en en

Úplné znenie opatrenia NBS č. 2/2000

OPATRENIE
Národnej banky Slovenska č. 2/2000
zo 14. februára 2000 o kapitálovej primeranosti

bánk
v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2001
z 25. mája 2001
(úplné znenie)

Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v

znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej

republiky a podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.

566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:Základné

ustanovenia
§ 1

Účelom tohto opatrenia je ustanoviť minimálny pomer kapitálu a rezerv

k rizikovo váženým aktívam banky,1) ktorý zabezpečí schopnosť

banky kryť z vlastných zdrojov straty vyplývajúce z úverového rizika, ktoré

znáša pri svojom podnikaní a súčasné zachovanie schopnosti v plnej výške

splniť svoje záväzky.§ 2
Na účely tohto opatrenia sa rozumie

a) kapitálovou primeranosťou pomer kapitálu banky (§ 3) a rezerv na

bežné bankové riziká, k upravenej hodnote rizikovo vážených aktív,

vyjadrený v percentách, b) rezervami zdroje financovania banky tvorené na

ťarchu nákladov, na účel vyjadrenia rizika strát alebo na účel vyjadrenia

predpokladaných strát z podsúvahových položiek, ktoré sa stanú alebo sa

môžu stať aktívami banky, c) aktívami čisté účtovné hodnoty jednotlivých

druhov majetku banky a úverové ekvivalenty podsúvahových položiek banky,

ktoré budú alebo môžu byť aktívami banky, d) úverovým ekvivalentom

podsúvahovej položky banky jej menovitá hodnota vážená príslušnou úverovou

váhou (§ 4), e) rizikovo váženými aktívami aktíva banky vážené

príslušnou rizikovou váhou podľa stupňa úverového rizika každého

jednotlivého druhu aktíva (§ 5), f) podriadenou pohľadávkou právo

veriteľa na peňažné plnenie zo zmluvy, podľa ktorej v prípade úpadku

dlžníka alebo jeho zrušenia s likvidáciou, bude táto pohľadávka uspokojená

až po uspokojení pohľadávok ostatných veriteľov a jej uspokojenie nie je

žiadnym spôsobom zabezpečené, g) podriadeným dlhom záväzok

banky1) na vrátenie peňažných prostriedkov, ak sa banka dohodla

s veriteľom podľa osobitného zákona3),

___________________________
1) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení

neskorších predpisov.
3) § 408a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení

zákona č. 11/1998 Z. z.

h) štátmi zóny A členské štáty Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a

rozvoj a štáty, ktoré uzatvorili osobitné zmluvy o úveroch s Medzinárodným

menovým fondom v súlade s jeho Všeobecnými dohodami o úverovaní; za štáty

zóny A sa nepovažujú tie štáty, ktoré zmenili rozvrh splátok svojho

vonkajšieho štátneho dlhu, za účelom dosiahnutia výhodnejších podmienok pri

splácaní dlhu pre dlžnícky štát, v období bezprostredne predchádzajúcich

piatich rokov, i) štátmi zóny B štáty, ktoré

1. nie sú štátmi zóny A,

2. sa nepovažujú za štáty zóny A podľa písmena h),

j) fondom tvoreným z rozdelenia zisku po zdanení, ktorý má

povahu záväzku fond, ktorého tvorbu ukladá alebo umožňuje zákon alebo sa na

jeho tvorbu banka zaviazala dohodou a je zaviazaná použiť ho nie vo svoj

prospech, ale v prospech osoby určenej zákonom alebo v dohode (napríklad

sociálny fond tvorený podľa osobitného zákona,4) fondy

dôchodkového pripoistenia tvorené podľa kolektívnej zmluvy so zamestnancami

banky), k) významnou stratou strata, ktorá sa rovná alebo je väčšia ako

10 % základného imania banky, l) zabezpečením pohľadávky druhotný zdroj

jej uspokojenia, buď záväzok tretej osoby, že bude na vyzvanie veriteľa

plniť za dlžníka, ak tento nebude plniť svoj záväzok podľa zmluvy, alebo

určený predmet (vec alebo právo), ktorým alebo z výťažku ktorého bude

pohľadávka uspokojená, ak tak neurobí dlžník podľa zmluvy. Zabezpečením

pohľadávky na účel tohto opatrenia nie je zmluvná pokuta5),

uznanie dlhu6) alebo záväzku7) ani

blankozmenka8), m) upravenou hodnotou rizikovo vážených aktív

banky súčet všetkých rizikovo vážených aktív, znížený o predpokladané

straty odrátané od kapitálu banky podľa § 3 ods. 4 písm. f), n)

medzinárodnou rozvojovou bankou

1. Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (International Bank for

Reconstruction and Development),

2. Medzinárodné finančné združenie (International Finance

Corporation),

3. Európska banka pre obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction

and Development),

4. Európsky investičný fond (European Investment Fund),

5. Konsolidačný fond Rady Európy (Council of Europe Resettlement

Fund),

6. Medziamerická rozvojová banka (Inter-American Development

Bank),

7. Medziamerické investičné združenie (Inter-American Investment

Corporation),

8. Ázijská rozvojová banka (Asian Development Bank),

9. Africká rozvojová banka (African Development Bank),

10. Nordická investičná banka (Nordic Investment Bank),

11. Karibská rozvojová banka (Caribbean Development Bank),

12. Rozvojová banka Rady Európy (Council of Europe Development Bank),

_______________________
4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994

Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o

daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
5) § 544 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení

zákona č. 509/1991 Zb.
6) § 558 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991

Zb.
7) § 323 Obchodného zákonníka.
8) § 10 zákona č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a

šekový.

o) Európskym spoločenstvom

1. Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ (montánna únia) (The European

Coal and Steel Community),

2. Európske hospodárske spoločenstvo (The European Economic

Community),

3. Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (The European Atomic Energy

Community),

p) bežným bankovým rizikom úverové riziko alebo trhové

riziko, r) úverovým rizikom možnosť strát v dôsledku možného čo i len

čiastočného neuspokojenia pohľadávky, s) trhovým rizikom možnosť strát v

dôsledku možnej zmeny cien majetkových hodnôt, ktoré banka v rámci výkonu

bankových činností predáva alebo obstaráva, t) predpokladanou stratou z

pohľadávky tá časť jej menovitej hodnoty, o ktorej sa dá odôvodnene

predpokladať, že nebude splatená.§ 2a

Rezervy sa do pomeru kapitálovej primeranosti započítajú najviac do

súčtu hodnôt vlastných zdrojov financovania banky podľa § 3 ods. 2,

zníženej o hodnotu položiek podľa § 3 ods. 4 písm. a) až j) a hodnotu

podriadených dlhov, započítaných do kapitálu banky podľa § 3 ods.

1.§ 3
Kapitál banky

(1) Kapitál banky je súčet vlastných zdrojov financovania banky podľa

odseku 2 a podriadených dlhov podľa odseku 3, znížený o odpočítateľné

položky podľa odseku 4; podriadené dlhy sa do tohto súčtu započítavajú

najviac do výšky 50 % hodnoty vlastných zdrojov financovania podľa odseku

2, zníženej o hodnotu položiek podľa odseku 4 písm. a) až j). (2) Na

účely výpočtu kapitálu banky podľa odseku 1 sú vlastnými zdrojmi jej

financovania

a) základné imanie, okrem zamestnaneckých akcií,9) b)

rezervný fond10) a ostatné fondy vytvárané z rozdelenia zisku po

zdanení, okrem tých, ktoré majú povahu záväzku, c) ážiové a ostatné

kapitálové fondy, okrem oceňovacieho rozdielu k podielovým cenným papierom

a vkladom a rozdielu z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v

cudzej mene, d) nerozdelený zisk minulých rokov. (3) Na účely

výpočtu kapitálu banky sa podriadený dlh započíta podľa odseku 1 len

ak

a) zmluva o podriadenom dlhu je uzavretá na dobu určitú, b) nemá

podobu cenného papiera, c) peňažné prostriedky veriteľ banke na základe

zmluvy o podriadenom dlhu poskytol najmenej na päť rokov a veriteľ nemá

právo s nimi nakladať a začiatok ich splácania je dohodnutý na obdobie po

uplynutí najmenej piatich rokov od ich poskytnutia banke, d) boli banke

poskytnuté všetky peňažné prostriedky, ktoré podľa zmluvy o podriadenom

dlhu mal veriteľ banke poskytnúť, e) rozhodným právom je právo

Slovenskej republiky a súdom príslušným riešiť spory zmluvných strán je súd

so sídlom v Slovenskej republike.

_____________________
9) § 158 Obchodného zákonníka.
10) § 67 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 600/1992

Zb.

(4) Na účely výpočtu kapitálu banky podľa odseku 1 sa súčet vlastných

zdrojov financovania banky a podriadených dlhov znižuje o

a) nesplatenú časť základného imania, okrem zamestnaneckých akcií, b)

neuhradenú stratu z minulých rokov, c) hospodársky výsledok v

schvaľovacom konaní, ak je ním strata, d) stratu bežného účtovného

obdobia, ak je významná, e) vlastné akcie banky v ich účtovnej hodnote,

ktoré banka nadobudla, okrem zamestnaneckých akcií, f) časť

predpokladaných strát, o ktorú nebolo upravené ocenenie majetku a na ktoré

neboli vytvorené rezervy; v prípade že sa predpokladané straty zisťujú

počas účtovného obdobia, súčet vlastných zdrojov financovania banky a

podriadených dlhov sa znižuje o časť predpokladaných strát, o ktorú nebolo

upravené ocenenie majetku a na ktoré neboli vytvorené rezervy a ktorá je po

znížení o zisk bežného účtovného obdobia významnou stratou, g)

prostriedky vynaložené na zriadenie účtovnej jednotky, h) čistú účtovnú

hodnotu opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku, ak je jej

zostatok aktívny, i) ocenenie účtovnej jednotky pri jej kúpe, j)

programové vybavenie (software), k) hrubú účtovnú hodnotu vkladu do

základného imania hlavného akcionára banky11) až do emisnej

hodnoty akcií banky, ktoré sú v jeho vlastníctve, zníženú o pomernú časť

opravnej položky k tomuto vkladu, l) čistú účtovnú hodnotu vkladu do

základného imania inej banky, ktorý je väčší ako 10 % základného imania

tejto inej banky a čisté účtovné hodnoty takých podriadených pohľadávok

voči tejto banke, ktoré sú súčasťou jej kapitálu, m) čisté účtovné

hodnoty vkladov do základného imania iných bánk, ktoré sú nižšie ako 10 %

ich základného imania a čisté účtovné hodnoty takých podriadených

pohľadávok voči bankám iným ako podľa písmena k), ktoré sú súčasťou ich

kapitálu, ak je ich súčet väčší ako 10 % kapitálu a rezerv vykazujúcej

banky, vypočítaného bez odpočítania tohto súčtu a položiek podľa písmena

l). (5) Ustanovenia odseku 4 písm. k) až m) sa nevzťahujú na vklady

banky do základného imania, ktoré banka nadobudla zvýšením základného

imania príslušnej účtovnej jednotky z iných častí vlastných zdrojov

financovania tejto účtovnej jednotky. __________________________
11) § 19 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. v znení zákona č.

252/1999 Z. z.§ 4
Úverové váhy

Menovité hodnoty jednotlivých druhov podsúvahových položiek sa

vážia

a) úverovou váhou 100 %

1. neodvolateľné platobné záruky poskytnuté vykazujúcou bankou,

2. rubopisy zmeniek s postihom, ktoré nie sú akceptované alebo avalované

alebo rubopisované s postihom inou bankou,

3. aktíva, ktoré budú nakúpené v dohodnutom termíne,

b) úverovou váhou 50 %

1. neodvolateľné záruky iné ako platobné poskytnuté vykazujúcou

bankou,

2. neodvolateľné záväzky banky poskytnúť úver v prípade, že sa na to

banka zaviazala na dobu dlhšiu ako jeden rok,

3. dokumentárne akreditívy otvorené alebo potvrdené bankou, ak sa

dokumenty nevzťahujú na tovar, alebo trvanie záväzku presahuje jeden rok,

c) úverovou váhou 20 % dokumentárne akreditívy otvorené

alebo potvrdené bankou ak sa dokumenty vzťahujú na tovar a trvanie záväzku

nepresahuje jeden rok, d) úverovou váhou 2 % obchody s kurzom meny

(napríklad predané menové opcie, menové futures, termínované obchody s

menou) s dohodnutou dobou splatnosti od 15 dní do jedného roku, ktorá sa

zvyšuje o 3 % na každý ďalší rok trvania, e) úverovou váhou 0,5 % obchody

s úrokovou sadzbou (napríklad úrokové swopy v jednej mene, predané úrokové

opcie, termínované úrokové obchody, úrokové futures) s dohodnutou dobou

splatnosti do jedného roku, na každý ďalší rok trvania sa váha zvyšuje o 1

%.Váženie aktív rizikovými váhami
§ 5

Čisté účtovné hodnoty jednotlivých druhov aktív sa vážia

a) rizikovou váhou 0 %

1. pokladničné hodnoty,

2. pohľadávky voči štátom zóny A a Európskym spoločenstvám,

3. pohľadávky voči Národnej banke Slovenska a ústredným bankám štátov

zóny A,

4. pohľadávky voči štátom a ústredným bankám štátov zóny B okrem

Slovenskej republiky, ak sú to pohľadávky v mene príslušného štátu,

5. pohľadávky zabezpečené vkladmi zloženými v banke, ktorej patria takto

zabezpečené pohľadávky,

6. pohľadávky zo zúčtovania so sociálnymi inštitúciami,

7. všetky aktíva, ktoré znižujú hodnotu kapitálu podľa § 3 ods. 4,

8. prostriedky dlhodobo poskytnuté pobočkám v zahraničí,

9. aktíva, ktoré banka nadobudla zabezpečovacím prevodom

práva11a), ak vlastní alebo jej patrí aktívum, ktoré je takto

zabezpečené,

____________________________
11a) § 553 a 554 Občianskeho zákonníka.

b) rizikovou váhou 20 %

1. pohľadávky, s výnimkou podriadených, voči bankám so sídlom v

Slovenskej republike alebo v štátoch zóny A,

2. pohľadávky, s výnimkou podriadených, voči bankám so sídlom v štátoch

zóny B okrem Slovenskej republiky a cenné papiere z ktorých sú tieto

banky dlžníkmi, ak ich zostatková doba splatnosti nie je dlhšia ako jeden

rok,

3. pohľadávky voči medzinárodným rozvojovým bankám,

4. pohľadávky voči štátnym fondom,

5. pohľadávky voči územným celkom štátov zóny A, ktoré sú oprávnené

určovať príjmy svojho rozpočtu,

6. peňažné prostriedky v procese inkasa,

7. pohľadávky voči Európskej investičnej banke,

c) rizikovou váhou 50 %

1. pohľadávky voči mestám a obciam,12)

2. úvery zabezpečené záložným právom na nehnuteľnosť určenú na bývanie,

ktorá je alebo bude dlžníkom obývaná,

3. pohľadávky voči Exportno-importnej banke Slovenskej republiky,

4. pohľadávky voči Železniciam Slovenskej republiky,

5. cenné papiere, ktorých umiestnenie na verejnosti banka garantuje,

d) rizikovou váhou 100 %

1. vklady do základného imania obchodných spoločností a družstiev,

2. podriadené pohľadávky,

3. náklady budúcich období, príjmy budúcich období a preddavky,

4. dohadné položky aktívne,

5. pohľadávky voči Fondu národného majetku Slovenskej republiky,

6. iné aktíva, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až c) a v prvom až

piatom bode.

§ 6

(1) Cenné papiere, ktoré predstavujú nárok na vrátenie poskytnutých

alebo vyplatenie zložených peňažných prostriedkov sa vážia takou rizikovou

váhou, akou sa vážia pohľadávky voči emitentovi tohto cenného papiera.

(2) Zabezpečené aktívum sa váži nižšou z rizikových váh, ktorými sa podľa §

5 váži toto aktívum a predmet ktorým je zabezpečené, alebo pohľadávky voči

osobe, ktorá ho zabezpečuje, s výnimkou osôb podľa § 5 písm. c) prvého a

štvrtého bodu. Ak je aktívum zabezpečené viacerými druhmi zabezpečenia

alebo viackrát tým istým druhom zabezpečenia, porovnáva sa riziková váha

aktíva s rizikovou váhou toho zabezpečenia, ktoré má najnižšiu rizikovú

váhu. _______________________
12) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.(3) Na účel

určenia rizikovej váhy aktíva sa zabezpečenie pohľadávky nezoberie do

úvahy, ak

a) nie je ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, písomnou

zmluvou alebo písomným vyhlásením ručiteľa o uspokojení pohľadávky, ak ich

obsah nie je jednoznačný a nie je z neho jasné, ktoré pohľadávky, do akej

výšky a za akých podmienok sú nimi zabezpečené, b) zmluva alebo

vyhlásenie ručiteľa o uspokojení pohľadávky obsahuje ustanovenia o možnosti

odstúpiť od nich, c) uspokojenie nároku banky plynúceho z tohto

zabezpečenia je viazané na podmienku, ktorej splnenie nezávisí výlučne od

banky, d) zabezpečenie nie je právne vymáhateľné, e) záložné právo

nie je zapísané v príslušnej evidencii14) prvé v poradí a nie

je zmluvne dohodnuté, že ak ktorýkoľvek zo záložných veriteľov uplatní

svoje záložné právo na uspokojenie svojej pohľadávky, stáva sa splatnou aj

pohľadávka banky, f) predmetom zabezpečenia sú cenné papiere alebo

pokladničné hodnoty, ktoré nie sú uložené vo vykazujúcej banke alebo u

tretej osoby, voči ktorej poskytovateľ zabezpečenia nemá záväzky a táto

osoba nemá dôvod uplatniť na uložené veci zádržné právo,15)

g) zabezpečenie má podobu zmluvy o budúcej zmluve,16) h)

zabezpečenie poskytla osoba s osobitným vzťahom k banke17) alebo

osoba ktorá má kontrolu nad hlavným akcionárom banky11).

(4) Pohľadávka, za splnenie ktorej ručí viacero osôb spoločne a

nerozdielne, sa váži rizikovou váhou, ktorá je najnižšia spomedzi

rizikových váh, ktorými sa podľa § 5 vážia pohľadávky voči týmto osobám.

(5) Ak aktívum nie je zabezpečené podľa odseku 3 v plnej výške jeho

čistej účtovnej hodnoty, môže sa jeho zabezpečená časť vážiť rizikovou

váhou podľa odseku 2. (6) Ak je pohľadávka zabezpečená na dobu kratšiu

ako je jej lehota splatnosti, môže sa vážiť rizikovou váhou podľa odseku 2

len ak je splatná po častiach a len tá jej časť, ktorá je splatná počas

doby, počas ktorej je pohľadávka zabezpečená. (7) Ak je v príslušnej

evidencii14) zapísaných viac záložných práv banky zriadených na

zabezpečenie jej pohľadávok a je zmluvne dohodnuté, že ak veriteľ využije

svoje právo na uspokojenie jednej z pohľadávok, stávajú sa splatné aj

ostatné pohľadávky, na účel určenia rizikovej váhy pohľadávok sa zoberú do

úvahy aj záložné práva, ktoré nie sú prvé v poradí.§

7
Kapitálová primeranosť

Banky zachovávajú kapitálovú primeranosť najmenej vo výške 8 %.

___________________________
14) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.

162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných

práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
15) § 151s až 151v Občianskeho zákonníka v znení zákona

č. 509/1991 Zb.
16) § 50a Občianskeho zákonníka v znení zákona č.

509/1991 Zb., § 289 až 292 Obchodného zákonníka.
17) § 19 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších

predpisov.

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 8

(1) Banka, súčasťou kapitálu ktorej je podriadený dlh podľa doterajších

predpisov, môže započítavať tento podriadený dlh do svojho kapitálu za

podmienok ustanovených doterajšími predpismi do 30. júna 2000. (2) Do

30. decembra 2000 sa za rezervy podľa § 2 písm. b) považujú rezervy tvorené

podľa § 5 a 8 zákona č. 610/1992 Zb. o rezervách pre zistenie základu dane

z príjmov.§ 9
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16.

mája 1997 č. 5 o kapitálovej primeranosti bánk (oznámenie č. 184/1997 Z.

z.).§ 10
Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000. Opatrenie Národnej

banky Slovenska č. 8/2001 nadobudlo účinnosť 20. júna 2001.

Marián Jusko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:odbor dohliadok na mieste
Vypracoval:Ing. Ľubomír Kučera, tel. č.: 02/59533420