en en

Zoznam 2009

2009

názovporadové
číslo
čiastka
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 19. decembra 2008, ktorým sa zrušuje pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 23/2007 o vysporiadaní obchodov Národnej banky Slovenska v slovenskej mene a v cudzej mene11
Pracovná inštrukcia z 8. januára 2009, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému Informačné povinnosti emitentov21
Pracovná inštrukcia zo 14. januára 2009, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 13/2003, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému REPO operácie na medzinárodných peňažných trhoch41
Pracovná inštrukcia zo 14. januára 2009, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 13/2004, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému DEVUC Národnej banky Slovenska51
Pracovná inštrukcia zo 14. januára 2009, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 67/2006, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému OSDA pre správu devízových aktív61
Pracovná inštrukcia z 15. januára 2009, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska č. 10/1999, ktorou sa vydáva prevádzkový poriadok a určuje sa spôsob zabezpečenia prevádzky aplikačného programového systému kurzový lístok71
Pracovná inštrukcia z 15. januára 2009, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia Národnej banky Slovenska č. 35/2000, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok a ustanovuje spôsob zabezpečenia prevádzky aplikačného programového systému platobných kariet ATM Národnej banky Slovenska81
Pracovná inštrukcia z 15. januára 2009, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 42/2002, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému Pracovníci, mzdy a sociálne veci91
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 27. januára 2009 č. 1/2009, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/2004, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok centrálneho registra krátkodobých cenných papierov vedeného Národnou bankou Slovenska v znení rozhodnutia NBS č. 4/2005 2
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami 2
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 634/2008 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona 2
Pracovná inštrukcia z 29. januára 2009, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 32/2006, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému Trh cenných papierov vydávaných a obchodovaných zaknihovaním133
Dodatok č. 8 z 13. januára 2009 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006113
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 24. februára 2009 č. 74/2009 Z. z. o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu 6
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 24. februára 2009 č. 75/2009 Z. z. o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 6
Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2008 6
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 31. marca 2009, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra NBS č. 63/2001 o rokovacom poriadku Bankovej rady Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov177
Dodatok č. 9 z 24. marca 2009 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006157
Dodatok č. 10 z 31. marca 2009 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006167
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 27. marca 2009 o priznaní statusu kľúčového zamestnanca a o priznaní projektovej odmeny188
Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Národnej banky Slovenska č. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely (oznámenie č. 577/2008 Z. z.) 9
Pracovná inštrukcia z 24. apríla 2009, ktorou sa upravuje odborná správa predmetov dokumentujúcich výrobu bankoviek a mincí uložených v oddelení prípravy a analýzy platidiel odboru bankoviek a mincí Národnej banky Slovenska2010
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 19. mája 2009 č. 1/2009 k pôsobeniu subjektov v oblasti kolektívneho investovania v rámci jednotného európskeho povolenia 12
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 20. mája 2009 č. 2/2009 k podrobnostiam o určení čistej hodnoty majetku, počtu dôchodkových jednotiek, aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky, výšky poplatku na garančný účet dôchodkového fondu, odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde a k postupu dôchodkovej správcovskej spoločnosti pri znehodnotení majetku v dôchodkovom fonde podľa § 63, § 63b, § 63c, § 75, § 95 a § 96 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení zákona č. 137/2009 Z. z. 12
Oznámenie Národnej banky Slovenskao vydaní oznámenie Národnej banky Slovenska z 21. apríla 2009 č. 177/2009 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Veľká Fatra 12
Pracovná inštrukcia z 28. mája 2009, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 18/2006, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok aplikačného programového systému Centrálny register cenných papierov NBS2513
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 30. júna 2009 o zásadách komunikácie s médiami a pri verejných vystúpeniach2615
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 14. júla 2009 o vzdelávaní a rozvoji zamestnancov Národnej banky Slovenska2715
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska zo 16. júna 2009 č. 246/2009 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov 16
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 9. júna 2009 č. 254/2009 Z. z. o vydaní pamätných obehových euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 20. výročia udalostí zo 17. novembra 1989 16
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 23. júna 2009 č. 267/2009 Z. z. o referenčnej hodnote konzervatívneho dôchodkového fondu a o zložení referenčnej hodnoty vyváženého dôchodkového fondu a rastového dôchodkového fondu 16
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska zo 16. júna 2009 č. 270/2009 Z. z. o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 16
Redakčné oznámenie o oprave chyby v čiastke Vestníka Národnej banky Slovenska č. 9/2009 16
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 11. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č.18/1996 o postupe v súdnom, správnom a inom obdobnom konaní v právnych veciach Národnej banky Slovenska2917
Úplné znenie Pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 18/1996 o postupe v súdnom, správnom a inom obdobnom konaní v právnych veciach Národnej banky Slovenska ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných pracovným predpisom NBS č. 29/20093017
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 8. septembra 2009 o internom audite v Národnej banke Slovenska3219
Dodatok č. 11 z 29. septembra 2009 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/20063319
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 29. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 31/2007 o správe majetku Národnej banky Slovenska3420
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 13. októbra 2009 o posúdení nebezpečenstiev a rizík pri pracovných činnostiach vykonávaných v Národnej banke Slovenska a o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov3521
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 28. júla 2009 č. 319/2009 Z. z. o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou 22
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 13. októbra 2009, ktorým sa zrušuje pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 66/2003 o monitorovaní a koordinácii prijímanej a poskytovanej zahraničnej technickej pomoci v Národnej banke Slovenska3723
Pracovná inštrukcia z 20. novembra 2009, ktorou sa zrušujú prevádzkové poriadky vybraných informačných systémov v NBS3823
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenie Národnej banky Slovenska z 3. novembra 2009 o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové kultúrne dedičstvo – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka 24
Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2008 č. 25/2008 24
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 37/2007 o účtovníctve v Národnej banke Slovenska3925
Pracovná á inštrukcia z 1. decembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 8/2008, ktorou sa vydáva odpisový plán majetku v Národnej banke Slovenska4025
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009 č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov 26
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 2009 č. 5/2009, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely 26
Pracovná inštrukcia zo 17. decembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 57/2006 o postupe pri oceňovaní softvéru vyvíjaného vlastnou činnosťou v Národnej banke Slovenska4427
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 28/2008 o odmeňovaní zamestnancov Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 29/20084327
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2009 č. 3/2009 k vykonávaniu činností platobných inštitúcií v rámci jedného európskeho povolenia 28
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2009 č. 9/2009, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov Národnej banky Slovenska za služby v oblasti hotovostného peňažného obehu pre klientov bez písomného zmluvného vzťahu s Národnou bankou Slovenska 29
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. decembra 2009 č. 4/2009 k ochrane banky a pobočky zahraničnej banky pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu 29
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009 č. 545/2009 Z. z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou 29
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009 č. 546/2009 Z. z. o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou 29
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 37/2007 o účtovníctve v Národnej banke Slovenska ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných pracovným predpisom Národnej banky Slovenska č. 39/20094730
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2009 č. 5/2009 k prechodným ustanoveniam zákona č. 186/2009 Z. z. a k spôsobu podávania žiadosti o povolenie na výkon činnosti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva 31