ako 8 %, v súhrne do výšky v akej jej kapitál

a rezervy prevyšujú 8 % z upravenej hodnoty rizikovo vážených

aktív6), ale nie viac ako 20 % kapitálu a rezerv.“. 9. § 3 sa

dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na

a) osoby s osobitným vzťahom k banke, ktoré sú bankami so sídlom v

členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,

b) celkovú sumu poskytnutých úverov podľa § 20 ods. 1 druhej vety

zákona.“. 10. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:„§

6a

(1) Ustanovenie § 3 ods. 2 sa do 30. marca 2003 nevzťahuje na

banku, ktorá v období od 31. marca 2000 do 15. júna 2001 nepretržite

prekračovala pomer podľa § 3 ods. 2, ak

a) neprekročí najnižší pomer dosiahnutý v období od 31. marca 2000 do 15.

júna 2001 alebo v prípade dosiahnutia pomeru, ktorý je

1. nižší ako najnižší dosiahnutý pomer v období od 31. marca 2000 do

15. júna 2001 a

2. vyšší ako pomer ustanovený v § 3 ods. 2,

tento dosiahnutý nižší pomer už nezvýši a

b) nekoná tak, aby bránila zníženiu dosiahnutého pomeru na

úroveň ustanovenú v § 3 ods. 2. (2) Ak banka nedosahuje kapitálovú

primeranosť najmenej 4 %, do pomeru mesačnej likvidity podľa § 2 ods. 1

písm. f) sa zahŕňajú všetky pasíva splatné na požiadanie.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. júna 2001, s výnimkou čl. I

bod 2, ktorý nadobúda účinnosť 15. augusta 2001.

Marián Jusko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:odbor dohliadok na mieste
Vypracoval:Ing. Ľubomír Kučera, tel. č.: 07/59533420

Príloha k opatreniu č. 9/2001 je uverejnená v listinnej forme

Vestníka NBS.