en en

Rozhodnutie NBS č. 2/2001

2
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 25. mája 2001, ktorým sa mení rozhodnutie

Národnej banky Slovenska č. 5/2000 o podmienkach
tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v roku 2001

Národná banka Slovenska podľa § 20 zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č.

149/2001 Z. z. rozhodla:Čl. I

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 22. decembra 2000 č. 5/2000

o podmienkach tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v roku 2001 sa mení

takto:

1. V § 2 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) emisia dlhopisov,

(riadok 90 / stĺpec 5, kúpená osobami, ktoré nie sú bankou; ak údaj

zahŕňa aj dlhopisy kúpené bankami, banka

najneskôr do 28. dňa príslušného kalendárneho mesiaca písomne

oznámi Národnej banke Slovenska jeho rozčlenenie

na dlhopisy kúpené bankami a dlhopisy kúpené osobami, ktoré nie sú

bankou)“.

2. § 3 znie:

㤠3

Pravidlá tvorby a udržiavania povinných minimálnych rezerv bánk,

pobočiek zahraničných bánk a stavebných sporiteľní sú určené rozhodnutím

Národnej banky Slovenska č. 1/1999 o povinných minimálnych rezervách v

znení rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2000 a rozhodnutia Národnej

banky Slovenska č. 1/2001.“.

Čl. II

Toto rozhodnutie Národnej banky Slovenska nadobúda účinnosť dňom

uverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska.

Marián Jusko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:odbor bankových obchodov
Vypracovala:Ing. Angelika Kotúčová, tel. č.: 5953 2755