en en

2013

Vestník NBS čiastka 43/2013 vydaná dňa 31. decembra 2013

Čiastka pre verejnosť 19/2013

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2013 č. 7/2013 k postupu existujúcich správcovských spoločností pri žiadosti o udelenie povolenia podľa § 28a zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 19. decembra 2013 č. 4/2013 k predaplikačnému procesu vnútorných modelov

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 19. decembra 2013 č. 5/2013 k systému správy a riadenia

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 19. decembra 2013 č. 6/2013 k posudzovaniu vlastných rizík podniku (na základe zásad ORSA) orientovanému na budúcnosť

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 19. decembra 2013 č. 7/2013 o predkladaní informácií Národnej banke Slovenska

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 10. decembra 2013 č. 452/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 467/2010 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona v znení opatrenia č. 332/2012 Z. z.

Vestník NBS čiastka 41/2013 vydaná dňa 17. decembra 2013

Čiastka pre verejnosť 18/2013

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. decembra 2013 č. 10/2013 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na štatistické účely

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. decembra 2013 č. 11/2013 ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2008 o predkladaní výkazov hlásení, prehľadov a iných správ zaisťovňami a pobočkami zahraničných zaisťovní v znení opatrenia č. 24/2008

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 2. decembra 2013 č. 6/2013 k ochrane platobnej inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, agenta platobných služieb, pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie a pobočky zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu

Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami

Vestník NBS čiastka 38/2013 vydaná dňa 6. decembra 2013

Čiastka pre verejnosť 17/2013

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2013 č. 9/2013 o podmienkach na vykonávanie hotovostných operácií bánk

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2013 č. 10/2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2013 č. 9/2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2011 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely

Oznamovacia časť

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 28. novembra 2013 č. 3/2013 pre finančné inštitúcie poskytujúce investičné služby a investičné činnosti podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zásadám odmeňovania

Vestník NBS čiastka 35/2013 vydaná dňa 29. novembra 2013

Čiastka pre verejnosť 16/2013

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 19. novembra 2013 č. 8/2013 o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2014

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 15. októbra 2013 č. 386/2013 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Murgaša

Vestník NBS čiastka 33/2013 vydaná dňa 31. októbra 2013

Čiastka pre verejnosť 15/2013

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 24. októbra 2013 č. 5/2013 k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v rámci činnosti obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovskej spoločnosti, dôchodkovej správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 17. septembra 2013 č. 316/2013 Z. z. o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 450. výročia korunovácie Maximiliána v Bratislave

Vestník NBS čiastka 32/2013 vydaná dňa 10. októbra 2013

Čiastka pre verejnosť 14/2013

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. septembra 2013 č. 7/2013 o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. septembra 2013 č. 8/2013, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 4. októbra 2013 č. 4/2013 k ochrane poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu Európskej únie a pobočky poisťovne z iného ako členského štátu Európskej únie pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu

Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami

Vestník NBS čiastka 30/2013 vydaná dňa 12. septembra 2013

Čiastka pre verejnosť 13/2013

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 27. augusta 2013 č. 2/2013 k zoznamu osôb s prístupom k dôverným informáciám

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 3. septembra 2013 č. 3/2013 k niektorým ustanoveniam § 23 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 27. augusta 2013 č. 2/2013 k ochrane peňažných prostriedkov klienta vedených u obchodníka

Vestník NBS čiastka 28/2013 vydaná dňa 27. augusta 2013

Čiastka pre verejnosť 12/2013

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. augusta 2013 č. 4/2013 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. augusta 2013 č. 5/2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2010 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na účely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. augusta 2013 č. 6/2013 o identifikátore príjemcu inkasa a registri identifikátorov príjemcov inkás

Vestník NBS čiastka 27/2013 vydaná dňa 21. augusta 2013

Čiastka pre verejnosť 11/2013

Oznamovacia časť

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 14. augusta 2013 č. 1/2013 pre správcovské spoločnosti k zásadám odmeňovania

Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami

Vestník NBS čiastka 25/2013 vydaná dňa 16. júla 2013

Čiastka pre verejnosť 10/2013

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 2. júla 2013 č. 7/2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS

Oznamovacia časť

Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami

Vestník NBS čiastka 23/2013 vydaná dňa 3. júla 2013

Čiastka pre verejnosť 9/2013

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. júna 2013 č. 3/2013 o maximálnej výške technickej úrokovej miery

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska zo 14. mája 2013 č. 139/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami

Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami

Vestník NBS čiastka 21/2013 vydaná dňa 3. júna 2013

Čiastka pre verejnosť 8/2013

Oznamovacia časť

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 24. mája 2013 č. 1/2013 k výnimkám pre činnosti tvorby trhu a operáciám na primárnom trhu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie

Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami

Vestník NBS čiastka 17/2013 vydaná dňa 17. mája 2013

Čiastka pre verejnosť 7/2013

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. apríla 2013 č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 25/2008 o solventnosti a minimálnej výške garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne v znení opatrenia č. 12/2009

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 14. mája 2013 č. 6/2013 o všeobecných obchodných podmienkach prístupu do dátovej siete UNIVERZAL NET

Oznamovacia časť

Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami

Vestník NBS čiastka 15/2013 vydaná dňa 29. apríla 2013

Čiastka pre verejnosť 6/2013

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 23. apríla 2013 č. 5/2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 7/2008 o vykonávaní operácií menovej politiky po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny v znení neskorších predpisov

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 26. marca 2013 č. 93/2013 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia založenia Matice Slovenskej

Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami

Vestník NBS čiastka 12/2013 vydaná dňa 5. apríla 2013

Čiastka pre verejnosť 5/2013

Normatívna časť

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 19. marca 2013 č. 1/2013, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 102 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)

Vestník NBS čiastka 10/2013 vydaná dňa 28. marca 2013

Čiastka pre verejnosť 4/2013

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 19. marca 2013 č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2009 o obchodných podmienkach na poskytovanie tuzemských platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby a na vykonávanie hotovostných operácií bánk v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 19. marca 2013 č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2010 o obchodných podmienkach na vedenie bežných účtov v cudzej mene a na vykonávanie cezhraničných platobných operácií pre právnické osoby v znení rozhodnutia NBS č. 3/2012

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 19. marca 2013 č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2010 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov

Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2009 č. 8/2009 o obchodných podmienkach na poskytovanie tuzemských platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby a na vykonávanie hotovostných operácií bánk v znení neskorších predpisov

Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 19. októbra 2010 č. 7/2010 o obchodných podmienkach na vedenie bežných účtov v cudzej mene a na vykonávanie cezhraničných platobných operácií pre právnické osoby v znení neskorších predpisov

Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 23. februára 2010 č. 1/2010 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 12. februára 2013 č. 55/2013 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Jozefa Karola Hella

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 8. marca 2013 č. 56/2013 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 1150. výročia príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu

Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami

Vestník NBS čiastka 7/2013 vydaná dňa 4. marca 2013

Čiastka pre verejnosť 3/2013

Normatívna časť

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 22. februára 2013 č. 1/2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2008 o vykonávaní operácií menovej politiky po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny v znení neskorších predpisov

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. februára 2013 č. 38/2013 Z. z., ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde

Vestník NBS čiastka 5/2013 vydaná dňa 18. februára 2013

Čiastka pre verejnosť – 2/2013

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na vydávanie a spravovanie elektronických peňazí spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Telefónica Slovakia, s. r. o. a Orange Slovensko, a. s.

Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami

Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2012

Vestník NBS čiastka 3/2013 vydaná dňa 25. januára 2013

Čiastka pre verejnosť – 1/2013

Normatívna časť

Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 2. marca 2010 č. 3/2010 o podmienkach účasti v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 2. marca 2010 č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Oznamovacia časť

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2012 č. 5/2013 Z. z. o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika v dôchodkových fondoch

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2012 č. 6/2013 Z. z. o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení.