en en

AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s.

Číslo rozhodnutia:
č. z.: 100-000-290-123 k č. sp.: NBS1-000-052-020
Dátum vydania:
28. 5. 2021
Dátum nadobudnutia právoplatnosti:
30. 6. 2021

R O Z H O D N U T I E

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o finančnom sprostredkovaní), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dohľade nad finančným trhom)

ukladá

 

podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému  agentovi, spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., so sídlom Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava, IČO: 47 918 101, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6024/B pokutu vo výške 50 000 eur (slovom päťdesiattisíc eur) na základe zistení nedostatkov v činnosti spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dohľadom na mieste vykonanom v sídle účastníka konania od 11.3.2019 do 22.3.2019 na základe písomného poverenia Národnej banky Slovenska č. sp.: NBS1-000-033-311 zo dňa 5.2.2019, ktorými boli porušené ustanovenia zákona o finančnom sprostredkovaní (v znení platnom a účinnom v čase vzniku nedostatkov) a všeobecne záväzného právneho predpisu na jeho  vykonanie, a to za:

I.         porušenie § 21 ods. 3 písm. b) bod 2, ods. 9 druhá veta a § 22 ods. 2 druhá veta zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom do 30.6.2016 (ďalej len zákon o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 30.6.2016) a § 22 ods. 1 tretia veta v spojení s § 42c ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom do 31.8.2018 (ďalej len zákon o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.8.2018) tým, že spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. nemala u zamestnanca XXX preukázané splnenie požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti, keďže XXX nespĺňala v čase od 25.6.2016 do 12.3.2019 podmienky ustanovené pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, pričom XXX prvýkrát úspešne vykonala odbornú skúšku pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a sprostredkovateľských úverov až 13.3.2019 napriek tomu, že činnosť finančného sprostredkovania v predmetných sektoroch začala vykonávať už 25.6.2016; XXX zároveň nesplnila povinnosť absolvovať osobitné finančné vzdelávanie pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov najneskôr do 23.2.2019;

II.        porušenie § 18 ods. 11 prvá veta v spojení s § 18 ods. 2 písm. b), § 21 ods. 3 písm. c), § 21 ods. 7, § 22 ods. 1 a § 42c ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom do 31.8.2019 (ďalej len zákon o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.8.2019) tým, že spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. nezabezpečila nepretržité plnenie podmienok odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania, keďže osoba, ktorá bola  členom štatutárneho orgánu zodpovedným za finančné sprostredkovanie a zároveň odborným garantom spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. - XXX, nespĺňala v čase od 24.2.2019 do 1.4.2019 podmienky ustanovené pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov a v čase od 24.2.2019 do 2.4.2019 podmienky ustanovené pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia, nakoľko neabsolvovala osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v predmetných sektoroch v zákonom stanovenej lehote, t. j. najneskôr do 23.2.2019;

III.      porušenie § 21 ods. 3 písm. b) body 1 - 3, ods. 9 druhá veta a § 22 ods. 2 druhá veta zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom do 31.12.2015 (ďalej len zákon o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.12.2015) v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 31.12.2015; § 21 ods. 3 písm. b) body 1 - 3, ods. 9 druhá veta a § 22 ods. 2 druhá veta zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 30.6.2016 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 30.6.2016; § 21 ods. 3 písm. b) body 1 - 3, ods. 9 druhá veta a § 22 ods. 2 druhá veta zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom do 22.2.2018 (ďalej len zákon o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 22.2.2018) v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 22.2.2018; § 21 ods. 3 písm. b) veta pred bodkočiarkou, ods. 9 piata veta a § 22 ods. 1 tretia veta zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.8.2019 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 31.8.2019 tým, že spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. nemala u štyroch zamestnancov preukázané splnenie povinnosti absolvovať najmenej každé štyri roky overenie odbornej spôsobilosti ustanovenej pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti, keďže zamestnanci - XXX, XXX, XXX a XXX nespĺňali v nižšie uvedenom období podmienky ustanovené pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania, keďže si nesplnili povinnosť absolvovať najmenej každé štyri roky overenie odbornej spôsobilosti úspešným vykonaním odbornej skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v príslušných sektoroch v zákonom stanovenej lehote; XXX nespĺňala podmienky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia v čase od 18.2.2019 do 13.3.2019, pričom odbornú skúšku pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia opätovne vykonala až 14.3.2019; XXX nespĺňala podmienky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov v čase od 22.2.2019 do 13.3.2019, pričom odbornú skúšku pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov opätovne vykonala až 14.3.2019; XXX nespĺňala podmienky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia v čase od 31.8.2015 do 19.11.2015, pričom odbornú skúšku pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia opätovne vykonala až 20.11.2015; XXX nespĺňala podmienky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia v čase od 25.6.2017 do 21.8.2017, pričom odbornú skúšku pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia opätovne vykonala až 22.8.2017; XXX nespĺňala podmienky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov v čase od  25.6.2017 do 21.8.2017, pričom odbornú skúšku pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov opätovne vykonala až 22.8.2017; XXX nespĺňala podmienky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov v čase od 28.6.2016 do 25.7.2016, pričom odbornú skúšku pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov opätovne vykonala až 26.7.2016;

IV.       porušenie § 21 ods. 3 písm. b) veta pred bodkočiarkou, ods. 9 piata veta, § 22 ods. 1 tretia veta a § 42c ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.8.2018 tým, že spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. nemala v prípade štyroch zamestnancov preukázané splnenie povinnosti overenia odbornej spôsobilosti absolvovaním osobitného finančného vzdelávania pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v zákonom stanovenej lehote, keďže zamestnanci XXX, XXX, XXX a XXX si nesplnili povinnosť absolvovať osobitné finančné vzdelávanie pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia najneskôr do 23.2.2019 a zamestnanci XXX, XXX a XXX si nesplnili povinnosť absolvovať osobitné finančné vzdelávanie pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov najneskôr do 23.2.2019;

V.        porušenie § 18 ods. 2 písm. c), § 23 ods. 1 písm. a), ods. 4 písm. c) a ods. 5 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom do 30.6.2015 (ďalej len zákon o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 30.6.2015) v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 30.6.2015; § 18 ods. 2 písm. c), § 23 ods. 1 písm. a), ods. 4 písm. c) a ods. 5 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.12.2015 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 31.12.2015; § 18 ods. 2 písm. c), § 23 ods. 1 písm. a), ods. 4 písm. c) a ods. 5 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 30.6.2016 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 30.6.2016; § 18 ods. 2 písm. c), § 23 ods. 1 písm. a), ods. 4 písm. c) a ods. 5 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 22.2.2018 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 22.2.2018; § 1 ods. 1 písm. a) a b) opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1/2010 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu (ďalej len Opatrenie NBS č. 1/2010) tým, že spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. nemala preukázané splnenie podmienky dôveryhodnosti celkovo u 38 zamestnancov ku dňu skutočného začatia vykonávania činnosti finančného sprostredkovania tým, že v prípade 26 zamestnancov nebol spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. predložený výpis z registra trestov - XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX a XXX; v prípade 10 zamestnancov výpis z registra trestov nebol spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. predložený a čestné prehlásenie o dôveryhodnosti bolo predložené až po začatí vykonávania činnosti finančného sprostredkovania - XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX a XXX; v prípade zamestnanca XXX výpis z registra trestov, ani čestné prehlásenie o dôveryhodnosti neboli spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. predložené ku dňu začatia vykonávania činnosti finančného sprostredkovania, ani dodatočne a v prípade zamestnanca XXX výpis z registra trestov nebol spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. predložený ku dňu začatia vykonávania činnosti finančného sprostredkovania, čestné prehlásenie o dôveryhodnosti nebolo označené dátumom;

VI.       porušenie § 21 ods. 9 druhá veta, ods. 10 písm. d), ods. 11 písm. a), § 22 ods. 4 písm. f) zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 30.6.2015 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 30.6.2015; § 21 ods. 9 druhá veta, ods. 10 písm. d), ods. 11 písm. a), § 22 ods. 4 písm. f) zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.12.2015 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 31.12.2015; § 21 ods. 9 druhá veta, ods. 10 písm. d), ods. 11 písm. a), § 22 ods. 4 písm. f) zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 30.6.2016 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 30.6.2016; § 21 ods. 9 druhá veta, ods. 10 písm. d), ods. 11 písm. a), § 22 ods. 4 písm. f) zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 22.2.2018 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 22.2.2018 tým, že spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. nemala preukázané splnenie podmienky odbornej spôsobilosti celkovo u 34 zamestnancov ku dňu skutočného začatia vykonávania činnosti finančného sprostredkovania tým, že v prípade 33 zamestnancov nebola spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. predložená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní ku dňu začatia vykonávania činnosti finančného sprostredkovania úradne osvedčená, tzn. súčasťou osobitnej evidencie v zmysle § 22 ods. 3 písm. f) zákona o finančnom sprostredkovaní (v časovej verzii zákona o finančnom sprostredkovaní podľa vzniku porušenia) boli kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní bez úradného osvedčenia - zamestnanci XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX a XXX; v prípade zamestnanca XXX bola kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní predložená spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. úradne osvedčená, avšak neskôr, ako u tohto zamestnanca došlo k skutočnému začatiu vykonávania činnosti finančného sprostredkovania;

VII.     porušenie § 21 ods. 3 písm. b) bod 1., 2. a 3., ods. 9 druhá veta, ods. 10 písm. d), ods. 11 písm. a), c) a d), § 22 ods. 4 písm. c), d), e) a f), § 24 ods. 1 písm. f) a § 36 ods. 1 a 5 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.12.2015 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 31.12.2015, zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 30.6.2016 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 30.6.2016 a zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 22.2.2018 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 22.2.2018 tým, že spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. nemala u 12 zamestnancov preukázanú odbornú spôsobilosť do troch mesiacov odo dňa skutočného začatia vykonávania činnosti, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie, pričom zároveň neviedla správne údaje vo svojej evidencii; uvedeného porušenia sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila v nasledovných prípadoch:

- siedmi zamestnanci - XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX a XXX nepredložili spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. do troch mesiacov odo dňa skutočného začatia vykonávania činnosti finančného sprostredkovania úradne osvedčenú kópiu dokladu o dosiahnutí vzdelania - vysvedčenia o maturitnej skúške, osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky v príslušných sektoroch, v ktorých vykonávali činnosť finančného sprostredkovania, ani potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania v príslušných sektoroch, v ktorých vykonávali činnosť finančného sprostredkovania;

- zamestnanec XXX nepredložila spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. do troch mesiacov odo dňa skutočného začatia vykonávania činnosti finančného sprostredkovania úradne osvedčenú kópiu dokladu o dosiahnutí vzdelania - vysokoškolský diplom, ani osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky v príslušných sektoroch, v ktorých vykonávala činnosť finančného sprostredkovania;

- zamestnanec XXX nepredložila spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. do troch mesiacov odo dňa skutočného začatia vykonávania činnosti finančného sprostredkovania doklad o dosiahnutí vzdelania - vysvedčenie o maturitnej skúške (ani jeho osvedčenú kópiu), ani potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania v príslušných sektoroch, v ktorých vykonávala činnosť finančného sprostredkovania;

- dvaja zamestnanci - XXX a XXX nepredložili spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. do troch mesiacov odo dňa skutočného začatia vykonávania činnosti finančného sprostredkovania úradne osvedčenú kópiu dokladu o dosiahnutí vzdelania - vysvedčenie o maturitnej skúške, ani potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania v príslušných sektoroch, v ktorých vykonávali činnosť finančného sprostredkovania;

- zamestnanec XXX nepredložila spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. do troch mesiacov odo dňa skutočného začatia vykonávania činnosti finančného sprostredkovania úradne osvedčenú kópiu dokladu o dosiahnutí vzdelania - vysvedčenie o maturitnej skúške, ani osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky v príslušných sektoroch, v ktorých vykonávala činnosť finančného sprostredkovania;

- v prípade zamestnancov XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX a XXX bol dátum skutočného začatia vykonávania činnosti finančného sprostredkovania podľa produkcie v príslušných sektoroch skorší ako dátum začatia vykonávania finančného sprostredkovania podľa evidencie vedenej spoločnosťou AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. a v prípade zamestnanca XXX bol dátum skutočného začatia vykonávania činnosti finančného sprostredkovania podľa produkcie v príslušných sektoroch neskorší ako dátum začatia vykonávania finančného sprostredkovania podľa evidencie vedenej spoločnosťou AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s.;

VIII.    porušenie § 32 ods. 1 druhá a tretia veta zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 22.2.2018 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 22.2.2018; § 32 ods. 3 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.8.2018 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 31.8.2018; § 32 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom do 31.10.2018 (ďalej len zákon o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.10.2018) v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 31.10.2018; § 32 ods. 3 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.12.2018 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 31.12.2018; § 32 ods. 3 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.8.2019 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 31.8.2019 tým, že spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s.:

- v období od 1.3.2018 do 30.1.2019 celkovo 378 klientom, ktorí si zakúpili motorové vozidlo a zároveň im spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. sprostredkovala uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, vyplatila sumu vo výške od XXX eur až do XXX eur

a

- klientovi, ktorý si kúpil motorové vozidlo na základe kúpnej zmluvy zo dňa XXX a zároveň mu spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. sprostredkovala poistenie od spoločnosti XXX, poskytla zľavu z kúpnej ceny motorového vozidla zodpovedajúcu výške poistného,

čím v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania bola zo strany spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. poskytnutá klientom výhoda finančnej povahy;

IX.       porušenie § 33 ods. 2 písm. a) v spojení s § 33 ods. 3 písm. a) a b), ods. 4 písm. c) a f), ods. 7 písm. a) a b), ods. 8 písm. a) a b) a ods. 9 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.8.2018 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 31.8.2018; § 33 ods. 2 písm. a) v spojení s § 33 ods. 3 písm. a) a b), ods. 4 písm. c) a f), ods. 7 písm. a) a b), ods. 8 písm. a) a b) a ods. 9 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.10.2018 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 31.10.2018 tým, že spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. pri výkone finančného sprostredkovania prostredníctvom 21 zamestnancov neposkytla celkovo v 28 prípadoch neprofesionálnym klientom všetky informácie v zmysle § 33 zákona o finančnom sprostredkovaní (v časovej verzii zákona o finančnom sprostredkovaní podľa vzniku porušenia), ktoré bola povinná oznámiť v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmlúv o poskytnutí finančnej služby; záznamy o sprostredkovaní neobsahovali obchodné mená finančných inštitúcií, s ktorými mala spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. uzatvorenú zmluvu podľa § 6 zákona o finančnom sprostredkovaní, informácie o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie, kvalifikovanú účasť finančného agenta na základnom imaní alebo na hlasovacích právach osoby, s ktorou má finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 6 zákona o finančnom sprostredkovaní a informácie o výške poplatkov (výška splátky, výška poistného, spoluúčasť); uvedeného porušenia sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila v súvislosti s uzatvorením nasledujúcich zmlúv o poskytnutí finančnej služby :

- Zmluva XXX č. XXX zo dňa XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX zo dňa XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva č. XXX zo dňa XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); XXX zmluva č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); XXX zmluva č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); XXX zmluva č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); XXX zmluva č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); XXX zmluva č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Návrh XXX zmluvy č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); XXX zmluva č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); XXX zmluva č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); XXX zmluva č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); XXX zmluva č. XXX zo dňa XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva č. XXX zo dňa XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva č. XXX zo dňa XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); XXX zmluva č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); XXX zmluva č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); XXX zmluva č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); XXX zmluva č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Návrh XXX zmluvy č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Návrh XXX zmluvy č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); XXX zmluva č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX);

X.        porušenie § 33 ods. 4 písm. a) až f) v spojení s § 33 ods. 7 písm. a) a b) zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.8.2018 tým, že spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. pri výkone finančného sprostredkovania prostredníctvom zamestnanca XXX neposkytla profesionálnemu klientovi v rámci sprostredkovania Zmluvy XXX č. XXX zo dňa XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX) informácie v zmysle § 33 ods. 4 písm. a) až f) zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.8.2018, ktoré bola povinná oznámiť pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby, keďže v uvedenom prípade bol záznam o sprostredkovaní vyhotovený až po uzavretí zmluvy o poskytnutí finančnej služby;

XI.       porušenie § 33 ods. 2 písm. a) v spojení s § 33 ods. 4 písm. b) predposlednej časti vety a f), ods. 7 písm. a) a b) a ods. 9 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.12.2018 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 31.12.2018; § 33 ods. 2 písm. a) v spojení s § 33 ods. 4 písm. b) predposlednej časti vety a f), ods. 7 písm. a) a b) a ods. 9 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.8.2019 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 31.8.2019 a § 33 ods. 2 písm. a) v spojení s § 33 ods. 4 písm. b) predposlednej časti vety a f), ods. 7 písm. a) a b) a ods. 9 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom do 31.12.2019 (ďalej len zákon o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.12.2019) v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 31.12.2019 tým, že spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. pri výkone finančného sprostredkovania prostredníctvom deviatich zamestnancov neoznámila celkovo v 10 prípadoch klientom pred uzatvorením zmlúv o poskytnutí finančnej služby svoje registračné číslo a zároveň neposkytla neprofesionálnym klientom informáciu o všetkých finančných inštitúciách, s ktorými mala uzatvorenú zmluvu v súlade s § 6 zákona o finančnom sprostredkovaní, ich obchodné mená a informácie o výške poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou (výška poistného, spoluúčasť); uvedeného porušenia sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila v súvislosti s uzatvorením nasledovných zmlúv o poskytnutí finančnej služby:

- návrh zmluvy č. XXX zo dňa XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); XXX zmluva č. XXX zo dňa XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); XXX zmluva č. XXX zo dňa XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); XXX zmluva č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); návrh XXX zmluvy č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); návrh XXX zmluvy č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); návrh XXX zmluvy č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); návrh XXX zmluvy č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); XXX zmluva č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); XXX zmluva č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX);

XII.     porušenie § 33 ods. 2 písm. a) v spojení s § 33 ods. 7 písm. a) a b) zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.8.2018 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 31.8.2018; § 33 ods. 2 písm. a) v spojení s § 33 ods. 7 písm. a) a b) zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.10.2018 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 31.10.2018 tým, že spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. pri výkone finančného sprostredkovania prostredníctvom 12 zamestnancov neposkytla celkovo v 16 prípadoch klientom pred uzatvorením zmlúv o poskytnutí finančnej služby informácie o všetkých finančných inštitúciách, s ktorými mala uzatvorenú zmluvu podľa § 6 zákona o finančnom sprostredkovaní a obchodné mená predmetných finančných inštitúcií; uvedeného porušenia sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila v súvislosti s uzatvorením nasledujúcich zmlúv o poskytnutí finančnej služby:

- Zmluva XXX č. XXX zo dňa XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX zo dňa XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX zo dňa XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Návrh XXX zmluvy č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); XXX zmluva č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX zo dňa XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX);

XIII.    porušenie § 33 ods. 2 písm. a), ods. 4 písm. c) a f) a ods. 7 písm. a) a b) zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.10.2018 tým, že spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. pri výkone finančného sprostredkovania prostredníctvom zamestnanca XXX neposkytla profesionálnemu klientovi pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby - návrh na uzatvorenie XXX zmluvy č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX) všetky informácie v zmysle § 33 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.10.2018, ktoré bola povinná poskytnúť, ako sú obchodné mená finančných inštitúcií, s ktorými mala uzatvorenú zmluvu v zmysle § 6 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.10.2018, kvalifikovanú účasť finančného agenta na základnom imaní alebo na hlasovacích právach osoby, s ktorou mal finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 6 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.10.2018, ako ani informácie o výške poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou (výška poistného, spoluúčasť);

XIV.    porušenie § 33 ods. 2 písm. a), ods. 4 písm. b) predposlednej časti vety a písm. f), ods. 7 písm. a) a b), ods. 8 písm. a) a b) a ods. 9 v spojení s § 35 ods. 1 prvej vety, ods. 3 a 5 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.8.2018 pre porušenia, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 31.8.2018; § 33 ods. 2 písm. a), ods. 4 písm. b) predposlednej časti vety a f), ods. 7 písm. a) a b), ods. 8 písm. a) a b) a ods. 9 v spojení s § 35 ods. 1 prvej vety, ods. 3 a 5 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.12.2018 pre porušenia, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 31.12.2018 tým, že spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. pri výkone finančného sprostredkovania prostredníctvom piatich zamestnancov neoznámila v piatich prípadoch klientom pred uzavretím zmlúv o poskytnutí finančnej služby výšku poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou, svoje registračné číslo a taktiež nezistila a nezaznamenala finančnú situáciu klientov s ohľadom na povahu finančnej služby, ktorá bola predmetom finančného sprostredkovania (nezaznamenala mesačné príjmy a výdavky); záznam o sprostredkovaní taktiež neobsahoval úplnú informáciu o všetkých finančných inštitúciách, s ktorými mala spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. uzatvorenú zmluvu podľa § 6 zákona o finančnom sprostredkovaní a ich obchodných menách; uvedeného porušenia sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila v súvislosti s uzatvorením nasledujúcich zmlúv o poskytnutí finančnej služby:

- XXX zmluva č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Návrh XXX zmluvy č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); XXX zmluva č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Návrh XXX zmluvy č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); XXX zmluva č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX);

XV.      porušenie § 33 ods. 2 písm. a), ods. 4 písm. b) predposlednej časti vety,  ods. 7 písm. a) a b), ods. 8 písm. a) a b) a ods. 9 v spojení s § 35 ods. 1 prvej vety, ods. 3 a 5 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.8.2019 tým, že spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. pri výkone finančného sprostredkovania prostredníctvom dvoch zamestnancov neoznámila v dvoch prípadoch klientom pred uzavretím zmlúv o poskytnutí finančnej služby svoje registračné číslo a dostatočne nezistila a nezaznamenala finančnú situáciu klientov s ohľadom na povahu finančnej služby, ktorá bola predmetom finančného sprostredkovania (v jednom prípade boli zaznamenané len príjmy pri sprostredkovaní úveru); záznam o sprostredkovaní taktiež neobsahoval úplnú informáciu o všetkých finančných inštitúciách, s ktorými mala spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. uzatvorenú zmluvu podľa § 6 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.8.2019 a ich obchodných menách; uvedeného porušenia sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila v súvislosti s uzatvorením Zmluvy XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX) a Zmluvy XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX);

XVI.    porušenie § 33 ods. 2 písm. a), ods. 4 písm. b) predposlednej časti vety,  ods. 7 písm. a) a b), ods. 8 písm. a) a b) a ods. 9 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.8.2018 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 31.8.2018; § 33 ods. 2 písm. a), ods. 4 písm. b) predposlednej časti vety, ods. 7 písm. a) a b), ods. 8 písm. a) a b) a ods. 9 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.12.2018 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 31.12.2018 tým, že spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. pri výkone finančného sprostredkovania prostredníctvom 13 zamestnancov neoznámila klientom celkovo v 16 prípadoch pred uzavretím zmlúv o poskytnutí finančnej služby svoje registračné číslo a zároveň neposkytla neprofesionálnym klientom informáciu o všetkých finančných inštitúciách, s ktorými mala uzatvorenú zmluvu podľa § 6 zákona o finančnom sprostredkovaní a ich obchodné mená; uvedeného porušenia sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila v súvislosti s uzatvorením nasledujúcich zmlúv o poskytnutí finančnej služby:

- Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX); Zmluva XXX č. XXX (záznam o sprostredkovaní zo dňa XXX, zamestnanec: XXX);

XVII.   porušenie § 18 ods. 12 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.8.2018 tým, že spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. ku dňu XXX aktualizovala Vnútorný predpis XXX upravujúci opis technického vybavenia, spôsob vybavovania sťažností klientov a potenciálnych klientov, zamedzenie konfliktu záujmov, pravidlá styku s klientom a vedenie záznamov, pričom jeho zmenu neoznámila Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu;

XVIII. porušenie § 30 ods. 4 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 30.6.2016 tým, že spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. nepredložila Národnej banke Slovenska kópiu XXX zmluvy č. XXX pre prípad zodpovednosti za škodu pri vykonávaní finančného sprostredkovania uzatvorenej dňa XXX s XXX, so sídlom XXX, IČO: XXX do 15 dní odo dňa jej uzatvorenia;

XIX.    porušenie § 36 ods. 7 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 31.12.2015 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 31.12.2015, § 36 ods. 7 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 30.6.2016 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 30.6.2016 a § 36 ods. 7 zákona o finančnom sprostredkovaní v znení platnom a účinnom do 22.2.2018 v prípade porušení, ktorých sa spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. dopustila do 22.2.2018 tým, že spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. neinformovala Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o uzavretí nasledovných zmlúv s finančnými inštitúciami:

- Zmluva XXX so spoločnosťou XXX zo dňa XXX (hlásenie o uzatvorení zmluvy bolo Národnej banke Slovenska doručené dňa XXX); Zmluva XXX č. XXX so spoločnosťou XXX zo dňa XXX (hlásenie o uzatvorení zmluvy nebolo Národnej banke Slovenska zaslané bez zbytočného odkladu, ani do času, kedy bol vykonávaný dohľad na mieste); Zmluva XXX č. XXX so spoločnosťou XXX zo dňa XXX (hlásenie o uzatvorení zmluvy bolo Národnej banke Slovenska doručené dňa XXX); Zmluva XXX so spoločnosťou XXX zo dňa XXX (hlásenie o uzatvorení zmluvy nebolo Národnej banke Slovenska zaslané bez zbytočného odkladu, ani do času, kedy bol vykonávaný dohľad na mieste); Zmluva XXX č.: XXX so spoločnosťou XXX zo dňa XXX (hlásenie o uzatvorení zmluvy nebolo Národnej banke Slovenska zaslané bez zbytočného odkladu, ani do času, kedy bol vykonávaný dohľad na mieste); Zmluva XXX zo dňa XXX (hlásenie o uzatvorení zmluvy nebolo Národnej banke Slovenska zaslané bez zbytočného odkladu, ani do času, kedy bol vykonávaný dohľad na mieste); Zmluva XXX so spoločnosťou XXX zo dňa XXX (hlásenie o uzatvorení zmluvy nebolo Národnej banke Slovenska zaslané bez zbytočného odkladu, ani do času, kedy bol vykonávaný dohľad na mieste); Zmluva XXX so spoločnosťou XXX (právny nástupca XXX) zo dňa XXX (hlásenie o uzatvorení zmluvy nebolo Národnej banke Slovenska zaslané bez zbytočného odkladu, ani do času, kedy bol vykonávaný dohľad na mieste); Zmluva XXX so spoločnosťou XXX zo dňa XXX (hlásenie o uzatvorení zmluvy bolo Národnej banke Slovenska doručené dňa XXX); Zmluva XXX so spoločnosťou XXX zo dňa XXX (hlásenie o uzatvorení zmluvy bolo Národnej banke Slovenska doručené dňa XXX).

Spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. je povinná zaplatiť uloženú pokutu do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.