en en

Zoznam 2014

2014

názov poradové
číslo
čiastka
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 7. januára 2014 č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní 1
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 28. januára 2014 č. 1/2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu 3
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 20. januára 2014 o prevádzke osobných počítačov 2 4
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 20. januára 2014, ktorým sa mení pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 2/2007 o prevádzke informačných systémov v znení pracovného predpisu č. 2/2012 3 4
Pracovná inštrukcia z 27. januára 2014, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 6/2010 o zadávaní platobných operácií do informačného systému Finančné účtovníctvo, časť domáci platobný styk v Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 4 4
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 4. februára 2014 č. 2/2014 o náležitostiach žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera 5
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. februára 2014 č. 3/2014, ktorým sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2000, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia, zo zahraničia a voči cudzozemcom 5
Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2013 5
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 10. februára 2014, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 21/2011 o chránených informáciách v podmienkach Národnej banky Slovenska 5 6
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 21/2011 o chránených informáciách v podmienkach Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu NBS č. 5/2014 6 6
Pracovná inštrukcia zo 17. februára 2014, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok zdieľanej infraštruktúry Centrálny zálohovací systém 8 7
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenie Národnej banky Slovenska z 18. februára 2014 č. 65/2014 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie 9
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami 9
Dodatok č. 24 z 25. marca 2014 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 11 10
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 31. marca 2014, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 27/2012 o rokovacom poriadku Výkonnej rady Národnej banky Slovenska 12 10
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 25. marca 2014, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 63/2012 o zabezpečení a organizácii starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Národnej banke Slovenska 13 12
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2014 č. 6/2014 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 14
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2014 č. 7/2014 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 14
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 4. marca 2014 č. 87/2014 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou chránený areál Dubnícke bane – nálezisko opálov 14
Zoznam osôb s riadiacou zodpovednosťou u emitentov a s nimi spriaznených osôb, ktoré uskutočnili obchody na vlastný účet s akciami tohto emitenta alebo s finančnými nástrojmi súvisiacimi s týmito akciami 14
Dodatok č. 25 zo 6. mája 2014 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 16 16
Pracovná inštrukcia z 28. mája 2014, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 3/2011, ktorou sa upravuje predaj a nákup numizmatického zberateľského materiálu a tvorba rezerv a zbierkových fondov bankoviek a mincí v Národnej banke Slovenska 18 17
Pracovná inštrukcia z 28. mája 2014, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému Transporty peňazí 19 17
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. mája 2014 č. 11/2014, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení neskorších predpisov 18
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2014 z 10. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu 19
Úplné znenie č. 5/2014 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení rozhodnutia NBS č. 4/2014 19
Dodatok č. 26 z 1. júla 2014 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 20 20
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 30. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 17/2008 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Národnej banke Slovenska 21 20
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 30. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 27/2009 o vzdelávaní a rozvoji zamestnancov Národnej banky Slovenska 22 20
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 17/ 2008 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Národnej banke Slovenska v znení pracovného predpisu č. 21/2014 23 20
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 27/2009 o vzdelávaní a rozvoji zamestnancov Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu č. 22/2014 24 20
Zrušenie odporúčania Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 1/2012 zo 16. januára 2012 na podporu stability bankového sektora 22
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu 24
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2014 z 29. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení rozhodnutia NBS č. 7/2013 24
Pracovná inštrukcia z 8. augusta 2014,ktorou sa mení pracovná inštrukcia č. 65/2012, ktorou sa určujú vnútorné pravidlá a postupy pri dodržiavaní akceptovateľnosti zmluvných strán a finančných aktív, pri určovaní a sledovaní povinných minimálnych rezerv, pri oceňovaní finančných aktív a pri vykonávaní opatrení určených na kontrolu rizík v operáciách menovej politiky Eurosystému vykonávaných prostredníctvom Národnej banky Slovenska 29 25
Úplné znenie Organizačného poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 30 26
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 15/2014, ktorým sa ustanovujú náležitosti štatútu doplnkového dôchodkového fondu, jeho rozsah, obsah a štruktúra informácií, ktoré má štatút obsahovať 27
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk 27
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely 27
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 18/2014 o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond alebo podfond na štatistické účely 27
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 19/2014 o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely 27
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 39/2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre fyzické osoby 31 28
Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 39/2013 z 26. novembra 2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre fyzické osoby v znení rozhodnutia NBS č. 31/2014 32 28
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2014 zo 16. septembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby 29
Úplné znenie č. 10/2014 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 10/2013 z 26. novembra 2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby v znení rozhodnutia NBS č. 9/2014 29
Úplné znenie č. 11/2014 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2012 zo 16. októbra 2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov 29
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 249/2014 Z. z. o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Rastislava 29
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 30. septembra 2014 k uplatňovaniu Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, vo vzťahu k vykazovacím povinnostiam obchodníkov s cennými papiermi 30
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 2/2014 z 30. septembra 2014 k vybavovaniu sťažností pre obchodníkov s cennými papiermi a správcovské spoločnosti podľa požiadaviek Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) 30
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 3/2014 z 30. septembra 2014 k vybavovaniu sťažností pre banky, platobné inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí podľa požiadaviek Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) 30
Odporúčanie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 zo 7. októbra 2014 v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni k rizikám spojeným s vývojom na trhu retailových úverov 30
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 7. októbra 2014 č. 20/2014 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi 31
Dodatok č. 27 z 28. októbra 2014 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č.87/2006 v znení neskorších dodatkov 33 32
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2014 č. 22/2014 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely 35
Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely 35
Pracovná inštrukcia z 5. decembra 2014, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok nahrávacieho systému telefónnych hovorov 35 36
Pracovná inštrukcia z 5. decembra 2014, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok nahrávacieho systému telefónnych hovorov Retia ReDat 36 36
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom z 15. decembra 2014 č. 4/2014 k vnútornému kontrolnému systému platobnej inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie a pobočky zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí 37
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2014 č. 2/2014 k používaniu identifikátora právnickej osoby (LEI kód) pre poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní 37
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2014 č. 3/2014 k používaniu identifikátora právnickej osoby (LEI kód) pre inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia („IORP“) 37
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenie Národnej banky Slovenska z 25. novembra 2014 č. 369/2014 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy 37
Dodatok č. 28 zo 16. decembra 2014 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 37 38
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2014 o poskytovaní cestovných náhrad v Národnej banke Slovenska 38 38
Pracovná inštrukcia z 22. decembra 2014, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému Elektronický systém zasielania ponúk do operácií menovej politiky 40 38
Rozhodnutie guvernéra číslo 96. z 9. decembra 2014 – mzdové rozpätia základných miezd neriadiacich zamestnancov Národnej banky Slovenska 38