en en

Zoznam 2021

názovporadové
číslo
čiastka
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. januára 2021 č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom v znení neskorších predpisov 1
Odporúčanie Národnej banky Slovenska č. 1/2021 z 12. januára 2021 o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bankami počas pandémie COVID-19 1
Zoznam vlastníkov služieb IT v NBS, zoznam lokálnych zástupcov vlastníkov služieb IT ECB/ESCB v NBS a zoznam externých zákazníckych služieb IT používaných v NBS 2
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska, ktorým sa zrušuje pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 26/1997 o úprave písomností v Národnej banke Slovenska v znení pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 25/200113
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 27/1997 o zriadení komisie pre nadobúdanie a ohodnocovanie písomných, obrazových, zvukových a iných záznamov23
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 27/1997 o zriadení komisie pre nadobúdanie a ohodnocovanie písomných, obrazových, zvukových a iných záznamov v znení pracovného predpisu č. 2/202133
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2021 z 22. januára 2021 o určení miery proticyklického kapitálového vankúša 4
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 26. januára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 13/2017, ktorým sa určujú pravidlá správy investičných rezerv Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov45
Pracovná inštrukcia z 1. februára 2021, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému Service Desk55
Metodické usmernenie útvarov dohľadu Národnej banky Slovenska z 25. januára 2021 č. 1/2021 k verejnej ponuke cenných papierov 6
Metodické usmernenie útvarov dohľadu Národnej banky Slovenska z 2. februára 2021 č. 2/ 2021 k moratóriu na splátky úverov v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 6
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 26. januára 2021 č. 48/2021 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia uvedenia do prevádzky podzemnej vodnej elektrárne v Kremnici 6
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. februára 2021 č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení opatrenia č. 6/2017 7
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. februára 2021 č. 3/2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 35/2015 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim v znení opatrenia č. 8/2017 7
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 2. februára 2021 o vstupových kartách a podmienkach vstupu a pohybu osôb v objektoch Národnej banky Slovenskau68
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 9. februára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 9/2018, ktorým sa vydáva Program činnosti Národnej banky Slovenska zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu78
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 16. februára 2021 o postupe prijímania a preskúmania správ o porušení povinností dohliadaných subjektov89
Metodické usmernenie útvarov dohľadu Národnej banky Slovenska z 22. marca 2021 č. 3/2021 k procesu preskúmavania a schvaľovania prospektov 10
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 9. marca 2021 č. 118/2021 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur pri príležitosti 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody 10
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 6. apríla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 27/2012 o rokovacom poriadku Výkonnej rady Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu č. 12/2014911
Úplné znenie pracovného predpisu Národnej banky Slovenska č. 27/2012 z 31. júla 2012 o rokovacom poriadku Výkonnej rady Národnej banky Slovenska v znení v znení neskorších predpisov1011
Odporúčanie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 1/2021 z 22. marca 2021 k vlastnému posúdeniu rizika a solventnosti 12
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 27. apríla 2021 o riadení operačných rizík v Národnej banke Slovenska1113
Pracovná inštrukcia zo 6. apríla 2021, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia 39/2016 z 8. decembra 2016, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok informačného systému eOffice ERM v znení pracovnej inštrukcie č. 11/20191213
Štatút Koordinačného výboru pre oblasť operačného rizika v Národnej banke Slovenska z 27. apríla 2021 13
Stanovisko útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska Stanovisko z 19. apríla 2021 č. 1/2021 pre poskytovateľov platobných služieb, ktorí vedú platobný účet prístupný online k postupom predstavujúcim prekážky v poskytovaní platobných iniciačných služieb a služieb informovania o účte 14
Pracovná inštrukcia z 3. mája 2021 o návrhu určenia ročných príspevkov a výpočte osobitných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu1315
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2021 č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2014 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 16
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2021 o postupe pri príprave a uzatváraní zmlúv v Národnej banke Slovenska1417
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. mája 2021 č. 5/2021 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska 18
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2021 z 25. mája 2021 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII 18
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2021 z 25. mája 2021, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2020 z 26. mája 2020 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika 18
Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2021 č. 4/2021 k riadeniu rizík v oblasti informačných a komunikačných technológií a bezpečnosti 18
Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2021 č. 5/2021, ktorým sa preberajú usmernenia o požiadavkách na poisťovne a zaisťovne týkajúce sa usmernenia o bezpečnosti a riadení informačných a komunikačných technológií 18
Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 17. mája 2021 č. 6/2021 ku kumulácií kľúčových funkcií v poisťovníctve 18
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 11. mája 2021 č. 184/2021 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 50. výročia zdolania prvej osemtisícovej hory Nanga Parbat slovenskými horolezcami 18
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 1. júna 2021 o podpisovom poriadku Národnej banky Slovenska1519
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2021 z 8. júna 2021 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2022 20
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 25. mája 2021 č. 230/2021 Z. z. o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – včela medonosná 20
Pracovná inštrukcia z 8. júna 2021 k postupu schvaľovania žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z rozpočtovej rezervy1621
Pracovná inštrukcia z 8. júna 2021, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 24/2012 o postupoch vedenia príručných pokladníc, porovnávacieho materiálu a o postupoch vedenia valutovej rezervy v Národnej banke Slovenska1721
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2014 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene o doplnení niektorých zákonov 22
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 č. 7/2021 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely 22
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/2021 z 21. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov 22
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 č. 8/2021 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely 23
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 8. júna 2021 č. 253/2021 Z. z. o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska – Fujara, hudobný nástroj a jeho hudba 23
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 1. júla 2021, ktorým sa vydáva Pracovný poriadok Národnej banky Slovenska1824
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 13. júla 2021 o rozpočte Národnej banky Slovenska1925
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. júla 2021 č. 9/2021 ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk 26
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 27. júla 2021 o pravidlách normotvornej činnosti Národnej banky Slovenska a o Vestníku Národnej banky Slovenska2027
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. júla 2021 č. 10/2021, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk 28
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 13. júla 2021 č. 314/2021 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka 28
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 13. júla 2021 č. 315/2021 Z. z. o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka 28
Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 10. augusta 2021 č. 323/2021 Z. z o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – vlk dravý 29
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 29. júna 2021 o riadení zmien služieb informačných technológií v Národnej banke Slovenska2130
Dodatok č. 43 zo 16. septembra 2021 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov2231
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 21. septembra 2021 o poskytovaní úverov zamestnancom Národnej banky Slovenska2331
Rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska z 21. júna 2021 o určení výšky úrokovej sadzby a doby fixácie z úverov poskytovaných zamestnancom Národnej banky Slovenska 31
Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 6. septembra 2021 č. 7/2021 o podmienkach vykonávania cezhraničnej činnosti a o podmienkach vykonania cezhraničného prevodu podľa ustanovení § 37a a 37d zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 32
Úplné znenie Organizačného poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov2433
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 19. októbra 2021, ktorým sa zrušuje pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 36/2010, ktorým sa upravujú pravidlá správy účtov a hesiel k účtom v informačných systémoch a v infraštruktúrach informačných systémov Národnej banky Slovenska v znení pracovného predpisu č. 60/20122534
Registratúrny plán Národnej banky Slovenska na rok 2022 zo dňa 18. októbra 2021 34
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. októbra 2021 č. 11/2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov 35
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. októbra 2021 č. 12/2021 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou 36
Dodatok č. 44 z 25. októbra 2021 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov2637
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/2021 z 9. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov 38
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2021 z 9. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov 38
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2021 z 9. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 22/2019 38
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 9/2021 z 9. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2018 o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S DCA) v rámci TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 23/2019 38
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 10/2021 z 9. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov 38
Pracovná inštrukcia zo 16. novembra 2021, ktorou sa vydáva Prevádzkový poriadok technickej služby OpenShift2739
Rozhodnutie guvernéra č. 58/1 z 9. novembra 2021 o určení mzdových rozpätí neriadiacich zamestnancov 39
Dodatok č. 45 z 23. novembra 2021 k Organizačnému poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov2840
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 16. novembra 2021 o prevádzke regulačného sandboxu2940
Štatút Výboru pre regulačný sandbox 40
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. novembra 2021 č. 13/2021, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov 41
Úplné znenie Organizačného poriadku Národnej banky Slovenska č. 87/2006 v znení neskorších dodatkov3042
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska z 2. novembra 2021 o technickej spolupráci Národnej banky Slovenska3143
Pracovná inštrukcia z 26. novembra 2021, ktorou sa mení a dopĺňa pracovná inštrukcia č. 8/2008, ktorou sa vydáva odpisový plán majetku v Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov3243
Úplné znenie č. 11/2021 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 9/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK v znení neskorších predpisov 44
Úplné znenie č. 12/2021 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 2. marca 2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov 44
Úplné znenie č. 13/2021 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 7/2015 z 9. júna 2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov 45
Úplné znenie č. 14/2021 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 1/2014 z 28. januára 2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov 46
Úplné znenie č. 15/2021 rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 10/2018 z 27. novembra 2018 o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S DCA) v rámci TARGET2-SK v znení neskorších predpisov 46
Pracovný predpis Národnej banky Slovenska zo 14. decembra 2021, ktorým sa mení pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 14/2021 o postupe pri príprave a uzatváraní zmlúv v Národnej banke Slovenska3347
Metodické usmernenie úseku hospodárskych služieb a bezpečnosti z 15. decembra 2021 č. 1/2021 k postupu organizačných útvarov pri manipulácii so zásielkami, registratúrnymi záznamami a spismi 48