en en

Zoznam 2008

2008

názovporadové
číslo
čiastka
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 8. januára 2008, ktorým sa zrušuje pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 8/1994 pre tvorbu a použitie sociálneho fondu Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov22
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 8. januára 2008 o postupoch pri vykonávaní a vysporiadaní devízových intervencií v kurzovom režime ERM II53
Pracovná inštrukcia zo 14. januára 2008, ktorou sa vydáva metodický postup pre hodnotenie finančnej efektívnosti investícií v Národnej banke Slovenska63
Pracovná inštrukcia z 22. januára 2008, ktorou sa vydáva odpisový plán majetku v Národnej banke Slovenska85
Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 2008 č. 1/2008 k niektorým ustanoveniam § 17a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 6
Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2007 6
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 19. februára 2008 č. 64/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú rovnocenné požiadavky pre emitentov so sídlom v nečlenských štátoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 8
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 9. októbra 2007 č. 9/2008 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Nízke Tatry 8
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 9. októbra 2007 č. 58/2008 o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 400. výročia korunovácia Mateja II. v Bratislave 8
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 11. marca 2008 č. 1/2008 k pôsobeniu úverových inštitúcií, finančných inštitúcií a obchodníkov s cennými papiermi v rámci jedného európskeho povolenia 8
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami 8
Dodatok č. 4 z 26. februára 2008 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/20061110
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 19. februára 2008 č. 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde 12
Oznámenie Národnej banky o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 18. marca 2008 č. 101/2008 Z. z. o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti 12
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami 12
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 8. apríla 2008 na zabezpečenie prepravy bankoviek a mincí v Národnej banke Slovenska1513
Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky 13
Dodatok č. 5 z 20. mája 2008 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/20061616
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. mája 2008 č. 12/2008, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb 17
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 10. júna 2008 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Národnej banke Slovenska1719
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 24. júna 2008 č. 240/2008, ktorou sa určuje počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní pri premene menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov zo slovenskej meny na eurá 20
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 10. júna 2008 č. 221/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne zobrazovanie niektorých cien, platieb a iných hodnôt pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia 20
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 7. júla 2008 č. 3/2008 k výkladu informačných povinností finančných inštitúcií pri prechode na euro podľa ustanovení zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 21
Pracovná inštrukcia z 12. augusta 2008, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok pre bežnú prevádzku informačného systému Euro-zásoba-obeh2022
Pracovná inštrukcia z 12. augusta 2008, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému spracovania údajov z bánk a pobočiek zahraničných bánk v Národnej banke Slovenska2122
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 5. augusta 2008, ktorým sa dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 19/2007 o pravidlách normotvornej činnosti Národnej banky Slovenska a o Vestníku Národnej banky Slovenska1922
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 19. augusta 2008 č. 4/2008 k pravidlám investovania majetku v podielových fondoch 23
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska zo 7. júla 2008 č. 303/2008 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 1 000 Sk s tematikou rozlúčky so slovenskou korunou 23
Dodatok č. 6 z 12. augusta 2008 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/20062224
Pracovná inštrukcia z 27. augusta 2008, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému STATUS DFT2425
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 7. júla 2008 č. 308/2008 Z. z. o nominálnych hodnotách, vzhľade, technických parametroch, základných ochranných prvkoch a ďalších náležitostiach eurobankoviek a euromincí vydaných a určených do peňažného obehu v eurozóne a v zúčastnených tretích štátoch 26
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 30. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 27/1996 pre podpisovanie písomností Národnej banky Slovenska2628
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 13. októbra 2008 č. 5/2008 o zásadách postupu pri delegovaní investičných služieb na poskytovateľa so sídlom v nečlenskom štáte (§ 71g ods. 6 zákona o cenných papieroch) 29
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2008 č. 359/2008 Z. z. o vydaní pamätných obehových euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 10. výročia Hospodárskej a menovej únie 29
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 30. septembra 2008 č. 387/2008 Z. z., ktorou sa zrušujú vykonávacie predpisy o bankovkách a minciach vydaných predo dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike 29
Dodatok č. 7 zo 7. októbra 2008 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/20062730
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. októbra 2008 č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely 31
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 28. októbra 2008 o odmeňovaní zamestnancov Národnej banky Slovenska2832
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 4. novembra 2008 č. 20/2008 o predkladaní poistno-matematických údajov a štatistických údajov poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne 34
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 38/2007 o poskytovaní úverov zamestnancom Národnej banky Slovenska3036
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 21. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 28/2008 o odmeňovaní zamestnancov Národnej banky Slovenska2936
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2008 č. 3/2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky, finančné inštitúcie a inštitúcie Európskej únie 37
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2008 č. 24/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré opatrenia Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 37
Rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2008 o určení základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska 39
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2008 č. 6 /2008 k pôsobeniu poisťovní v oblasti poskytovania poisťovacej činnosti podľa ustanovení § 15 až § 22, § 81 a § 85 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa niektorých ustanovení zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a k pôsobeniu sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia podľa ustanovení § 8 a § 16 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia 39
Kolektívna zmluva Národnej banky Slovenska na rok 2009 42
Oznámenie o úrokových sadzbách pre účty právnických osôb vedené v eurách v Národnej banke Slovenska platných od 1. januára 2009 43
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 11. novembra 2008 č. 494/2008 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Aurela Stodolu 43
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2008 č. 523/2008 Z. z., ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré vyhlášky Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 43
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 22. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 39/2004, ktorým sa vydáva Pracovný poriadok Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov3644
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2008, ktorým sa zrušuje pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 25/1998 o postupe pri preberaní a primárnom predaji štátnych dlhopisov v listinnej podobe v Národnej banke Slovenska3944
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008, ktorým sa zrušuje pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 5/2005 o vykonávaní obchodov Národnej banky Slovenska na menové účely v slovenskej mene v znení pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 44/20054044
Pracovná inštrukcia z 31. decembra 2008, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok na zabezpečenie zverejňovania informácií na webovej stránke Národnej banky Slovenska4144
Pracovná inštrukcia zo 17. decembra 2008, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 80/2006, ktorou sa upravujú tlačivá Národnej banky Slovenska na vykonávanie platobného styku v slovenskej mene v Národnej banke Slovenska4344
Pracovná inštrukcia z 15. decembra 2008, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 3/2003, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému World Wide Web informačný server Národnej banky Slovenska4444
Pracovná inštrukcia zo 17. decembra 2008, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska č. 6/1998, ktorou sa vydávajú zásady obehu účtovných dokladov v odbore hospodárske služby a časový rozvrh organizácie pracovného dňa ekonomického oddelenia odboru hospodárskych služieb v Národnej banke Slovenska4544
Pracovná inštrukcia zo 17. decembra 2008, ktorou sa upravujú operácie na voľnom trhu a automatické operácie vykonávané odborom bankových obchodov Národnej banky Slovenska po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny4644
Oznámenie o úrokových sadzbách, limitoch zostatkov pre úročenie a povolenom limite debetného zostatku na účtoch zamestnancov, bývalých zamestnancov a členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, ktorí nie sú zamestnancami Národnej banky Slovenska, platných od 1. januára 2009 44
Finančné limity podľa § 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 44