en en

Zoznam 1998

1998

názovporadové
číslo
čiastka
Pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska z 30. januára 1998 o udeľovaní a rušení súhlasu pre právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike, ktoré nie sú bankou, vystupovať v medzibankovom platobnom styku ako tretia strana82
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/1998 z 20. marca 1998, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní a správe platobného prostriedku elektronickej peňaženky 5
Register predpisov Národnej banky Slovenska, uverejnených vo Vestníkoch Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 1997 5
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska zo 6. augusta 1998, ktorým sa zrušuje pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 2. marca 1995 č. 11 na vedenie účtov štátneho rozpočtu, rozpočtových organizácií, štátnych finančných aktív a pasív, štátnych účelových fondov, na realizáciu platobného styku na týchto účtoch a na vyhotovovanie výkazníctva o plnení štátneho rozpočtu3314
Zoznam č. 1/1998 cenných papierov, ktoré môžu byť založené za lombardný úver poskytnutý Národnou bankou Slovenska (ďalej len lombardný zoznam) 17
Pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska z 28. októbra1998, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska č. 58/1995 o zriaďovaní, vedení a rušení účtov peňažných rezerv bánk a o účtovaní výsledkov medzibankového platobného styku3718
Úrokové sadzby a limity bežných účtov a účtov termínovaných vkladov, úrokové sadzby z úverov na rok 1999 21
Úplné znenie pracovnej inštrukcie Národnej banky Slovenska č. 58/1995 o zriaďovaní, vedení a rušení účtov peňažných rezerv bánk a o účtovaní výsledkov medzibankového platobného styku v znení pracovnej inštrukcie Národnej banky Slovenska č. 37/19984222