en en

Identifikátor príjemcu

(Creditor Identifier – CID)

Povinnou náležitosťou SEPA inkasných správ je identifikátor príjemcu CID, ktorý slúži k jednoznačnej identifikácii príjemcu inkasa, t.j. je jedinečný, patrí jednému príjemcovi. Nositeľom CID je právnická alebo fyzická osoba, ktorá využíva produkt SEPA inkaso. Podľa pravidiel pre SEPA inkasá sa CID skladá z ISO kódu príslušnej krajiny, kontrolných číslic, prípadnej špecifikácie obchodných aktivít príjemcu a až 28 číslic je vyčlenených pre národný identifikátor príjemcu. V domácej schéme inkás v SR sa takýto identifikátor nepoužíval.

Schváleným spôsobom stanovenia časti národného identifikátora v rámci SR je prideľovanie 11 miestneho čísla začínajúceho číslicou 7 (na ľavej strane), pričom toto sa prideľuje ako poradové číslo, t.j. počnúc číslom 70000000001 vzostupne pripočítavaním k poslednému pridelenému číslu hodnotu 1 (t.j. ďalší pridelený CID obsahuje časť 70000000002, ďalší 70000000003 atď.).

Príjemca inkasa žiada o pridelenie CID prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb. Identifikátory CID sú vydávané Národnou bankou Slovenska na základe elektronických žiadostí od poskytovateľov platobných služieb. (Opatrenie NBS č. 6/2013 o identifikátore príjemcu inkasa a registri identifikátorov príjemcov inkás).