en en

Zoznam 2015

názov poradové
číslo
čiastka
Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2014 1
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. februára 2015 č. 1/2015 o predkladaní informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika 2
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. marca 2015 č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu 3
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 16. marca 2015 o správe rizík informačných technológií v Národnej banke Slovenska 1 4
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 23. marca 2015, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 26/2009 o zásadách komunikácie s médiami a pri verejných vystúpeniach v znení pracovného predpisu č. 14/2013 5 4
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 30. marca 2015, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 20/2007 o prideľovaní a používaní mobilných telefónov v podmienkach Národnej banky Slovenska 6 7
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. marca 2015 č. 4/2015 o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky a ktorým sa ustanovuje čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu 8
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. apríla 2015 č. 2/2015 k povinnosti poisťovateľa poskytnúť klientovi pred uzatvorením niektorých druhov poistenia oceňovacie tabuľky a k možnostiam jednostrannej zmeny ich obsahu 9
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. apríla 2015 č. 3/2015 k označovaniu a propagácii poistných produktov 9
Redakčné oznámenie o oprave chýb v metodickom usmernení Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. marca 2015 č. 1/2015 k podávaniu žiadostí o udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom 9
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike 10
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 27. apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 21/2011 o chránených informáciách v podmienkach Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu č. 5/2014 8 12
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 21/2011 ochránených informáciách v podmienkach Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 9 12
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. mája 2015 č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 13
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2015 z 26. mája 2015 o určení lokálne systémovo významných bánk 13
Dodatok č. 29 z 26. mája 2015 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 10 14
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK 15
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2015 z 9. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov 15
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2015 z 9. júna 2015 o všeobecných podmienkach poskytovania autokolateralizácie Národnou bankou Slovenska 15
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 10. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 39/2004, ktorým sa vydáva Pracovný poriadok Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 13 16
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 39/2004, ktorým sa vydáva Pracovný poriadok Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 14 16
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 2. júna 2015 č. 4/2015 k niektorým náležitostiam ozdravného plánu 17
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. júna 2015 č. 5/2015 k predkladaniu informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika 17
Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. júna 2015 č. 1/2015 k definíciám finančných nástrojov podľa § 5 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoCP“) 17
Pracovná inštrukcia z 15. júna 2015, ktorou sa vydáva prevádzkový poriadok informačného systému Digitálna prezentácia zbierok Múzea mincí a medailí v Kremnici 15 18
Úplné znenie č. 12/2015 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 2. marca 2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov 19
Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie platobných služieb spoločnosti SPPS, a.s. 19
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. júla 2015 č. 6/2015 o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim, a pre zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní 20
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 13. júla 2015 o bezpečnostnej politike mobilných zariadení v Národnej banke Slovenska 16 21
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 4. augusta 2015 č. 7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2011 o rizikách a systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika a rizika protistrany 23
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 4. augusta 2015 č. 8/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre subjekty, na ktoré sa nebude uplatňovať osobitný režim 23
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 10. augusta 2015, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 2/2014 o prevádzke osobných počítačov 19 24
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 14. júla 2015 č. 194/2015 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra 25
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 14. júla 2015 č. 195/2015 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra 25
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 28. júla 2015 č. 207/2015 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 30. výročia vlajky Európskej únie 25
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 14/2015 z 29. septembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení rozhodnutia NBS č. 4/2014 26
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 15/2015 z 29. septembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky, finančné inštitúcie a inštitúcie Európskej únie 26
Úplné znenie č. 16/2015 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov 26
Úplné znenie č. 17/2015 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 3/2008 z 25. novembra 2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky, finančné inštitúcie a inštitúcie Európskej únie v znení rozhodnutia NBS č. 15/2015 26
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. októbra 2015 č. 10/2015 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o poisťovníctve 28
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. októbra 2015 č. 11/2015 o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim 28
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. októbra 2015 č. 12/2015, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim 28
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 18/2015 z 29. septembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov 28
Úplné znenie č. 19/2015 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2012 zo 16. októbra 2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov 28
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 21/2015 z 20. októbra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike 29
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 19. októbra 2015 č. 6/2015 o obsahu štatútu vlastného fondu poisťovne 29
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenskaz 29. septembra 2015 č. 258/2015 Z. z. o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy 29
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 5. októbra 2015 č. 264/2015 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona 29
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 20. októbra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 63/2012 o zabezpečení a organizácii starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Národnej banke Slovenska v znení pracovného predpisu č. 13/2014 21 30
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. októbra 2015 č. 13/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk 31
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. októbra 2015 č. 15/2015 o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim 31
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 29. septembra 2015 č. 306/2015 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti prvého predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie 32
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 23.novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 38/2007 o poskytovaní úverov zamestnancom Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 24 34
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 38/2007 o poskytovaní úverov zamestnancom Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 25 34
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 2015 č. 16/2015 o predkladaní výkazov a iných informácií Slovenskou kanceláriou poisťovateľov 35
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2015 č. 17/2015 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu podľa zákona o bankách 35
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2015 č. 19/2015 o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky 35
Pracovná inštrukcia zo 4. decembra 2015, ktorou sa vydáva prevádzkový poriadok informačného systému Knižnica 26 36
Pracovná inštrukcia zo 7. decembra 2015, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 8/2008, ktorou sa vydáva odpisový plán majetku v Národnej banke Slovenska v znení pracovnej inštrukcie č. 40/2009 27 36
Rozhodnutie guvernéra číslo 92 zo 4. decembra 2015 – mzdové rozpätia základných miezd neriadiacich zamestnancov Národnej banky Slovenska 36
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2015 č. 21/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely 37
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2015 č. 22/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2014 o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond alebo podfond na štatistické účely 37
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2015 č. 23/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 19/2014 o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely 37
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2015 č. 24/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 22/2014 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely 37
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2015 č. 25/2015 o maximálnej výške technickej úrokovej miery 37
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2015 č. 27/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom v znení opatrenia č. 24/2008 38
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2015 č. 29/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení opatrenia č. 2/2015 38
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2015 č. 30/2015 o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 38
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2015 č. 31/2015 o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 38
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2015 č. 32/2015 o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu 38
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2015 č. 35/2015, o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim 39
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2015 č. 36/2015, o predkladaní výkazov a hlásení poisťovňou, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim 39
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 14. decembra 2015 č. 7/2015 k niektorým náležitostiam ozdravného plánu a zjednodušeného ozdravného plánu 39