en en

ŠPP a štátne dlhopisy

Úrokové sadzby získané pri aukciách štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok sú zverejňované na internetovej stránke Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), www.ardal.sk.

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity vznikla podľa § 14 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z. (ďalej len „Zákona o Štátnej pokladnici“) 1. februára 2003 ako rozpočtová organizácia napojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR. Agentúra je orgánom štátnej správy a zároveň je obchodníkom s cennými papiermi (§ 54 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona o Štátnej pokladnici).

Štátne dlhopisy

Výsledky aukcií štátnych dlhopisov podľa rokov sú zverejnené na internetovej stránke agentúry ARDAL (www.ardal.sk).

Historické údaje s výsledkami aukcií štátnych dlhopisov do roku 2008.

Štátne pokladničné poukážky

Výsledky aukcií štátnych pokladničných poukážok podľa jednotlivých rokov sú zverejnené na internetovej stránke agentúry ARDAL (www.ardal.sk).

Historické údaje s výsledkami aukcií štátnych pokladničných poukážok do roku 2003.