en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu (s dobou splatnosti 1 a 1/4 roka)

Číslo emisie ISIN Dátum emisie Dátum splatnosti Lehota
splatnosti
v rokoch
Menovitá hodnota [Sk] Výnos v % p.a. Perióda vypl. výnosov Forma prim. predaja Dopyt [mil. Sk] Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a.
celkový akcept. minimálny maximálny priemerný
009 SK-4120000175 09.11.1994 09.02.1996 1,25 10000 10.90% štvrťročne aukčný 8310,0 3520,0 8,90% 11,20% 10,75%
 
  – splatené emisie
  – emisie kótované na BCPB