en en

Zoznam 2000

2000

názovporadové
číslo
čiastka
Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníkoch Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 1999 1
Pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska z 22. februára 2000, ktorou sa upravuje postup pri účtovaní bankových operácií vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Medzinárodnom menovom fonde a postupy účtovania úverov poskytnutých Slovenskej republike Medzinárodným menovým fondom v Národnej banke Slovenska53
Zoznam č. 1/2000 cenných papierov, ktoré môžu byť založené za lombardný úver poskytnutý Národnou bankou Slovenska (ďalej len „lombardný zoznam“) 11
Oznámenie o oprave tlačových chýb v opatrení Národnej banky Slovenska č. 6/2000, ktorým sa ustanovuje predkladanie informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska. 11
Pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska zo 4. júla 2000, ktorou sa upravujú zásady prístupu k údajom vedeným v účtovnom systéme Národnej banky Slovenska2315
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 20. júla 2000 na zabezpečenie prepravy múzejných zbierkových predmetov Múzea mincí a medailí v Kremnici3017
Pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska z 28. júla 2000, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska č. 32/1995, ktorou sa upravujú postupy na vykonávanie bankového dohľadu nad zmenárenskou činnosťou vykonávanou fyzickými a právnickými osobami a nad niektorými obchodmi s devízovými hodnotami vykonávanými inými osobami než bankami3117
Oznámenie o doplnení rozhodnutia Bankovej rady Národnej banky Slovenska zo 17. decembra 1999, ktorým sa určujú úrokové sadzby a limit bankokont a účtov termínovaných vkladov, úrokové sadzby z úverov pre rok 2000 19
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 28. mája 1999 o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov Národnej banky Slovenska4221
Úrokové sadzby a limity bankokont a účtov termínovaných vkladov, úrokové sadzby z úverov pre rok 2001 25
Register čiastky 1- 27/2000 28