en en

Vysvetlivky k položkám dekádnej bilancie aktív a pasív NBS (platné od 30.4.2004 do 30.8.2005)

Vysvetlivky k položkám dekádnej bilancie aktív a pasív NBS

(platné od 30.4.2004 do 30.8.2005)

M A J E T O K

1. Zlato

Položka obsahuje hodnotu zlata spravovaného Národnou bankou Slovenska /NBS/.

2. Vklady v Medzinárodnom menovom fonde v cudzejmene

Zahŕňajú kvótu vyplývajúcu z členstva Slovenskej republiky v MMF v CM.

3. Vklady v zahraničných bankách a medzinárodnýchinštitúciách v cudzej mene

Predstavujú vklady peňažných prostriedkov v cudzej mene uložené na účtoch v zahraničných bankách a v medzinárodných finančných inštitúciách.

4. Pohľadávky voči zahraničiu v cudzej mene

Sú to úvery poskytnuté Národnou bankou Slovenska v CM subjektom v zahraničí.

5. Pohľadávky voči tuzemským finančnýminštitúciám

Položka obsahuje úvery poskytnuté Národnou bankou Slovenska finančným inštitúciám, bankám a pobočkám zahraničných bánk v Sk a CM.

6. Cenné papiere

Táto položka obsahuje cenné papiere vo vlastníctve NBS.

7. Majetkové účastiny

Predstavujú majetkové účastiny NBS v tuzemsku a zahraničí, vrátane podielu na základnom imaní ECB.

8. Pohľadávky voči verejnej správe

Zahŕňajú prostriedky poskytnuté subjektom verejnej správy, ktoré nie sú súčasťou štátnej pokladnice. Obsahujú prevzaté redistribučné úvery z bankového sektora, ktoré boli delimitované a poskytnuté bývalou Štátnou bankou Československa.

9. Ostatný majetok

Obsahom položky je najmä hmotný a nehmotný dlhodobý majetok znížený o oprávky, poskytnuté úvery ostatným klientom NBS, ako aj aktíva neuvedené v predchádzajúcich položkách.

Z Á V A Z K Y

1. Emisia obeživa

Položka predstavuje hodnotu bankoviek a mincí emitovaných Národnou bankou Slovenska.

2. Záväzky voči Medzinárodnému menovému fondu.

Tieto záväzky predstavujú pozíciu rezervnej tranže. Do jej výšky je možné čerpať úver od MMF.

3. Záväzky voči zahraničným bankám a medzinárodnýminštitúciám

Tieto záväzky zahŕňajú vklady zahraničných bánk a medzinárodných finančných inštitúcií uložené v NBS v CM a v Sk, ako aj záväzky z úverov poskytnutých zahraničnými bankami a medzinárodnými inštitúciami v CM.

4. Emitované cenné papiere

Položku tvoria krátkodobé a dlhodobé cenné papiere emitované NBS v tuzemsku a v zahraničí. Hodnota emitovaných pokladničných poukážok NBS je kompenzovaná s PP NBS v portfóliu.

5. Záväzky voči tuzemským finančným inštitúciám

Predstavujú vklady finančných inštitúcií, bánk a pobočiek zahraničných bánk v NBS s významným podielom peňažných rezerv bánk.

6. Záväzky voči štátnej pokladnici

Predstavujú záväzky vyplývajúce z bežného hospodárenia štátu, financovania dlhovej služby, vymedzených mimorozpočtových prostriedkov a zúčtovania osobitných operácií s prostriedkami Slovenskej republiky.

7. Záväzky voči verejnej správe

Zahŕňajú vklady vyšších územných celkov a prostriedky subjektov verejnej správy, ktoré nie sú súčasťou štátnej pokladnice.

8. Ostatné záväzky

Zahŕňajú pasíva neuvedené v predchádzajúcich položkách. Okrem vkladov klientov NBS sem patria najmä rezervy, záväzky voči dodávateľom, zamestnancom a tretím osobám.

V L A S T N É I M A N I E

Vlastné imanie predstavuje rozdiel medzi majetkom a záväzkami NBS. Je tvorené fondmi a hospodárskym výsledkom bežného roka a minulých rokov.