en en

Register 2001

REGISTER PREDPISOV Národnej banky Slovenska
uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska
určených pre verejnosť v roku 2000

Čiastka
pre verejnosť
NázovČiastka
1
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2000 zo 7. januára 2000,ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaníplatieb do zahraničia, zo zahraničia a  voči cudzozemcom
1
1
Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo VestníkuNárodnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 1999
1
2
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2000 zo 14. februára 2000 okapitálovej primeranosti bánk
4
2
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2000 zo 14. februára 2000 opravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk
4
2
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2000 zo 14. februára 2000,ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1994o úverovej angažovanosti bánk

4
2
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2000 zo 14. februára 2000 oobmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk
4
2
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2000 zo 14. februára 2000,ktorým sa ustanovuje predkladanie informácií bankami a pobočkamizahraničných bánk Národnej banke Slovenska
4
2
Úplné znenie opatrenia č. 3/1994 o úverovej angažovanosti bánk
4
3
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č.1/2000 z 23. marca 2000,ktorým sa ustanovujú podmienky Národnej banky Slovenska naodovzdávanie a preberanie dát platobného styku formou kompatibilnýchmédií
7
4
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2000 z 19. mája 2000,ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/1999 z 27.augusta 1999 o trhovom poriadku primárneho trhu zaknihovanýchštátnych cenných papierov, vydávaných v Slovenskej republikeznejúcich na slovenskú menu
11
4
Zoznam č. 1/2000 cenných papierov, ktoré môžu byť založené zalombardný úver poskytnutý Národnou bankou Slovenska
11
4
Oznámenie o oprave tlačových chýb v opatrení Národnej banky Slovenskač. 6/2000, ktorým sa ustanovuje predkladanie informácií bankami apobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska
11
5
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2000 z 9. júna 2000, ktorýmsa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/1999 o podmienkachtvorby povinných minimálnych rezerv bánk v roku 2000
13
6
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2000 z 8. decembra 2000 opredkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnejbanke Slovenska
26
7
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2000 z 22. decembra 2000,ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č.1/1999 o povinných minimálnych rezervách
27
7
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/2000 z 22. decembra 2000 opodmienkach tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v roku 2001
27