en en

Zoznam 2013


názov poradové
číslo
čiastka
Pracovná inštrukcia z 27. decembra 2012 č. 1/2013 o Prevádzkovom poriadku informačného systému Spracovanie hlásení, ktorými sa plní devízová ohlasovacia povinnosť 1 1
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 28/2008 o odmeňovaní zamestnancov Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 2 1
Rozhodnutie guvernéra Národnej banky Slovenska číslo 1 z 2. januára 2013, ktorým guvernér Národnej banky Slovenska schválil mzdové rozpätia základných miezd neriadiacich zamestnancov Národnej banky Slovenska 1
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 3. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 35/2010 o prevádzke a používaní informačných systémov ESCB 3 2
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 19/2007 o pravidlách normotvornej činnosti Národnej banky Slovenska a o Vestníku Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 4 2
Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 2. marca 2010 č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov 3
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2012 č. 5/2013 Z. z. o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika v dôchodkových fondoch 3
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2012 č. 6/2013 Z. z. o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení 3
Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na vydávanie a spravovanie elektronických peňazí spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Telefónica Slovakia, s.r.o. a Orange Slovensko, a.s. 5
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami 5
Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2012 5
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. februára 2013 č. 38/2013 Z. z., ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde 7
Pracovná inštrukcia z 25. februára 2013, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok zdieľanej infraštruktúry VMware pre virtuálne servery a virtuálne pracovné stanice 8 8
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 11. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 28/2008 o odmeňovaní zamestnancov Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 9 9
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 12. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 39/2004, ktorým sa vydáva Pracovný poriadok Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 10 9
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 39/2004, ktorým sa vydáva Pracovný poriadok Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 11 9
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 12. februára 2013 č. 55/2013 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Jozefa Karola Hella 10
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 8. marca 2013 č. 56/2013 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 1150. výročia príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu 10
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami 10
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 18. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 26/2009 o zásadách komunikácie s médiami a pri verejných vystúpeniach 14 11
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 26/2009 o zásadách komunikácie s médiami a pri verejných vystúpeniach v znení pracovného predpisu č. 14/2013 16 11
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 19. marca 2013 č. 1/2013, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 102 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 12
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 2. apríla 2013 o zabezpečovaní a organizácii ochrany osôb a majetku Národnej banky Slovenska 17 13
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 31/2007 o správe majetku Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 18 14
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska č. 93/2013 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia založenia Matice Slovenskej 15
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami 15
Úplné znenie pokynu guvernéra Národnej banky Slovenska č. 49/2002 o preukazoch používaných v Národnej banke Slovenska a o podmienkach vydávania a používania vstupových kariet v objektoch Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 20 16
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 14. mája 2013 č. 6/2013 o všeobecných obchodných podmienkach prístupu do dátovej siete UNIVERZAL-NET 17
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami 17
Pracovná inštrukcia z 30. apríla 2013, ktorou sa vydáva prevádzkový poriadok informačného systému STATUS 21 18
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 14. mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 32/2009 o internom audite v Národnej banke Slovenska 22 19
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 32/2009 o internom audite v Národnej banke Slovenska v znení pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 22/2013 23 19
Pracovná inštrukcia, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 6/2010 o zadávaní platobných operácií do informačného systému Finančné účtovníctvo, časť domáci platobný styk v Národnej banke Slovenska v znení pracovnej inštrukcie č. 14/2012 24 19
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 28. mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 28/2008 o odmeňovaní zamestnancov Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 25 20
Rozhodnutie guvernéra číslo 46 z 31. mája 2013, ktorým guvernér Národnej banky Slovenska schválil mzdové rozpätia základných miezd neriadiacich zamestnancov Národnej banky Slovenska 20
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 24. mája 2013 č. 1/2013 k výnimkám pre činnosti tvorby trhu a operáciám na primárnom trhu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie 21
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami 21
Dodatok č. 21 z 11. júna 2013 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 27 22
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska zo 14. mája 2013 č. 139/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami 23
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami 23
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 2. júla 2013 č. 7/2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS 25
Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska zo 16. októbra 2012 č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení rozhodnutia NBS č. 7/2013 25
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami 25
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 16. júla 2013 o rozpočte Národnej banky Slovenska 30 26
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 14. augusta 2013 č. 1/2013 pre správcovské spoločnosti k zásadám odmeňovania 27
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami 27
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. augusta 2013 č. 6/2013 o identifikátore príjemcu inkasa a registri identifikátorov príjemcov inkás 28
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 27. augusta 2013 č. 2/2013 k zoznamu osôb s prístupom k dôverným informáciám 30
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 3. septembra 2013 č. 3/2013 k niektorým ustanoveniam § 23 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 30
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 27. augusta 2013 č. 2/2013 k ochrane peňažných prostriedkov klienta vedených u obchodníka s cennými papiermi 30
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 9. septembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 13/2011 o riadení Národnej banky Slovenska v krízových situáciách a o obnove činnosti a kontinuity práce Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu č. 34/2012 32 31
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. septembra 2013 č. 7/2013 o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 32
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 4. októbra 2013 č. 4/2013 k ochrane poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu Európskej únie a pobočky poisťovne z iného ako členského štátu Európskej únie pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu 32
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami 32
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 24. októbra 2013 č. 5/2013 k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v rámci činnosti obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovskej spoločnosti, dôchodkovej správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 33
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 17. septembra 2013 č. 316/2013 Z. z. o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur pri príležitosti 450. výročia korunovácie Maximiliána v Bratislave 33
Dodatok č. 22 z 29. októbra 2013 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 33 34
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 29. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 28/2008 o odmeňovaní zamestnancov Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 18/2009 o priznaní statusu kľúčového zamestnanca a o priznaní projektovej odmeny v znení pracovného predpisu č. 19/2011 34 34
Pracovná inštrukcia z 26. septembra 2013, ktorou sa zrušuje pracovná inštrukcia č. 5/2001 a pracovná inštrukcia č. 35/2001 35 34
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 15. októbra 2013 č. 386/2013 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Murgaša 35
Pracovná inštrukcia z 21. novembra 2013, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému Register identifikátorov príjemcov inkás 38 37
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2013 č. 9/2013 o podmienkach na vykonávanie hotovostných operácií bánk 38
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2013 č. 10/2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby 38
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 28. novembra 2013 č. 3/2013 pre finančné inštitúcie poskytujúce investičné služby a investičné činnosti podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zásadám odmeňovania 38
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre fyzické osoby 39 39
Rozhodnutie guvernéra číslo 117 z 12. decembra 2013, ktorým guvernér Národnej banky Slovenska schválil mzdové rozpätia základných miezd neriadiacich zamestnancov Národnej banky Slovenska 40
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 2. decembra 2013 č. 6/2013 k ochrane platobnej inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, agenta platobných služieb, pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie a pobočky zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu 41
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami 41
Dodatok č. 23 zo 17. decembra 2013 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 43 42
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2013 č. 7/2013 k postupu existujúcich správcovských spoločností pri žiadosti o udelenie povolenia podľa § 28a zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov 43
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 10. decembra 2013 č. 452/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 467/2010 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona v znení opatrenia č. 332/2012 Z. z. 43