en en

Rozhodnutie NBS č. 1/2001

1
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 25. mája 2001, ktorým sa mení rozhodnutie

Národnej banky Slovenska č. 1/1999 o povinných
minimálnych rezervách v znení rozhodnutia Národnej banky Slovenska

č. 4/2000

Národná banka Slovenska podľa § 20 zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č.

149/2001 Z. z. rozhodla:Čl. I

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 5. marca 1999 č. 1/1999 o

povinných minimálnych rezervách v znení rozhodnutia Národnej banky

Slovenska z 22. decembra 2000 č. 4/2000 sa mení takto: 1. Poznámky pod

čiarou k odkazom 7 a 8 znejú:

7) § 1 ods. 1 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 7/2000

o predkladaní výkazov bankami a

pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

8) § 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 566/1992 Zb. o Národnej banke

Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9) Napríklad banka splnila povinné minimálne rezervy len na

98 % a priemerné nedostatočné rezervy mala

200 mil. Sk. Sankcia = (200 mil. Sk x (3 x priemerná úroková

sadzba z ročných termínovaných vkladov

v slovenských korunách uložených v bankách za kalendárny mesiac

bezprostredne predchádzajúci

mesiacu, v ktorom nebola dodržaná určená povinná minimálna

rezerva – údaj z príslušného výkazu

V (NBS) 11-12, riadok 19, stĺpec 2) x počet kalendárnych dní

periódy) / 360 dní x 100.“.

Čl. II

Toto rozhodnutie Národnej banky Slovenska nadobúda účinnosť dňom

uverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska.
Marián Jusko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:odbor bankových obchodov
Vypracovala:Ing. Angelika Kotúčová, tel. č.: 5953 2755