en en

Metodické usmernenia, stanoviská a odporúčania

Stanovisko odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska č. 2/2022 z 5. decembra 2022, k niektorým otázkam týkajúcim sa vymáhania pohľadávok z úverov pre spotrebiteľov

Stanovisko odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska z  22. 12. 2020 k niektorým otázkam dohôd o odklade splatnosti, uzatváraných so spotrebiteľmi

Stanovisko odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska zo 14. mája 2018 č. 1/2018 k vybraným aspektom bankopoistných produktov poistenia schopnosti splácať úver založených na princípe rámcovej (skupinovej) poistnej zmluvy

Stanovisko Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. apríla 2015 č. 1/2015 k použitiu Občianskeho zákonníka v spotrebiteľských obchodných vzťahoch, zverejnené dňa 15. mája 2015.

Stanovisko Odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska zo 14. októbra 2015 č. 2/2015 k výkladu ustanovenia § 9a ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zverejnené dňa 14. októbra 2015.

Informácia Odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska z 18. apríla 2017 k aplikačným dôsledkom rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-42/15 Home Credit Slovakia, a.s. proti Kláre Biróovej, zverejnená dňa 18. apríla 2017.

Informácia Odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska z 25. júla 2017 k niektorým otázkam týkajúcim sa právomoci Národnej banky Slovenska, zverejnená dňa 31. júla 2017.

Stanovisko Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 24. apríla 2017 k niektorým otázkam týkajúcim sa propagácie ceny úverových produktov, zverejnené dňa 28. apríla 2017.

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. apríla 2015 č. 2/2015 k povinnosti poisťovateľa poskytnúť klientovi pred uzatvorením niektorých druhov poistenia oceňovacie tabuľky a k možnostiam jednostrannej zmeny ich obsahu, zverejnené vo Vestníku NBS dňa 28. apríla 2015.

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. apríla 2015 č. 3/2015 k označovaniu a propagácii poistných produktov, zverejnené vo Vestníku NBS dňa 28. apríla 2015.

Upozornenie:

Národná banka Slovenska ponecháva primeraný čas na implementáciu vydaných stanovísk, odporúčaní a metodických usmernení. Z tohto dôvodu kontroluje v rámci výkonu dohľadu ich napĺňanie spravidla až po 3 mesiacoch od ich zverejnenia.

Posledná aktualizácia: 14. 4. 2023