en en

2016

Vestník NBS čiastka 37/2016 vydaná dňa 28. decembra 2016

Čiastka pre verejnosť 17/2016

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 24/2016 z 20. decembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2016 č. 6/2016 k oznamovaniu zmien v podmienkach na udelenie povolenia a k podávaniu žiadostí o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 20d a § 17 zákona č. 129/2010 Z. z. o poskytovaní spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 35/2016 vydaná dňa 20. decembra 2016

Čiastka pre verejnosť 16/2016

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 8/2016 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 9/2016, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely v znení opatrenia č. 21/2015

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 22. novembra 2016 č. 347/2016 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu

Vestník NBS čiastka 32/2016 vydaná dňa 9. decembra 2016

Čiastka pre verejnosť 15/2016

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 2016 č. 7/2016, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2015 o predkladaní informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 23/2016 zo 6. decembra 2016 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2017

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenie Národnej banky Slovenska z 25. októbra 2016 č. 318/2016 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 550. výročia začatia činnosti Univerzity Istropolitany

Vestník NBS čiastka 31/2016 vydaná dňa 24. novembra 2016

Čiastka pre verejnosť 14/2016

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. novembra 2016 č. 6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2014 o registri bankových úverov a záruk

OZNAMOVACIA ČASŤ

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. novembra 2016 č. 7/2016 k metódam určovania trhových podielov na účely predkladania informácií

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z. 21. novembra 2016 č. 8/2016 k vykazovaniu a oceňovaniu aktív a záväzkov iných, než sú technické rezervy

Vestník NBS čiastka 29/2016 vydaná dňa 28. októbra 2016

Čiastka pre verejnosť 13/2016

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 22/2016 z 25. októbra 2016 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenie Národnej banky Slovenska z  3. októbra 2016 č. 279/2016 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 450. výročia narodenia Jána Jessenia

Vestník NBS čiastka 26/2016 vydaná dňa 30. septembra 2016

Čiastka pre verejnosť 12/2016

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. septembra č. 4/2016 o obsahu správy o výsledkoch činnosti útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. septembra č. 5/2016, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 21/2016 z 27. septembra 2016 o uznaní miery tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika pre expozície nachádzajúce sa v Estónsku

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 26. júla 2016 č. 229/2016 Z. z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenie Národnej banky Slovenska zo 16. augusta 2016 č. 250/2016 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turza

Vestník NBS čiastka 21/2016 vydaná dňa 29. júla 2016

Čiastka pre verejnosť 11/2016

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. júla č. 3/2016 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 20/2016 z 26. júla 2016 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

Vestník NBS čiastka 19/2016 vydaná dňa 13. júla 2016

Čiastka pre verejnosť 10/2016

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 27. júna 2016 č. 5/2016 k posudzovaniu splnenia niektorých podmienok na vydanie povolenia na distribúciu cenných papierov alebo majetkových účastí zahraničných alternatívnych investičných fondov verejnou ponukou neprofesionálnym investorom na území Slovenskej republiky

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie platobných služieb spoločnosti CETELEM SLOVENSKO, a. s.

Vestník NBS čiastka 15/2016 vydaná dňa 26. mája 2016

Čiastka pre verejnosť 9/2016

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 18/2016 z 24. mája 2016 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 19/2016 z 24. mája 2016 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika

OZNAMOVACIA ČASŤ

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2016 č. 2/2016 pre správcovské spoločnosti k zásadám odmeňovania

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2016 č. 3/2016 o predkladaní a zverejňovaní informácií pre sektor poistenia a zaistenia

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2016 č. 4/2016 k dodatkovým vlastným zdrojom pre sektor poistenia a zaistenia

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2016 č. 5/2016 k vlastnému posúdeniu rizika a solventnosti pre sektor poistenia a zaistenia

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2016 č. 6/2016 ku klasifikácii vlastných zdrojov pre sektor poistenia a zaistenia

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2016 č. 4/2016 k niektorým ustanoveniam § 15 a § 18 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenie Národnej banky Slovenska z  26. apríla 2016 č. 184/2016 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v  nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti prvého predsedníctva Slovenskej republiky v  Rade Európskej únie

Vestník NBS čiastka 13/2016 vydaná dňa 5. mája 2016

Čiastka pre verejnosť 8/2016

NORMATÍVNA ČASŤ

Úplné znenie č. 16/2016 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 8/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia účelového peňažného účtu v TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 10/2016

Úplné znenie č. 17/2016 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 2. marca 2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších rozhodnutí NBS

Vestník NBS čiastka 12/2016 vydaná dňa 2. mája 2016

Čiastka pre verejnosť 7/2016

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 14/2016 z 26. apríla 2016 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

Úplné znenie č. 15/2016 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 9/2016

Vestník NBS čiastka 10/2016 vydaná dňa 13. apríla 2016

Čiastka pre verejnosť 6/2016

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2016 z 5. apríla 2016, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2016 z 5. apríla 2016, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia účelového peňažného účtu v TARGET2-SK

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 11/2016 z 5. apríla 2016, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 12/2016 z 5. apríla 2016 o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 13/2016 z 5. apríla 2016, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2015 o všeobecných podmienkach poskytovania autokolateralizácie Národnou bankou Slovenska

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 8. marca 2016 č. 150/2016 Z. z. o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 275. výročia korunovácie Márie Terézie v Bratislave

Vestník NBS čiastka 8/2016 vydaná dňa 7. apríla 2016

Čiastka pre verejnosť 5/2016

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 29. marca 2016 č. 3/2016 k podávaniu žiadostí o udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom

Vestník NBS čiastka 7/2016 vydaná dňa 22. marca 2016

Čiastka pre verejnosť 4/2016

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 14. marca 2016 č. 1/2016 o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 14. marca 2016 č. 2/2016 k určitým aspektom k hodnoteniu kreditného rizika emitenta pri nadobúdaní a držaní niektorých vybraných finančných nástrojov v majetku dôchodkového fondu

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 26. januára 2016 č. 85/2016 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica

Redakčné oznámenie o oprave chýb v rozhodnutí Národnej banky Slovenska č.  11/2015 z 9. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2012 o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska

Vestník NBS čiastka 5/2016 vydaná dňa 19. februára 2016

Čiastka pre verejnosť 3/2016

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. februára 2016 č. 2/2016 o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

OZNAMOVACIA ČASŤ

Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami

Vestník NBS čiastka 3/2016 vydaná dňa 29. januára 2016

Čiastka pre verejnosť 2/2016

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. januára 2016 č. 1/2016 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2016 z 26. januára 2016 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša

Vestník NBS čiastka 1/2016 vydaná dňa 21. januára 2016

Čiastka pre verejnosť 1/2016

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2016 z 12. januára 2016, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení rozhodnutia NBS č. 21/2015

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2016 z 12. januára 2016, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky, finančné inštitúcie a inštitúcie Európskej únie v znení rozhodnutia NBS č. 15/2015

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2016 z 12. januára 2016, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2013 o podmienkach na vykonávanie hotovostných operácií bánk

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2016 z 12. januára 2016, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov

Úplné znenie č. 5/2016 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 3/2008 z 25. novembra 2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky, finančné inštitúcie a inštitúcie Európskej únie v znení neskorších predpisov

Úplné znenie č. 6/2016 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 9/2013 z 26. novembra 2013 o podmienkach na vykonávanie hotovostných operácií bánk v znení rozhodnutia NBS č. 3/2016

Úplné znenie č. 7/2016 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov

OZNAMOVACIA ČASŤ

Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. januára 2016 č. 1/2016 ktorým sa preberajú usmernenia Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) pre režim Solventnosť II

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2015 č. 436/2015 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v  dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2015 č. 441/2015 Z. z. o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 24. novembra 2015 č. 40/2016 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Ladislava Nádašiho-Jégého