en en

Vysvetlivky k položkám dekádnej bilancie aktív a pasív NBS (platné od 1.1.1998 do 30.6.1998)

Vysvetlivky k položkám dekádnej bilancie aktív a pasív NBS

(platné od 1.1.1998 do 30.6.1998)

A K T Í V A

1. Zlato

Táto položka obsahuje hodnotu zlata spravovaného Národnou bankou Slovenska /NBS/. V tejto položke nie je zahrnutá hodnota zlata použitého k obchodovaniu /swapové operácie/. Zlato je ocenené v nadobúdacej (historickej) cene.

2. Vklady v Medzinárodnom menovom fonde

Zahŕňajú pohľadávky voči Medzinárodnému menovému fondu /MMF/ znejúce na NBS a vyplývajúce z členstva SR v tejto medzinárodnej inštitúcii. Zvláštne práva čerpania v rámci rezervnej tranže sa rovnajú slovenskej členskej kvóte, t. j. zodpovedajú sumám zaplateným MMF v rámci špeciálnych práv čerpania (SDR – Special Drawing Rights). V tejto položke sú tiež zahrnuté ekvivalenty k prijatým úverom od MMF.

3. Vklady v zahraničných bankách a medzinárodnýchinštitúciách

Vklady sú tvorené peňažnými prostriedkami v cudzej mene uloženými na účtoch bánk v zahraničí a medzinárodných finančných inštitúcií.

4. Pohľadávky voči zahraničiu

Sú to úvery poskytnuté Národnou bankou Slovenska subjektom v zahraničí.

5. Pohľadávky voči tuzemským bankám

Položka obsahuje úvery poskytnuté Národnou bankou Slovenska obchodným bankám a pobočkám zahraničných bánk.

6. Cenné papiere

Táto položka pokrýva nakúpené cenné papiere obchodovateľné na peňažných a kapitálových trhoch v tuzemsku a v zahraničí.

7. Majetkové účastiny

Predstavujú majetkové účastiny NBS v tuzemsku a zahraničí.

8. Ostatné aktíva

Zahŕňajú aktíva neuvedené v predchádzajúcich položkách, najmä hmotný a nehmotný investičný majetok, poskytnuté úvery ostatným klientom NBS ako aj účty časového rozlíšenia.

P A S Í V A

1. Emisia obeživa

Uvedená položka predstavuje hodnotu bankoviek a mincí emitovaných Národnou bankou Slovenska.

2. Záväzky voči Medzinárodnému menovému fondu.

Záväzky pozostávajú z vkladov Medzinárodného menového fondu v NBS a taktiež obsahujú všetky prijaté úvery od MMF.

3. Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodnýminštitúciám

Tieto záväzky zahŕňajú vklady zahraničných bánk a medzinárodných finančných inštitúcií uložené v NBS ako aj záväzky z úverov poskytnutých zahraničnými bankami a medzinárodnými inštitúciami.

4. Emitované cenné papiere

Túto položku tvoria krátkodobé, strednodobé a dlhodobé cenné papiere emitované NBS v tuzemsku alebo v zahraničí.

5. Záväzky voči tuzemským bankám

Sú to vklady komerčných bánk v NBS, kde majoritný podiel majú povinné minimálne rezervy.

6. Záväzky voči štátnemu rozpočtu

Predstavujú záväzky vyplývajúce z bežného hospodárenia štátu a financovania dlhovej služby ako aj vklady štátnych fondov s účelovo určenými prostriedkami.

7. Ostatné pasíva

Zahŕňajú pasíva neuvedené v predchádzajúcich položkách. Patria sem najmä rezervy banky vytvárané na prípadné krytie strát, sociálny fond, fond odmien, záväzky voči dodávateľom, pracovníkom a tretím osobám, vklady ostatných klientov NBS.

8. Čisté obchodné imanie

Čisté obchodné imanie predstavuje zostatkový podiel na aktívach banky po odpočítaní všetkých jej záväzkov. Zahŕňa splatený vlastný kapitál, všeobecný rezervný fond kapitálový fond, pričom ostatné rezervné fondy a zisk bežného roka tvoria ostatné vlastné prostriedky banky.