en en

Zoznam 2003

2003

názovporadové
číslo
čiastka
Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2002 3
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2003 č. 2/2003, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 22. septembra 1994, ktorým sa ustanovujú podmienky na uskutočňovanie medzibankového platobného styku formou príkazu tretej strany 7
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2003 č. 3/2003, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 10. novembra 1995, ktorým sa ustanovujú podmienky na uskutočňovanie medzibankového platobného styku formou príkazu na rýchlu platbu 7
Kolektívna zmluva Národnej banky Slovenska na obdobie od 1. 4. 2002 do 31. 12. 2004 18
Dodatok č. 1 zo dňa 6. mája 2003 ku Kolektívnej zmluve Národnej banky Slovenska na obdobie od 1. 4. 2002 do 31. 12. 2004 18
Oznámenie Národnej banky Slovenska č. 6/2003 o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto porekladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona 46
Úrokové sadzby a limity bankokont a účtov termínovaných vkladov, úrokové sadzby z úverov pre rok 2004 47
Oznámenie Národnej banky Slovenska č. 11/2003 o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 19. decembra 2003 o podrobnostiach náležitostí žiadosti o devízovú licenciu, spôsobu preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a o požiadavkách podľa § 13 ods. 8 Devízového zákona 51
Redakčné oznámenie o oprave chyby 53