en en

Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov v Národnej banke Slovenska

Ochrana osobných údajov je pre Národnú banku Slovenska (NBS) mimoriadne dôležitá a považuje za potrebné informovať verejnosť o tom, ako spracúva získané osobné údaje, prečo ich zhromažďuje a čo to pre dotknuté osoby znamená. Z tohto dôvodu NBS zverejňuje dokument v súlade s povinnosťami podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť informácie týkajúce sa účelu spracúvania, podmienok získavania, samotného spracúvania, poskytovania osobných údajov, príjemcov, prenosu osobných údajov, ako aj o právach dotknutých osôb (fyzických osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané v informačnom systéme verejné obstarávanie).

1. Prevádzkovateľ: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava (ďalej len „NBS“).

NBS spracúva osobné údaje vo svojich informačných systémoch ako prevádzkovateľ podľa ustanovenia čl. 4 bod 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Pri spracúvaní osobných údajov NBS dodržiava zásadu zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti, zásadu obmedzenia účelu, zásadu minimalizácie údajov a minimalizácie uchovávania údajov, ako aj zásadu správnosti.

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

E-mail: dpo@nbs.sk
Písomne: Ochrana osobných údajov, Odbor ochrany a bezpečnosti, Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

3. Identifikácia dotknutých osôb:

Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré sú zastupujúcimi alebo konajúcimi osobami v mene právnickej osoby záujemcu, uchádzača v procese verejného obstarávania (napr. štatutári, zamestnanci a pod.), prípadne fyzické osoby ktorými uchádzač preukazuje podmienky účasti určené verejným obstarávateľom, fyzické osoby subdodávateľov.

4. Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom evidencie všetkých dokladov a dokumentov z použitého postupu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem:

– zabezpečenie obstarania zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní;

– kontaktné údaje osôb v rámci komunikácie vo verejnom obstarávaní:

NBS v procese verejného obstarávania komunikuje s budúcimi potencionálnymi dodávateľmi, pričom v rámci tejto obchodnej komunikácie spracúva osobné údaje kontaktných osôb.

5. Sprostredkovatelia:

Sprostredkovateľom NBS pri zabezpečení verejného obstarávania je spoločnosť NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO 36 694 207.

6. Príjemcovia osobných údajov:

NBS môže byť na základe zákona o verejnom obstarávaní povinná poskytnúť osobné údaje iným subjektom, napríklad orgánom dohľadu (Úradu pre verejné obstarávanie), prípadne na základe iných osobitých právnych predpisov orgánom činným v trestnom konaní, všeobecným súdom a pod.

7. Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácií:

Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

8. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

9. Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov stanovenú zákonom o verejnom obstarávaní.

10. Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má:

  • právo získať od NBS informáciu o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje a má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
  • právo žiadať, aby NBS bez zbytočného odkladu opravila osobné údaje alebo ich vymazala,
  • právo žiadať, aby NBS obmedzila spracúvanie jej osobných údajov,
  • právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov jej konkrétnej situácie,

Formulár žiadosti dotknutej osoby je tu:

Žiadosť dotknutej osoby [.pdf, 293 kB]

Ak si dotknutá osoba uplatnila niektoré, alebo všetky svoje práva na ochranu údajov a stále má návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27.

Táto informácia o spracúvaní osobných údajov bola aktualizovaná v marci 2021.