en en

Profil verejného obstarávateľa

Oznámenia a dokumenty povinne zverejňované elektronickou formou do zriadenia profilu verejného obstarávateľa v elektronickom úložisku zriadenom Úradom pre verejné obstarávanie podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oznámenia a dokumenty povinne zverejňované elektronickou formou po zriadení elektronického úložiska Úradom pre verejné obstarávanie sa nachádzajú v profile verejného obstarávateľa – Národnej banky Slovenska.

Ochrana osobných údajov (GDPR)
Verejný obstarávateľ pri spracúvaní osobných údajov poskytnutých uchádzačom v procese verejného obstarávania postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Informáciu o podmienkach spracúvania osobných údajov v Národnej banke Slovenska nájdete tu.