en en

Zoznam 2019

názov poradové
číslo
čiastka
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. januára 2019 č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu   1
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 7. januára 2019, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 21/2011 o chránených informáciách v podmienkach Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 1 2
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 21/2011 o chránených informáciách v podmienkach Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 2 2
Dodatok č. 37 z 5. februára 2019 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č.87/2006 v znení neskorších dodatkov 3 4
Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 18. februára 2019 č. 1/2019 k distribúcii fondov oprávnenými subjektmi   5
Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti TELERVIS PLUS a. s.   5
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 29. januára 2019 č. 68/2019 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika   5
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 29. januára 2019 č. 69/2019 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika   5
Pracovná inštrukcia zo 6. marca 2019, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok TARGET2-SK v Národnej banke Slovenska 5 6
Úplné znenie Organizačného poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 6 7
Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska, útvarov dohľadu nad finančným trhom z 25. marca 2019 č. 2/2019, ktorým sa preberajú Usmernenia EBA/GL/2018/07 k podmienkam využívania výnimky z uplatňovania mechanizmu pre prípad nepredvídaných udalostí podľa článku 33 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2018/389 (regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy)   8
Odporúčanie Národnej banky Slovenska, útvarov dohľadu nad finančným trhom z 25. marca 2019 č. 1/2019 k uplatňovaniu vymedzenia zlyhania podľa článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013   8
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 24. apríla 2019 o symboloch Národnej banky Slovenska a ich používaní 7 9
Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 29. apríla 2019 č. 3/2019 k ochrane banky a pobočky zahraničnej banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu   10
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 2. apríla 2019 č. 97/2019 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Univerzity Komenského v Bratislave   10
Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 13. mája 2019 č. 4/2019 k ochrane platobnej inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, agenta platobných služieb, pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie a pobočky zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu   12
Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 9. mája 2019 č. 5/2019 k ochrane poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu EÚ a pobočky poisťovne z iného ako členského štátu EÚ pri vykonávaní poisťovacej činnosti v životnom poistení pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu   12
Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 13. mája 2019 č. 6/2019 k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v rámci činnosti obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovskej spoločnosti, dôchodkovej správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti   13
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/2019 z 28. mája 2019, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok registra bankových úverov a záruk   14
Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 27. mája 2019 č. 7/2019 č. 7/2019, ktorým sa preberajú Usmernenia EBA/GL/2018/08 ku kritériám STS pre sekuritizáciu aktívami zabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov podľa článku 23 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/2402   14
Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 27. mája 2019 č. 8/2019, ktorým sa preberajú Usmernenia EBA/GL/2018/09 ku kritériám STS pre sekuritizáciu aktívami nezabezpečených krátkodobých obchodovateľných cenných papierov podľa článku 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/2402   14
Stanovisko Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 27. mája 2019 č. 1/2019 pre banky k vybraným ustanoveniam z opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie vydaného podľa zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov   14
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 13. mája 2019 o prevádzke registra bankových úverov a záruk 9 15
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/2019 z 28. mája 2019, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov   16
Úplné znenie č. 7/2019 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov   16
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 4. júna 2019, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok systému pre vzdialený prístup 10 17
Pracovná inštrukcia z 30. mája 2019, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia 39/2016, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému eOffice ERM 11 17
Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky (úplné znenie platné od 29. mája 2019)   18
Pracovná inštrukcia z 19. júna 2019, ktorou sa vydáva prevádzkový poriadok informačného systému na elektronickú evidenciu dochádzky 12 19
Stanovisko Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 1. júla 2019 č. 2/2019 pre banky k vybraným ustanoveniam z opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie vydaného podľa zákona o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov   20
Stanovisko Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 1. júla 2019 č. 3/2019 pre poskytovateľov platobných služieb k poskytovaniu informácií poskytovaných k platobnému účtu na žiadosť vlastníka bytu alebo nebytového priestoru podľa zákona o platobných službách   20
Odporúčanie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 1. júla 2019 č. 2/2019 k definíciám finančných nástrojov podľa § 5 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoCP“)   20
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 z 23. júla 2019, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov   21
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2019 z 23. júla 2019, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby v znení neskorších predpisov   21
Úplné znenie č. 10/2019 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 10/2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby v znení neskorších predpisov   21
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 11/2019 z 23. júla 2019, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov   22
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 12/2019 z 23. júla 2019, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky, finančné inštitúcie a inštitúcie Európskej únie v znení neskorších predpisov   22
Úplné znenie č. 13/2019 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov   22
Úplné znenie č. 14/2019 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 3/2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky, finančné inštitúcie a inštitúcie Európskej únie v znení neskorších predpisov   22
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 16/2019 (č. sp.: NBS1-000-039-042) z 12. augusta 2019 o intervenčnom opatrení vo vzťahu k binárnym opciám   23
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 13. augusta 2019, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 8/2017 o registratúrnom poriadku Národnej banky Slovenska 13 24
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 8/2017 o registratúrnom poriadku Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu č. 13/2019 14 24
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 17/2019 (sp. č. NBS1-000-039-367) z 21. augusta 2019 o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám   25
Dodatok č. 38 z 3. septembra 2019 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 15 26
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. augusta 2019 č. 2/2019 o výkazoch predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely poskytovania informácií Národnej banke Slovenska a európskym orgánom dohľadu   27
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 23. júla 2019 č. 260/2019 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Michala Bosáka   27
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 27. augusta 2019 o politike riadenia služieb informačných technológií v Národnej banke Slovenska 16 28
Stanovisko Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom zo 16. septembra 2019 č. 4/2019 k aplikácii výnimky podľa § 54 ods. 3 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)   29
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 24. septembra 2019 o oznamovaní protispoločenskej činnosti v Národnej banke Slovenska 17 30
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 27. augusta 2019 č. 284/2019 Z. z. o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Mojmíra I.   31
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 27. augusta 2019 č. 285/2019 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia vymenovania Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa   31
Úplné znenie Organizačného poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 18 32
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 1. októbra 2019, ktorým sa dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 28/2008 o odmeňovaní zamestnancov Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 19 33
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. októbra 2019 č. 3/2019 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu   34
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. októbra 2019 č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu   34
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 20/2019 z 12. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov   37
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 21/2019 z 12. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov   37
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 22/2019 z 12. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK   37
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 23/2019 z 12. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S DCA) v rámci TARGET2-SK   37
Dodatok č. 39 z 19. novembra 2019 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 20 38
Metodické usmernenie úseku hospodárskych služieb a bezpečnosti z 28. novembra 2019 č. 1/2019 k postupu organizačných útvarov pri manipulácii so zásielkami, registratúrnymi záznamami a spismi   38
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. novembra 2019 č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní v znení opatrenia č. 1/2014   39
Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 27. novembra 2019 č. 10/2019 k postupu uplatňovania silnej autentifikácie používateľa platobných služieb pri vykonávaní platobných operácií prostredníctvom platobnej karty na internete (e-commerce platby)   39
Pracovná inštrukcia z 2. decembra 2019, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému Finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet v Národnej banke Slovenska 21 40
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 10. decembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 37/2007 o účtovníctve v Národnej banke Slovenska v znení pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 39/2009 22 41
Úplné znenie Pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 37/2007 o účtovníctve v Národnej banke Slovenska ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných pracovným predpisom Národnej banky Slovenska č. 39/2009 a pracovným predpisom Národnej banky Slovenska č. 22/2019 23 41
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2019 č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 18/2018   42
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2019 č. 7/2019, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre štatutárny audit bánk a pobočiek zahraničných bánk   42
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2019 č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí   42
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 12. novembra 2019 č. 416/2019 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenského národného divadla   42
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. decembra 2019 č. 9/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2018   43
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. decembra 2019 č. 10/2019 ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 7/2018   43
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 28/2008 o odmeňovaní zamestnancov Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 24 44
Úplné znenie Organizačného poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 25 45
Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2019 č. 11/2019 k povinnému poisteniu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva   46