en en

Zoznam 2004

2004

názovporadové
číslo
čiastka
Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2003 2
Redakčné oznámenie o oprave chýb v rozhodnutí Národnej banky Slovenska z 19. decembra 2003 č. 8/2003 o podmienkach Národnej banky Slovenska pre vedenie loro účtov v slovenských korunách pre zahraničné banky a finančné inštitúcie v Národnej banke Slovenska 4
Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska z 3. februára 2004 č. 1/2004 k opatreniu Národnej banky Slovenska č. 18/2001 z 21. decembra 2001, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre audit bánk a pobočiek zahraničných bánk pre výkon auditu bánk a pobočiek zahraničných bánk za rok 2003 4
Úrokové sadzby pre účty právnických osôb vedené v Národnej banke Slovenska 6
Redakčné oznámenie o oprave chýb v opatrení Národnej banky Slovenska č. 10/2003 (oznámenie č. 570/2003 Z. z.) 7
Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska z 8. marca 2004 č. 2/2004 k opatreniu Národnej banky Slovenska č. 4/2004 zo 16. januára 2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk – Výpočet teoretických cien (reálnych cien) vybraných derivátov 11
Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska z 8. marca 2004 č. 3/2004 k opatreniu Národnej banky Slovenska č. 4/2004 zo 16. januára 2004 o primeranosti vlastných zdrojov financovania bánk – Rozklad finančných nástrojov obchodnej knihy do pozícií v zmysle § 39 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre výpočet rizikovo vážených aktív 11
Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska z 8. marca 2004 č. 4/2004 k opatreniu Národnej banky Slovenska č. 8/2002 z 12. decembra 2002 o majetkovej angažovanosti bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 2/2004 zo 16. januára 2004 11
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 3. júna 2004 o podmienkach uplatňovania zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v Národnej banke Slovenska2223
Pracovná inštrukcia z 31. mája 2004, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému Evidencia nákladov na pracovné cesty a vzdelávanie2323
Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska z 8. júna 2004 č. 6/2004 k využívaniu outsourcingu bankami 24
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 30. júla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 26/2002 o ochrane utajovaných skutočností v Národnej banke Slovenska3633
Úplné znenie pokynu guvernéra Národnej banky Slovenska č. 26/2002 o ochrane utajovaných skutočností v Národnej banke Slovenska ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných pokynom guvernéra Národnej banky Slovenska č. 36/20043733
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 5. augusta 2004 o požiadavkách na riadny výkon práce bankovej polície a o profile bankového policajta Národnej banky Slovenska3834
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 9. septembra 2004, ktorým sa vydáva Pracovný poriadok Národnej banky Slovenska3935
Metodické usmernenie Úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska z 1. októbra 2004 č. 7/2004 k overeniu bezpečnosti informačného systému banky a pobočky zahraničnej banky 39
Pracovná inštrukcia z 22. októbra 2004, ktorou sa ruší pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska č. 26/2001, ktorou sa upravuje účtovanie účtovných prípadov súvisiacich s poskytovaním služieb viacúčelovým zariadením Bystrina v znení pracovnej inštrukcie Národnej banky Slovenska č. 58/20014841
Redakčné oznámenie o oprave chyby v pokyne guvernéra Národnej banky Slovenska č. 44/2004, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 62/2001 o pravidlách normotvornej činnosti Národnej banky Slovenska a o Vestníku Národnej banky Slovenska a o zmene a doplnení pokynu guvernéra Národnej banky Slovenska č. 9/2004 o rokovacom poriadku Direktória Národnej banky Slovenska 41
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska zo 4. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 49/2002 o preukazoch používaných v Národnej banke Slovenska a o podmienkach vydávania a používania vstupových kariet v objektoch Národnej banky Slovenska4943
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 18. novembra 2004, ktorým sa zrušuje pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 25/2003 na vykonávanie pokladničnej činnosti v expozitúrach Národnej banky Slovenska nepoverených správou zásob peňazí5043
Úrokové sadzby pre účty právnických osôb vedené v Národnej banke Slovenska 45
Rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 o určení výšky úrokových sadzieb z úverov poskytovaných zamestnancom Národnej banky Slovenska 45
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 14/2004, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre audit bánk a pobočiek zahraničných bánk 46
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 10. decembra 2004, ktorým sa určujú podmienky a postup Národnej banky Slovenska pri poskytnutí krátkodobého úveru na zachovanie likvidity bankám a pobočkám zahraničných bánk5247
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska č. 708/2004 Z. z. z 10. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 613/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona 49