en en

Úplné znenie opatrenia NBS č. 3/2000

OPATRENIE
Národnej banky Slovenska č. 3/2000
zo 14. februára 2000 o pravidlách likvidity bánk a

pobočiek zahraničných bánk
v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 9/2001
z 25. mája 2001
(úplné znenie)
Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č.

21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov po dohode s

Ministerstvom financií Slovenskej republiky a podľa § 19 zákona Národnej

rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

ustanovuje:§ 1
Účel opatrenia

Účelom tohto opatrenia je ustanoviť pravidlá likvidity bánk a pobočiek

zahraničných bánk a pravidlá ich bezpečnej prevádzky súvisiace s

likviditou.§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1) Na účely tohto opatrenia sa rozumie

a) likviditou schopnosť premieňať aktíva na peňažné prostriedky na účel

riadneho a včasného plnenia platobných záväzkov, b) aktívami aktíva podľa

osobitného predpisu1), práva žiadať o poskytnutie peňažných

prostriedkov, akcepty predložených zmeniek, ak sa týmto spôsobom poskytuje

úver, budúce pohľadávky z termínových obchodov a pohľadávky z finančného

prenájmu, c) pasívami pasíva podľa osobitného predpisu1),

záväzky poskytnúť peňažné prostriedky, akcepty vystavených zmeniek, ak sa

týmto spôsobom prijíma úver, budúce záväzky z termínových obchodov,

otvorené alebo potvrdené akreditívy, záväzky z finančného prenájmu, záväzky

zo záruk na peňažné plnenia, ktoré bude pravdepodobne nutné plniť a záväzok

ktorý vznikne, ak banka predčasne vyberie peňažné prostriedky uložené na

účte s možnosťou predčasného výberu v inej banke, d) termínovým obchodom

pohľadávky a záväzky zo zmlúv, ktorých plnenie zmluvnými stranami je

odložené do budúcnosti, e) rýchlolikvidnými aktívami cenné papiere, ktoré

sú prijímané ktoroukoľvek ústrednou bankou ako zabezpečenie úverových alebo

im podobných obchodov, a to štátne pokladničné poukážky, štátne dlhopisy a

pokladničné poukážky ústrednej banky, f) mesačnou likviditou pomer súčtu

peňažných prostriedkov v hotovosti, pohľadávok splatných na požiadanie,

rýchlolikvidných aktív, aktív splatných do jedného mesiaca a pohľadávok zo

zmlúv o zriadení vkladového účtu s možnosťou predčasného výberu v inej

banke, k súčtu časti pasív splatných na požiadanie a pasív splatných do

jedného mesiaca, g) vlastnými zdrojmi súčet zostatkov účtov účtových

skupín 55, 56 okrem účtu 562, 571) a účtu „Hospodársky výsledok

v schvaľovacom konaní“, ak je to strata,

______________________________
1) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č.

65/355/1996, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre

banky (oznámenie č. 348/1996 Z. z.) v znení neskorších

predpisov.

h) stálymi aktívami súčet zostatkov účtov účtovej skupiny 41 okrem účtu

415 a jemu zodpovedajúcej časti účtu 419, zostatkov účtov účtových skupín

43 a 44, zostatku účtu 453 zníženého o jemu zodpovedajúcu časť zostatku

účtu 458 a zostatkov účtov účtovej skupiny 47, okrem aktív zaúčtovaných na

týchto účtoch, ktoré banka nadobudla zabezpečovacím prevodom

práva1a), i) nelikvidnými aktívami

1. pohľadávky, so splácaním ktorých dlžník mešká dlhšie ako 30 dní,

2. akcie, dočasné listy a podielové listy, ktoré nie sú stálymi aktívami

podľa písmena h) alebo ktoré nie sú kótované na burze cenných papierov v

Rakúskej republike, Austrálii, Belgickom kráľovstve, Kanade, Dánskom

kráľovstve, Fínskej republike, Francúzskej republike, Spolkovej republike

Nemecko, Gréckej republike, Islandskej republike, Írskej republike,

Talianskej republike, Japonskom cisárstve, Luxemburskom veľkokniežatstve,

Novozélandskej republike, Nórskom kráľovstve, Holandskom kráľovstve,

Portugalskej republike, Španielskom kráľovstve, Švédskom kráľovstve,

Švajčiarskej konfederácii, Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a

Severného Írska, Spojených štátoch Amerických, ako aj družstevné

podielnické listy,

j) rezervami zdroje financovania banky tvorené na ťarchu

nákladov, z dôvodu vyjadrenia bežných bankových rizík1b), k)

omeškaním so splácaním pohľadávky

1. splatnej jednorazovo počet dní, ktoré uplynuli odo dňa splatnosti,

vrátane tohto dňa,

2. splatnej v splátkach súčet počtu dní, ktoré uplynuli odo dňa

splatnosti vrátane tohto dňa, každej splatnej ale nezaplatenej splátky po

deň splatnosti nasledujúcej splátky; ak ku dňu zisťovania omeškania po

dni splatnosti splatnej ale nezaplatenej splátky nenasleduje ďalšia

splátka, súčet dní po deň zisťovania omeškania vrátane; ak istina a úroky

sú splatné osobitne, a časový úsek medzi splatnosťou istiny a splatnosťou

úroku neprevyšuje 29 kalendárnych dní, považujú sa na účely tohto

opatrenia tieto splátky za jedinú splátku, omeškanie sa počíta odo dňa

splatnosti splátky, ktorá má väčšiu menovitú hodnotu; ak niektorá splátka

bola zaplatená len čiastočne, počet dní po deň splatnosti nasledujúcej

splátky sa vynásobí pomerom jej nezaplatenej časti k splátke celkom.

(2) Postup, ktorým sa určí časť pasív splatných na

požiadanie, ktorá je súčasťou mesačnej likvidity podľa odseku 1 písm. f),

je uvedený v prílohe k tomuto opatreniu. (3) Postup podľa odseku 2 sa

použije na analytické účty pasív týchto syntetických účtov účtovej

osnovy1):

a) bežné účty klientov, b) sporožírové účty, c) netermínované vklady

mimorozpočtových prostriedkov orgánov Slovenskej republiky, d)

netermínované vklady prostriedkov orgánov samosprávy, e) netermínované

vklady prostriedkov štátnych fondov, f) netermínované vklady prostriedkov

iných fondov. ____________________________
1a) § 553 Občianskeho zákonníka.
1b) § 2 písm. p) opatrenia Národnej banky Slovenska č.

2/2000 o kapitálovej primeranosti bánk v znení opatrenia Národnej banky

Slovenska č. 8/2001.

(4) Postupom sa analyzujú obraty strany má dať a strany dal za

posledných 365 dní. Ak sa účtovanie obratov uskutočňuje denne, potom počet

denných obratov sa rovná 365. Ak sa účtovanie uskutočňuje iba v pracovných

dňoch, potom počet denných obratov sa rovná počtu pracovných dní za

analyzované obdobia.§ 3
Pravidlá likvidity

(1) Mesačná likvidita banky alebo pobočky zahraničnej banky nesmie byť

menšia ako 0,9. (2) Pomer súčtu stálych aktív a nelikvidných aktív k

vlastným zdrojom a rezervám banky nesmie byť väčší ako 1. (3) Banka

môže poskytovať úvery3) osobám s osobitným vzťahom4)

k nej a poskytovať za ne záruky alebo iným spôsobom zabezpečovať záväzky

týchto osôb voči tretím osobám, ktoré nie sú úplne zabezpečené podľa

osobitného predpisu5), len ak dosahuje kapitálovú primeranosť

väčšiu ako 8 %, v súhrne do výšky v akej jej kapitál a rezervy prevyšujú 8

% z upravenej hodnoty rizikovo vážených aktív6), ale nie viac

ako 20 % kapitálu a rezerv. (4) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje

na

a) osoby s osobitným vzťahom k banke, ktoré sú bankami so sídlom v

členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, b)

celkovú sumu poskytnutých úverov podľa § 20 ods. 1 druhej vety

zákona.§ 4
Pravidlá bezpečnej prevádzky súvisiace s likviditou

Na účely bezpečnej prevádzky banka alebo pobočka zahraničnej

banky

a) udržiava informačnú sústavu s ohľadom na stupeň zložitosti svojho

podnikania na takej úrovni, aby bola schopná včas poskytovať všetky

informácie potrebné pre riadenie likvidity, b) v rámci riadenia likvidity

postupuje tak, aby nedochádzalo k výraznému nesúladu medzi aktívami a

pasívami z hľadiska lehôt alebo termínov splatnosti pohľadávok a záväzkov

vyplývajúcich z obchodných záväzkových vzťahov, c) určí vedúceho

zamestnanca, zodpovedného za riadenie likvidity, d) zaúčtuje každý

účtovný prípad bezodkladne po jeho uskutočnení.Spoločné, prechodné

a záverečné ustanovenia
§ 5

Banka, ktorá podniká prostredníctvom svojej pobočky v zahraničí a orgán

bankového dohľadu tohto štátu ustanovil pravidlá likvidity pre pobočky

zahraničných bánk tak, že sleduje ich likviditu mesačne, meria likviditu

pobočky tak ako je orgánom bankového dohľadu tohto štátu ustanovené. Aktíva

a pasíva vykázané ako splatné do jedného mesiaca zahŕňa do pomeru mesačnej

likvidity zisťovanej za banku ako celok. ____________________________
3) § 1 ods. 2 písm. b) zákona č. 21/1992 Zb. o

bankách.
4) § 19 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších

predpisov.
5) § 2 písm. l) a § 6 ods. 3 opatrenia národnej banky

Slovenska č. 2/2000 o kapitálovej primeranosti bánk.
6) § 2 písm. e) a m) opatrenia Národnej banky Slovenska č.

2/2000.

§ 6

Do 30. decembra 2000 sa za rezervy podľa § 2 písm. j) považujú rezervy

tvorené podľa § 5 a 8 zákona č. 610/1992 Zb. o rezervách pre zistenie

základu dane z príjmov.§ 6a

(1) Ustanovenie § 3 ods. 2 sa do 30. marca 2003 nevzťahuje na banku,

ktorá v období od 31. marca 2000 do 15. júna 2001 nepretržite prekračovala

pomer podľa § 3 ods. 2, ak

a) neprekročí najnižší pomer dosiahnutý v období od 31. marca 2000 do 15.

júna 2001 alebo v prípade dosiahnutia pomeru, ktorý je

1. nižší ako najnižší dosiahnutý pomer v období od 31. marca 2000 do 15.

júna 2001 a

2. vyšší ako pomer ustanovený v § 3 ods. 2,

tento dosiahnutý nižší pomer už nezvýši a b) nekoná tak, aby

bránila zníženiu dosiahnutého pomeru na úroveň ustanovenú v § 3 ods. 2.

(2) Ak banka nedosahuje kapitálovú primeranosť najmenej 4 %, do pomeru

mesačnej likvidity podľa § 2 ods. 1 písm. f) sa zahŕňajú všetky pasíva

splatné na požiadanie.§ 7

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 4

o pravidlách likvidity bánk (oznámenie č. 29/1994 Z. z.) v znení opatrenia

Národnej banky Slovenska z 21. apríla 1995 č. 4 (oznámenie č. 110/1995

Z. z.) a v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 23. júna 1997 č. 7

(oznámenie č. 221/1997 Z. z.).§ 8
Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000. Opatrenie

Národnej banky Slovenska č. 9/2001 nadobudlo účinnosť 20. júna 2001, s

výnimkou čl. I bod 2, ktorý nadobúda účinnosť 15. augusta 2001.

Marián Jusko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:odbor dohliadok na mieste
Vypracoval:Ing. Ľubomír Kučera, tel. č.: 02/59533420

Príloha je uverejnená v listinnej forme Vestníka NBS.