en en

2012

Vestník NBS čiastka 48/2012 vydaná dňa 31. decembra 2012

Čiastka pre verejnosť – 18/2012

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2012 č. 10/2012 o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2012 č. 11/2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2010 o podmienkach účasti v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2012 č. 12/2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 27. decembra 2012 č. 13/2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2008 o vykonávaní operácií menovej politiky po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny v znení neskorších predpisov

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. decembra 2012 č. 10/2012 k výkladu ustanovení zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obmedzujúcich výšku výdavkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vrátane výdavkov osôb konajúcich v jej prospech, na uzatváranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení, propagáciu a reklamu dôchodkových fondov, propagačnú činnosť a reklamu

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. decembra 2012 č. 5/2012 k vybavovaniu sťažností poisťovňami (EIOPA-BoS-12/069 SK)

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 407/2012 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Košice

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 408/2012 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 20. výročia vzniku Národnej banky Slovenska

Vestník NBS čiastka 44/2012 vydaná dňa 4. decembra 2012

Čiastka pre verejnosť – 17/2012

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 9/2012 o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2013

Oznamovacia časť

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. novembra 2012 č. 4/2012 k určitým aspektom požiadaviek MiFID týkajúcim sa vykonávania funkcie dodržiavania – compliance (ESMA/2012/388)

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 9/2012 k ochrane banky a pobočky zahraničnej banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. októbra 2012 č. 332/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 467/2010 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona.

Vestník NBS čiastka 41/2012 vydaná dňa 8. novembra 2012

Čiastka pre verejnosť – 16/2012

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 6. novembra 2012 č. 8/2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2008 o vykonávaní operácií menovej politiky po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 38/2012 vydaná dňa 23. októbra 2012

Čiastka pre verejnosť – 15/2012

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. októbra 2012 č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS

Oznamovacia časť

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. októbra 2012 č. 3/2012 k určitým aspektom požiadaviek vhodnosti podľa MiFID

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie platobných služieb spoločnosti RM – S Market, o. c. p.

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 18. septembra 2012 č. 310/2012 Z. z. o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 300. výročia korunovácie Karola III. v Bratislave

Vestník NBS čiastka 32/2012 vydaná dňa 13. septembra 2012

Čiastka pre verejnosť – 14/2012

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 17. júla 2012 č. 6/2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 7/2008 o vykonávaní operácií menovej politiky po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny v znení neskorších predpisov

Oznamovacia časť

Výrok rozhodnutia o odobratí povolenia spoločnosti OXYS CAPITAL, a. s., o. c. p.

Vestník NBS čiastka 31/2012 vydaná dňa 28. augusta 2012

Čiastka pre verejnosť – 13/2012

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 20. augusta 2012 č. 7/2012 k podávaniu žiadostí o udelenie devízovej licencie na obchodovanie s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorej predmetom je nákup alebo predaj cudzej meny za eurá v hotovosti, a k plneniu povinností držiteľov devízových licencií pri vykonávaní zmenárenskej činnosti

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 22. augusta 2012 č. 8/2012 k praktickému výkonu niektorých ustanovení zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 22. augusta 2012 č. 2/2012 k stanoveniu diskontnej miery pre test primeranosti záväzku z poistných zmlúv

Vestník NBS čiastka 26/2012 vydaná dňa 24. júla 2012

Čiastka pre verejnosť – 12/2012

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 17. júla 2012 č. 5/2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 7/2008 o vykonávaní operácií menovej politiky po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 25/2012 vydaná dňa 13. júla 2012

Čiastka pre verejnosť – 11/2012

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 3. júla 2012 č. 7/2012, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2009 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely v znení neskorších predpisov

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 4. júna 2012 č. 192/2012 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 250. výročia narodenia Antona Bernoláka

Vestník NBS čiastka 23/2012 vydaná dňa 27. júna 2012

Čiastka pre verejnosť – 10/2012

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. júna 2012 č. 6/2012 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 15. mája 2012 č. 154/2012 Z. z. o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 15. mája 2012 č. 155/2012 Z. z. o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika a rizika protistrany v dôchodkových fondoch

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 29. mája 2012 č. 161/2012 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 29. mája 2012 č. 162/2012 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 29. mája 2012 č. 163/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 12. júna 2012 č. 179/2012 Z. z. o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. júna 2012 č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fondeVestník NBS čiastka 23/2012 vydaná dňa 27. júna 2012

Vestník NBS čiastka 19/2012 vydaná dňa 10. mája 2012

Čiastka pre verejnosť – 9/2012

Normatívna časť

Úplné znenie Rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 19. októbra 2010 č. 7/2010 o obchodných podmienkach na vedenie bežných účtov v cudzej mene a na vykonávanie cezhraničných platobných operácií pre právnické osoby

Úplné znenie Rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 23. februára 2010 č. 1/2010 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu

Vestník NBS čiastka 17/2012 vydaná dňa 30. apríla 2012

Čiastka pre verejnosť – 8/2012

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 17. apríla 2012 č. 3/2012, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2010 o obchodných podmienkach na vedenie bežných účtov v cudzej mene a na vykonávanie cezhraničných platobných operácií pre právnické osoby

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 17. apríla 2012 č. 4/2012, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2010 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení rozhodnutia NBS č. 2/2012

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo dňa 27. apríla 2012 č. 6/2012 k systémom a kontrolným mechanizmom v prostredí automatizovaného obchodovania pre organizátora obchodnej platformy a obchodníka s cennými papiermi

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 13. marca 2012 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur na pripomenutie Majstra Pavla z Levoče a jeho diela

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 13. marca 2012 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 250. výročia narodenia Chatama Sofera

Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami

Vestník NBS čiastka 14/2012 vydaná dňa 23. marca 2012

Čiastka pre verejnosť – 7/2012

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 12. marca 2012 č. 4/2012 k podávaniu žiadosti o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí podľa § 82 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k vykonávaniu činností inštitúcií elektronických peňazí na území Slovenskej republiky

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 12. marca 2012 č. 5/2012 k podávaniu žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb podľa § 64 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k vykonávaniu činností platobných inštitúcií na území Slovenskej republiky

Vestník NBS čiastka 11/2012 vydaná dňa 12. marca 2012

Čiastka pre verejnosť – 6/2012

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. februára 2012 č. 5/2012 o podrobnostiach o obsahu štatútu podielového fondu a štatútu strešného podielového fondu

Úplné znenie Rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2009 č. 8/2009 o obchodných podmienkach na poskytovanie tuzemských platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby a na vykonávanie hotovostných operácií bánk ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných rozhodnutím NBS č. 5/2011 a rozhodnutím NBS č. 1/2012

Úplné znenie Rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 23. februára 2010 č. 1/2010 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu ako vyplýva zo zmien vykonaných rozhodnutím NBS č. 2/2012

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 24. februára 2012 č. 1/2012 k vykonávaniu činností platobných inštitúcií v rámci jedného európskeho povolenia

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 24. februára 2012 č. 2/2012 k vykonávaniu činností inštitúcií elektronických peňazí v rámci jedného európskeho povolenia

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 6. marca 2012 č. 3/2012 k dokumentu kľúčových informácií pre investorov (KIID)

Vestník NBS čiastka 9/2012 vydaná dňa 28. februára 2012

Čiastka pre verejnosť – 5/2012

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 21. februára 2012 č. 1/2012, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2009 o obchodných podmienkach na poskytovanie tuzemských platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby a na vykonávanie hotovostných operácií bánk v znení rozhodnutia NBS č. 5/2011

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 21. februára 2012 č. 2/2012, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2010 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu

Vestník NBS čiastka 7/2012 vydaná dňa 6. februára 2012

Čiastka pre verejnosť – 4/2012

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2012 č. 4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2010, ktorým sa ustanovujú metódy oceňovania pozícií zaznamenaných v bankovej knihe a podrobnosti o oceňovaní pozícií zaznamenaných v bankovej knihe vrátane frekvencie tohto oceňovania

Vestník NBS čiastka 5/2012 vydaná dňa 27. januára 2012

Čiastka pre verejnosť – 3/2012

Oznamovacia časť

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 1/2012 zo 16. januára 2012 na podporu stability bankového sektora

Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Národnej banky Slovenska z  22. novembra 2011 č. 17/2011 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely

Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Národnej banky Slovenska z  22. novembra 2011 č. 18/2011 o predkladaní výkazu správcovskými spoločnosťami za podielové fondy alebo podfondy na štatistické účely

Vestník NBS čiastka 3/2012 vydaná dňa 24. januára 2012

Čiastka pre verejnosť – 2/2012

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. januára 2012 č. 3/2012 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom

Vestník NBS čiastka 1/2012 vydaná dňa 18. januára 2012

Čiastka pre verejnosť – 1/2012

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 3. januára 2012 č. 1/2012, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 3. januára 2012 č. 2/2012, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2009 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2011

Oznamovacia časť

Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami

Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2011