en en

Komuniké z 8. rokovania Bankovej rady NBS

23. apríla 2024 sa uskutočnilo 8. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra.

Banková rada NBS rozhodla o určení lokálne systémovo významných bánk a o výške kapitálových vankúšov pre lokálne systémovo významné banky. Zoznam týchto bánk ako aj výšku ich kapitálových vankúšov uvádza nasledovná tabuľka:

Komuniké z 8. rokovania Bankovej rady NBS

Zdroj: NBS
Poznámka: O-SII – lokálne systémovo významné banky.

Rozhodnutie Bankovej rady NBS nadobúda účinnosť 1. januára 2025. Podrobnejšie informácie o týchto vankúšoch budú uverejnené v rozhodnutiach NBS a v Komentári k rozhodnutiu o určení lokálne systémovo významných bánk a o ich kapitálových vankúšoch na webovom sídle NBS.

Banková rada Národnej banky Slovenska prerokovala a schválila novelu rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov. Novela rozhodnutia NBS zavádza zmeny z usmernení ECB tvoriacich právny rámec implementácie menovej politiky Eurosystému, ktoré boli schválené Radou guvernérov ECB dňa 8. februára 2024. Ide o úpravy zamerané na zefektívnenie rámca zmluvných strán a podmienok akceptovateľnosti aktív používaných ako zábezpeka v operáciách Eurosystému, vrátane viacerých zmien technického a operačného charakteru. Súčasťou novely sú aj aktualizované znenia Rámcovej zmluvy o úverových obchodoch so zábezpekou a Rámcovej zmluvy o úverových obchodoch so zábezpekou v cudzej mene, ktoré má NBS uzatvorené so svojimi zmluvnými stranami.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.