en en

Zoznam 1997

1997

názovporadové
číslo
čiastka
Pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska zo dňa 31. decembra 1996 o úhradách za užívanie bytov a za služby spojené s užívaním bytov vo vlastníctve alebo správe Národnej banky Slovenska42
Register predpisov Národnej banky Slovenska, uverejnených vo Vestníkoch Národnej banky Slovenska určených pre verejnost v roku 1996 6
Štatút riadiacej rady projektu nového účtovného a platobného systému Národnej banky Slovenska 7
Ustanovenie právomoci a zodpovednosti vedúceho projektu nového účtovného a platobného systému Národnej banky Slovenska 7
Štatút riešiteľských tímov projektu nového účtovného a platobného systému Národnej banky Slovenska 7
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo dňa 30. apríla 1997o osobitnej kontrole osôb a poštových zásielok, prichádzajúcich do objektov Národnej banky Slovenska1310
Oznámenie Národnej banky Slovenska zo dňa 3. 7. 1997 o schválení zmien kritérií pre poskytovanie úverov zamestnancom Národnej banky Slovenska 17
Oznámenie Národnej banky Slovenska o schválení podmienok Národnej banky Slovenska pre zriaďovanie a vedenie účtov, zúčtovanie, evidenciu a obeh dokumentov k osobitnej forme platobného styku – dotačné šeky NBS (Prísne tajné) dňa 25. 4. 1997. 17
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo dňa 1. augusta 1997 o zriadení komisie pre nadobúdanie a ohodnocovanie písomných, obrazových, zvukových a iných záznamov2720
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 1/1995 zo dňa 18. novembra1994 na zabezpečenie starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Národnej banke Slovenska ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných pokynom guvernéra Národnej banky Slovenska č. 25/1997, ktorým sa mení a dopľňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 1/1995 zo dňa 18. novembra1995 (úplné znenie) 20
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo dňa 17. júla 1997 o úprave písomností v Národnej banke Slovenska2620
Pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska zo dňa 30. októbra 1997, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska č. 24/1996 zo dňa 14. mája 1996, ktorou sa upravujú kontrolné väzby v účtovných výkazoch a v účtovných knihách v Národnej banke Slovenska3624
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska zo dňa 13. novembra 1997, ktorý upravuje spôsob hodnotenia pohladávok z redistribučných úverov poskytnutých bankám Národnou bankou Slovenska, spôsob vykazovania a oceňovania rizikových pohľadávok, tvorbu rezerv a opravných položiek k nim, vrátane použitia rezerv a opravných položiek3827
Úrokové sadzby bežných účtov a termínovaných vkladov 27
Úrokové sadzby úverov 27
Pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska zo dňa 2. decembra 1997o zaradovaní a vyradovaní bánk a pobočiek zahraničných bánk, iných finančných inštitúcií a nebankových subjektov do prevodníka identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk a o vykonávaní zmien v prevodníku identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk3929