en en

Vysvetlivky k položkám dekádnej bilancie aktív a pasív NBS (platné od 1.1.2003 do 31.12.2003)

Vysvetlivky k položkám dekádnej bilancie aktív a pasív NBS

(platné od 1.1.2003 do 31.12.2003)

M A J E T O K

1. Zlato

Položka obsahuje hodnotu zlata spravovaného Národnou bankou Slovenska /NBS/.

2. Vklady v Medzinárodnom menovom fonde v cudzejmene

Zahŕňajú kvótu vyplývajúcu z členstva Slovenskej republiky v MMF v CM.

3. Vklady v zahraničných bankách a medzinárodnýchinštitúciách v cudzej mene

Predstavujú vklady peňažných prostriedkov v cudzej mene uložené na účtoch v zahraničných bankách a v medzinárodných finančných inštitúciách.

4. Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene

Sú to úvery poskytnuté Národnou bankou Slovenska v CM subjektom v zahraničí.

5. Pohľadávky voči tuzemským finančnýminštitúciám

Položka obsahuje úvery poskytnuté Národnou bankou Slovenska finančným inštitúciám, bankám a pobočkám zahraničných bánk v Sk a CM.

6. Cenné papiere

Táto položka obsahuje cenné papiere vo vlastníctve NBS.

7. Majetkové účastiny

Predstavujú majetkové účastiny NBS v tuzemsku a zahraničí.

8. Pohľadávky voči verejnej správe

Zahŕňajú prostriedky poskytnuté subjektom verejnej správy, ktoré nie sú súčasťou štátnej pokladnice. Obsahujú prevzaté redistribučné úvery z bankového sektora, ktoré boli delimitované a poskytnuté bývalou Štátnou bankou Československa.

9. Ostatný majetok

Obsahom položky je najmä hmotný a nehmotný investičný majetok znížený o oprávky, poskytnuté úvery ostatným klientom NBS, ako aj aktíva neuvedené v predchádzajúcich položkách.

Z Á V A Z K Y

1. Emisia obeživa

Položka predstavuje hodnotu bankoviek a mincí emitovaných Národnou bankou Slovenska.

2. Záväzky voči Medzinárodnému menovému fondu.

Záväzky v CM obsahujú prijatý úver Tranža od MMF.

3. Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodnýminštitúciám

Tieto záväzky zahŕňajú vklady zahraničných bánk a medzinárodných finančných inštitúcií uložené v NBS v CM a v Sk, ako aj záväzky z úverov poskytnutých zahraničnými bankami a medzinárodnými inštitúciami v CM.

4. Emitované cenné papiere

Položku tvoria krátkodobé, strednodobé a dlhodobé cenné papiere emitované NBS v tuzemsku a v zahraničí. Hodnota emitovaných pokladničných poukážok NBS je kompenzovaná s PP NBS v portfóliu.

5. Záväzky voči tuzemským finančným inštitúciám

Predstavujú vklady finančných inštitúcií, bánk a pobočiek zahraničných bánk v NBS s významným podielom peňažných rezerv bánk.

6. Záväzky voči štátnej pokladnici

Predstavujú záväzky vyplývajúce z bežného hospodárenia štátu, financovania dlhovej služby, vymedzených mimorozpočtových prostriedkov a zúčtovania osobitných operácií s prostriedkami Slovenskej republiky.

7. Záväzky voči verejnej správe

Zahŕňajú vklady vyšších územných celkov a prostriedky subjektov verejnej správy, ktoré nie sú súčasťou štátnej pokladnice.

8. Ostatné záväzky

Zahŕňajú pasíva neuvedené v predchádzajúcich položkách. Okrem vkladov klientov NBS sem patria najmä rezervy, záväzky voči dodávateľom, zamestnancom a tretím osobám.

V L A S T N É I M A N I E

Vlastné imanie predstavuje rozdiel medzi majetkom a záväzkami NBS. Je tvorené fondmi a hospodárskym výsledkom bežného roka a minulých rokov.