en en

Zoznam 2020

názov poradové
číslo
čiastka
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 13/2017, ktorým sa určujú pravidlá správy investičných rezerv Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu č. 13/2018 1 1
Štatút Investičného výboru Národnej banky Slovenska zo dňa 13. decembra 2019   2
Metodické usmernenie úseku hospodárskych služieb a bezpečnosti z 9. januára 2020 č. 1/2020 k manipulácii s utajovanými skutočnosťami v NBS podľa vyhlášky NBÚ č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností   3
Dodatok č. 40 zo 14. januára 2020 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 2 4
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 14. januára 2020, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 8/2017 o registratúrnom poriadku Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 13/2019 3 5
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 8/2017 o registratúrnom poriadku Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 4 5
Pracovná inštrukcia z 21. januára 2020, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 15/2018, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačných systémov Správa identít a prístupov a Infraštruktúra verejných kľúčov Európskeho systému centrálnych bánk 5 6
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2019 č. 10/2020 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča   7
Úplne znenie č. 2 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov   8
Úplne znenie č. 3 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 10/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S DCA) v rámci TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 23/2019   9
Úplne znenie č. 4 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 2. marca 2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov   10
Úplne znenie č. 5 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 9/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 22/2019   10
Úplné znenie Organizačného poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 6 11
Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo dňa 24. 2. 2020 č. 1/2020 k poskytovaniu osobitného finančného vzdelávania   12
Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo dňa 24. 2. 2020 č. 2/2020 k nadmernému obchodovaniu na účte klienta   12
Dodatok č. 41 z 3. marca 2020 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 7 13
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 25. februára 2020 o riadení rozvoja služieb informačných technológií v Národnej banke Slovenska 8 13
Pracovná inštrukcia z 13. februára 2020, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 7/2011, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému EXDI 9 13
Dodatok č. 1 z 25. februára 2020 k Štatútu Koordinačného výboru pre oblasť riadenia rozvoja informačných systémov v Národnej banke Slovenska z 5. októbra 2016   13
Pracovná inštrukcia z 24. marca 2020, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 6/2010 o zadávaní platobných operácií do informačného systému Finančné účtovníctvo, časť domáci platobný styk v Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 10 14
Úplné znenie pracovnej inštrukcie č. 6/2010 o zadávaní platobných operácií do informačného systému Finančné účtovníctvo, časť domáci platobný styk v Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 11 14
Rozhodnutie guvernéra Národnej banky Slovenska č. 24/2020 z 24. marca 2020, ktorým sa upravujú termíny vyhodnotenia pracovnej výkonnosti za rok 2019, určenia hodnotiacich kritérií a priznania výkonnostného bonusu na rok 2020 a úprava základných miezd zamestnancov Národnej banky Slovenska   14
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 26. marca 2020 o obstarávaní zákaziek v Národnej banke Slovenska 12 15
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/2020 zo 17. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov   16
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní Oznámenie Národnej banky Slovenska z 24. marca 2020 č. 83/2020 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Maximiliána Hella   16
Štatút Výboru pre dohľad nad finančným trhom   18
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2020 z 15. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov   19
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. mája 2020 č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva   20
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2020 z 26. mája 2020 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII   20
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2020 z 26. mája 2020 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika   20
Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 18. mája 2020 č. 3/2020 k hodnoteniu výšky poistného v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla   20
Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 18. mája 2020 č. 4/2020 k vykonávaniu finančného sprostredkovania na diaľku   20
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 12/2020 z 9. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov   22
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. júna 2020 č. 2/2020 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov a na udelenie povolenia na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov   23
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 9. júna 2020, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 32/2009 o internom audite v Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 13 24
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 32/2009 o internom audite v Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov 14 24
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 13/2020 zo 14. júla 2020 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša   25
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 23. júna 2020 č. 185/2020 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Poľana   25
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 28. júla 2020 č. 14/2020, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 28. apríla 2015 č. 2/2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov   26
Odporúčanie Národnej banky Slovenska č. 1/2020 z 28. júla 2020 o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bankami a poisťovňami počas pandémie COVID-19   26
Pracovná inštrukcia z 29. júla 2020, ktorou sa vydáva prevádzkový poriadok platobného systému SIPS 15 28
Rozhodnutie guvernéra Národnej banky Slovenska č. 73 z 28. augusta 2020   29
Rozhodnutie guvernéra Národnej banky Slovenska č. 73/1 z 28. augusta 2020   29
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 15/2020 z 8. septembra 2020, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 21/2016 z 27. septembra 2016 o uznaní miery tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika pre expozície nachádzajúce sa v Estónsku   30
Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 31. augusta 2020 č. 5/2020 k zverejňovaniu informácií bankami v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19   30
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 14. júla 2020 č. 220/2020 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Štefana Baniča   30
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska zo 14. júla 2020 č. 221/2020 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)   30
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 16/2020 z 25. augusta 2020 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2021   31
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 16. septembra 2020 o prevádzke cestných služobných motorových vozidiel v Národnej banke Slovenska 17 32
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. októbra 2020 č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí   33
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 17/2020 z 13. októbra 2020, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov   33
Odporúčanie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 5. októbra 2020 č. 1/2020 k nadobúdaniu dlhových cenných papierov na úrovni špekulatívneho investičného pásma a dlhových cenných papierov bez investičného ratingu do majetku doplnkových dôchodkových fondov spravovaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou   33
Oznámenie Národnej banky Slovenska z 8. septembra 2020 o vydaní oznámenia č. 270/2020 Z. z. o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie nitrianskeho kniežaťa Svätopluka II   33
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 6. októbra 2020, o postupoch Národnej banky Slovenska pri porušení záväzkov zmluvnej strany NBS a realizácii akceptovateľných aktív používaných ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému 18 34
Rozhodnutie guvernéra č. 84/1 z 5. októbra 2020 o určení mzdových rozpätí neriadiacich zamestnancov   34
Úplné znenie č. 19/2020 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 11/2020 z 26. mája 2020 o odpustení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na druhý polrok 2020   35
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 20/2020 z 27. októbra 2020 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša   35
Oznámenie Národnej banky Slovenska z 27. októbra 2020 o vydaní oznámenia č. 305/2020 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Janka Matúšku   35
Dodatok č. 42 z 27. októbra 2020 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 19 36
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 27. októbra 2020 o projektovom riadení v Národnej banke Slovenska 20 36
Štatút Právnej rady Národnej banky Slovenska   36
Úplné znenie Organizačného poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov 21 37
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 2020 č. 4/2020, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov pre úvery na bývanie   38
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 24. novembra 2020 č. 5/2020, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov pre spotrebiteľské úvery   38
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 24. novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 28/2008 o odmeňovaní zamestnancov Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 22 39
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2020 č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov.   40
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2020 č. 7/2020, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov.   40
Štatút Komisie pre riadenie nefinančných investícií Národnej banky Slovenska zo dňa 8. decembra 2020   41
Registratúrny plán Národnej banky Slovenska na rok 2021 zo dňa 16. novembra 2020   41
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 21/2020 z 8. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov   42
Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom zo 14. decembra 2020 č. 6/2020 k outsourcingu   42
Metodické usmernenie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom zo 14. decembra 2020 č. 7/2020, ktorým sa preberajú Usmernenia EBA/GL/2020/04 o určení váženej priemernej splatnosti tranže v súlade s článkom 257 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013   42
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2020 č. 399/2020 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Speváckeho zboru slovenských učiteľov   42