en en

Zoznam 1999

1999

názovporadové
číslo
čiastka
Pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska z 18. januára1999 o zásadách a postupe pri objednávaní materiálno-technického zabezpečenia prevádzkových a investičných potrieb NBS22
Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníkoch Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 1998 3
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1999 z 5. marca 1999 o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/1998 o devízovej pozícii bánk a pobočiek zahraničných bánk na menové účely 5
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/1999 z 5. marca 1999 o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1/1996, ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení neskorších predpisov 6
Pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska z 30. marca 1999, ktorou sa vydáva prevádzkový poriadok a určuje sa spôsob zabezpečenia prevádzky aplikačného programového systému Kontrola úloh129
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska zo 14. mája 1999, ktorý upravuje spôsob hodnotenia rizikovosti pohľadávok z krátkodobých úverov na zachovanie likvidity, ich vykazovanie, oceňovanie a tvorbu opravných položiek vrátane ich použitia2012
Pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska z 29. júla 1999, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska č. 22/1996, ktorou sa upravuje postup pri udeľovaní devízových povolení na predaj niektorých zahraničných cenných papierov2917
Pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska zo 17. júna 1999 o postupe pri nadobúdaní archívnych dokumentov za účelom vytvorenia archívneho zbierkového fondu3518
Oznámenie o zmene prílohy č. 5 (Oznámenie o zrušení platobnej karty) k pracovnému predpisu Národnej banky Slovenska č. 14/1999 o vydávaní a používaní medzinárodných ATM/EFT POS platobných kariet Všeobecnej úverovej banky, a. s. pre zamestnancov Národnej banky Slovenska 18
Prevádzkové opatrenia objektov ústredia Národnej banky Slovenska vydané v zmysle Pokynu guvernéra Národnej banky Slovenska č. 25/1999 k ochrane osôb a majetku Národnej banky Slovenska 21
Úrokové sadzby a limity bankokont a účtov termínovaných vkladov, úrokové sadzby z úverov pre rok 2000 31