en en

Zoznam 2012

2012

názovporadové
číslo
čiastka
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami 1
Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2011 1
Pracovná inštrukcia z 28. decembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia zo 17. decembra 2008 č. 46/2008, ktorou sa upravujú operácie na voľnom trhu a automatické operácie vykonávané odborom bankových obchodov Národnej banky Slovenska po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny12
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 10. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 2/2007 o prevádzke informačných systémov22
Pracovná inštrukcia z 23. januára 2012, ktorou sa upravuje postup zamestnancov pri vykonávaní kontroly pravosti a upotrebiteľnosti bankoviek u spracovateľov peňazí44
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 16. januára 2012 č. 1/2012 na podporu stability bankového sektora 5
Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Národnej banky Slovenska z 22. novembra 2011 č. 17/2011 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely 5
Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Národnej banky Slovenska z 22. novembra 2011 č. 18/2011 o predkladaní výkazu správcovskými spoločnosťami za podielové fondy alebo podfondy na štatistické účely 5
Pracovná inštrukcia z 31. januára 2012, ktorou sa upravuje postup preberania bankoviek a mincí, overovania ich pravosti a spracovania falšovaných bankoviek a falšovaných mincí v Národnej banke Slovenska76
Pracovná inštrukcia zo 17. februára 2012, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému CMS – Counterfeit Monitoring System (Systém evidencie falzifikátov eura)98
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. februára 2012 č. 5/2012 o podrobnostiach o obsahu štatútu podielového fondu a štatútu strešného podielového fondu 11
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 24. februára 2012 č. 1/2012 k vykonávaniu činností platobných inštitúcií v rámci jedného európskeho povolenia 11
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 24. februára 2012 č. 2/2012 k vykonávaniu činností inštitúcií elektronických peňazí v rámci jedného európskeho povolenia 11
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 6. marca 2012 č. 3/2012 k dokumentu kľúčových informácií pre investorov (KIID) 11
Úplné znenie pokynu guvernéra Národnej banky Slovenska č. 63/2001 o rokovacom poriadku Bankovej rady Národnej banky Slovenska1213
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 12. marca 2012 č. 4/2012 k podávaniu žiadosti o udelenie povolenia na vydávanie elektronických peňazí podľa § 82 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k vykonávaniu činností inštitúcií elektronických peňazí na území Slovenskej republiky 14
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 12. marca 2012 č. 5/2012 k podávaniu žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb podľa § 64 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k vykonávaniu činností platobných inštitúcií na území Slovenskej republiky 14
Pracovná inštrukcia z 28. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 6/2010 o zadávaní platobných operácií do informačného systému Finančné účtovníctvo, časť domáci platobný styk v Národnej banke Slovenska1415
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 3. apríla 2012 o všeobecných podmienkach Národnej banky Slovenska o poskytovaní vybraných hotovostných bankových služieb spočívajúcich v zabezpečovaní hotovostných finančných prostriedkov pre potreby činnosti bezpečnostných zložiek štátu počas krízových situácií1516
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 3. apríla 2012 o poskytovaní vybraných hotovostných bankových služieb spočívajúcich v zabezpečovaní hotovostných finančných prostriedkov pre potreby činnosti bezpečnostných zložiek štátu počas krízových situácií1616
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo dňa 27. apríla 2012 č. 6/2012 k systémom a kontrolným mechanizmom v prostredí automatizovaného obchodovania pre organizátora obchodnej platformy a obchodníka s cennými papiermi 17
Oznámenie Národnej banky Slovenska z 13. marca 2012 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur na pripomenutie Majstra Pavla z Levoče a jeho diela 17
Oznámenie Národnej banky Slovenska z 13. marca 2012 o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 250. výročia narodenia Chatama Sofera 17
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami 17
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 22. mája 2012 o koordinácii úloh v nadväznosti na členstvo guvernéra NBS v Rade guvernérov ECB a Generálnej rade ECB2221
Pracovná inštrukcia zo 4. júna 2012 o postupoch vedenia príručných pokladníc, porovnávacieho materiálu a o postupoch vedenia valutovej rezervy v Národnej banke Slovenska2422
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 22. mája 2012 o vedení niektorých účtov a vykonávaní platobných operácií na nich2322
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. júna 2012 č. 6/2012 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti 23
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 15. mája 2012 č. 154/2012 Z. z. o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou 23
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 15. mája 2012 č. 155/2012 Z. z. o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika a rizika protistrany v dôchodkových fondoch 23
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 29. mája 2012 č. 161/2012 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 23
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 29. mája 2012 č. 162/2012 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti 23
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 29. mája 2012 č. 163/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením 23
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní vyhlášky Národnej banky Slovenska z 12. júna 2012 č. 179/2012 Z. z. o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 23
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. júna 2012 č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde 23
Dodatok č. 18 z 10. júla 2012 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/20062624
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 4. júna 2012 č. 192/2012 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 250. výročia narodenia Antona Bernoláka 25
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 31. júla 2012 o rokovacom poriadku Výkonnej rady Národnej banky Slovenska2727
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 31.júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 19/2007 o pravidlách normotvornej činnosti Národnej banky Slovenska a o Vestníku Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov2827
Dodatok č. 1 z 31. júla 2012 k Štatútu Koordinačného výboru pre oblasť operačného rizika v Národnej banke Slovenska 27
Úplné znenie Organizačného poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov3128
Úplné znenie Pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 19/2007 o pravidlách normotvornej činnosti Národnej banky Slovenska a o Vestníku Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov3229
Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky (schválené uznesením vlády SR z 25. mája 2010 č. 352/2010 v znení neskorších uznesení) 29
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 6. augusta 2012, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 13/2011 o riadení Národnej banky Slovenska v krízových situáciách a o obnove činnosti a kontinuity práce Národnej banky Slovenska3430
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 9. augusta 2012, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 31/2007 o správe majetku Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov3330
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 20. augusta 2012 č. 7/2012 k podávaniu žiadostí o udelenie devízovej licencie na obchodovanie s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorej predmetom je nákup alebo predaj cudzej meny za eurá v hotovosti, a k plneniu povinností držiteľov devízových licencií pri vykonávaní zmenárenskej činnosti 31
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 22. augusta 2012 č. 8/2012 k praktickému výkonu niektorých ustanovení zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní 31
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 22. augusta 2012 č. 2/2012 k stanoveniu diskontnej miery pre test primeranosti záväzku z poistných zmlúv 31
Výrok rozhodnutia o odobratí povolenia spoločnosti OXYS CAPITAL, a.s, o.c.p. 32
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 18. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 34/1996 o správe pohľadávok a záväzkov Národnej banky Slovenska a o prerokúvaní náhrady škody spôsobenej Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov3633
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 12/2008 o prevádzke cestných motorových vozidiel v Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov3834
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 31/2007 o správe majetku Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov3734
Dodatok č. 19 z 18. septembra 2012 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov4035
Úplné znenie pokynu guvernéra Národnej banky Slovenska č. 34/1996 o správe pohľadávok a záväzkov Národnej banky Slovenska a o prerokúvaní náhrady škody spôsobenej Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov4336
Úplné znenie Organizačného poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov4437
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. októbra 2012 č. 3/2012 k určitým aspektom požiadaviek vhodnosti podľa MiFID 38
Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie platobných služieb spoločnosti RM – S Market, o.c.p. 38
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 18. septembra 2012 č. 310/2012 Z. z. o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 300. výročia korunovácie Karola III. v Bratislave 38
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. októbra 2012 č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS 38
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 23. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 27/1996 pre podpisovanie písomností Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 26/20084739
Pracovná inštrukcia z 2. októbra 2012, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok infraštruktúry Lotus Notes5040
Úplné znenie pokynu guvernéra Národnej banky Slovenska č. 27/1996 pre podpisovanie písomností Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov4940
Dodatok č. 20 zo 6. novembra 2012 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov5142
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 3. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 22/2004 o podmienkach uplatňovania zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v Národnej banke Slovenska5443
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 22/2004 o podmienkach uplatňovania zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v Národnej banke Slovenska v znení pracovného predpisu č. 54/20125543
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 3. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 38/2004 o požiadavkách na riadny výkon práce bankovej polície a o profile bankového policajta Národnej banky Slovenska5643
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 38/2004 o požiadavkách na riadny výkon práce bankovej polície a o profile bankového policajta Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu č. 56/20125743
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. novembra 2012 č. 4/2012 k určitým aspektom požiadaviek MiFID týkajúcim sa vykonávania funkcie dodržiavania – compliance (ESMA/2012/388) 44
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 9/2012 k ochrane banky a pobočky zahraničnej banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu 44
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska zo 16. októbra 2012 č. 332/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 467/2010 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona 44
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska 44
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 14. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 36/2010, ktorým sa upravujú pravidlá správy účtov a hesiel k účtom v informačných systémoch a infraštruktúrach informačných systémov Národnej banky Slovenska6047
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 17.decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 28/2008 o odmeňovaní zamestnancov Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov6147
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 18.decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 19/2007 o pravidlách normotvornej činnosti Národnej banky Slovenska a o Vestníku Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov6247
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2012 o zabezpečení a organizácii starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Národnej banke Slovenska6347
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. decembra 2012 č. 10/2012 k výkladu ustanovení zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obmedzujúcich výšku výdavkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vrátane výdavkov osôb konajúcich v jej prospech, na uzatváranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení, propagáciu a reklamu dôchodkových fondov, propagačnú činnosť a reklamu 48
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. decembra 2012 č. 5/2012 k vybavovaniu sťažností poisťovňami (EIOPA-BoS-12/069 SK) 48
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 407/2012 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Košice 48
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 408/2012 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 20. výročia vzniku Národnej banky Slovenska 48
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2012 č. 12/2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov 48