en en

Zoznam 2006

2006

názovporadové
číslo
čiastka
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2006 o plánovaní rozvoja a riadení zmien informačných systémov v Národnej banke Slovenska11
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2006 o prevádzke informačných systémov21
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2006, ktorým sa zrušuje pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 20/1995 k ochrane elektronicky spracovávaných údajov v Národnej banke Slovenska31
Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2006 2
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 4. januára 2007 o zabezpečení civilnej ochrany v Národnej banke Slovenska53
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska z 11. januára 2007 o riadení realizácie projektov informačných systémov v Národnej banke Slovenska65
Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska zo 4. januára 2007 o úradných pečiatkach a pečatidlách Národnej banky Slovenska75
Dodatok č. 1 z 23. januára 2007 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/200685
Pracovná inštrukcia z 24. januára 2007, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 19/1999, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok a ustanovuje sa spôsob zabezpečenia prevádzky aplikačného programového systému ODP – Riadenie rizika a otvorená devízová pozícia107
Pracovná inštrukcia, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému DISPEČER117
Pracovná inštrukcia z 30. januára 2007, ktorou sa zrušujú niektoré pracovné inštrukcie Národnej banky Slovenska upravujúce postup pri činnostiach, ktoré patria do pôsobnosti odboru účtovníctva127
Pracovná inštrukcia z 30. januára 2007, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok pre bežnú prevádzku aplikačného programového systému Trezorové hospodárstvo a hotovostný peňažný obeh138
Rozhodnutie guvernéra NBS č. 16 z 1. februára 2007 8
Pracovná inštrukcia z 15. februára 2007, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok automatizovaného systému právnych informácií149
Dodatok č. 1 Ku kolektívnej zmluve Národnej banky Slovenska z 21. februára 2007 9
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 5. februára 2007 č. 1/2007 k systému hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu bánk 10
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 5. marca 2007 č. 3/2007 o postupe poisťovní, poisťovacích maklérov, poisťovacích agentov a sprostredkovateľov poistenia z iného členského štátu pri registrácii podriadených a výlučných sprostredkovateľov poistenia právnických osôb 11
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 15. mája 2007, ktorým sa upravuje zabezpečenie bankovo-technických služieb, súvisiacich s pohľadávkami a záväzkami Slovenskej republiky voči zahraničiu, ktoré Slovenská republika nadobudla po bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republike1816
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 12. júna 2007 o pravidlách normotvornej činnosti Národnej banky Slovenska a o Vestníku Národnej banky Slovenska1918
Legislatívne pravidlá tvorby zákonov (schválené uznesením Národnej rady SR z 18.decembra 1996 č.519 a zverejnené v Zbierke zákonov SR pod číslom19/1997 Z.z.) 18
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 21. júna 2007 o prideľovaní a o používaní mobilných telefónov v podmienkach Národnej banky Slovenska2019
Pracovná inštrukcia z 8. júna 2007, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska č. 50/2000, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému výberov a vkladov v hotovosti a ustanovuje sa spôsob zabezpečenia prevádzky aplikačného programového systému výberov a vkladov v hotovosti v Národnej banke Slovenska2119
Pracovná inštrukcia z 8. júna 2007, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska č. 49/2000, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému Zásoby slovenských peňazí a ustanovuje spôsob zabezpečenia prevádzky aplikačného programového systému Zásoby slovenských peňazí v Národnej banke Slovenska2219
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 3. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 49/2002 o preukazoch používaných v Národnej banke Slovenska a o podmienkach vydávania a používania vstupových kariet v objektoch Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov2420
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 29. mája 2007 č. 271/2007 Z. z. o druhom vydaní bankoviek po 1000 Sk vzoru 1999 do obehu. 21
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 12. júna 2007 č. 285/2007 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 21
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. júla 2007 č. 8/2007 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o cenných papieroch 22
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 31. júla 2007 č. 378/2007 Z. z. o poskytovaní informácií klientom alebo potenciálnym klientom pred poskytnutím investičnej služby 22
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami 22
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 28. augusta 2007, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 39/2004, ktorým sa vydáva Pracovný poriadok Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov2724
Pracovná inštrukcia z 27. augusta 2007, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému integrovaná správa dokumentov2825
Pracovná inštrukcia zo 14. augusta 2007, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska č. 13/2001, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému DEV 1 – 12 a ustanovuje spôsob zabezpečenia prevádzky aplikačného programového systému DEV 1-12 v Národnej banke Slovenska2925
Dodatok č. 2 z 25. septembra 2007 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/20063026
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 2. októbra 2007 o správe majetku Národnej banky Slovenska3127
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky z 31. júla 2007 č. 425/2007 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 166/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu a o zmene a doplnení niektorých vyhlášok v znení vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 657/2006 Z. z. 29
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami 29
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 13. novembra 2007, ktorým sa zrušuje pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 41/2001 o predaji a nákupe platných pamätných bankoviek a pamätných mincí, bankoviek a mincí v osobitnom vyhotovení, neplatných bankoviek a mincí a obchodných mincí vydávaných Národnou bankou Slovenska v znení pokynu guvernéra NBS č. 12/20063431
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 13. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 15/2005 o postupe pri vykonávaní repo operácií so zahraničnými cennými papiermi na medzinárodných peňažných trhoch3531
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 27. novembra 2007 o účtovníctve v Národnej banke Slovenska3732
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 27. novembra 2007 o poskytovaní úverov zamestnancom Národnej banky Slovenska3832
Pracovná inštrukcia z 30. novembra 2007, ktorou sa zrušujú niektoré pracovné inštrukcie Národnej banky Slovenska upravujúce postup pri činnostiach, ktoré patria do pôsobnosti odboru finančného riadenia4032
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom 34
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 63/2001 o rokovacom poriadku Bankovej rady Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov4135
Kolektívna zmluva Národnej banky Slovenska na rok 2008 35
Dodatok č. 3 zo 6. novembra 2007 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/20064235