en en

Cenné papiere

Štatistika vydaných cenných papierov

S rastúcim významom trhov s cennými papiermi súvisia aj požiadavky na analýzu transmisného mechanizmu menovej politiky. Cieľom štatistiky vydaných cenných papierov je poskytnúť kľúčové informácie pre analýzu peňažnej a finančnej stability.

Pre dlžníkov predstavujú vydané cenné papiere alternatívu za bankové úvery, pre veriteľov je to možná náhrada za bankové vklady a obchodovateľné nástroje vydávané bankami.

Štatistika vydaných cenných papierov na našej národnej úrovni poskytuje informácie o všetkých cenných papieroch emitovaných tuzemskými subjektmi v akejkoľvek mene.

Štatistika vydaných cenných papierov sa rozdeľuje na dve základné časti – dlhové cenné papiere a kótované akcie. Dlhové cenné papiere sú vykazované v menovitej hodnote, kótované akcie v trhovej (transakčnej) hodnote. Štatistika zahŕňa zostatky emisií (stavy) a toky (emisie v hrubom vyjadrení, splatené emisie a emisie v čistom vyjadrení).

Štatistika za správu cenných papierov

Poskytované sú údaje za majetkové a dlhové cenné papiere, ktoré sú v správe tuzemských bankových subjektov. Správou cenných papierov sa rozumie poskytovaná služba držby cenných papierov v mene tretej osoby.

Pre účely tejto štatistiky sa zbierajú údaje za nasledovné služby: držiteľská správa, správa, vedenie účtu majiteľa, úschova cenných papierov, sprostredkovanie pokynov, resp. držba cenného papiera v zahraničí priamo na meno klienta a riadenie portfólia.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v Metodike.