en en

Spoločnosť NOVIS Poisťovňa a.s.

Útvar dohľadu nad finančným trhom NBS, ako prvostupňový orgán dohľadu v apríli tohto roka rozhodol, že NOVIS Poisťovňa, a.s., od 5. 4. 2019 premenovaná na NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. (ďalej len „poisťovňa“), porušila svoju povinnosť postupovať obozretne, pretože investovala poistné prijímané od klientov v nižšom rozsahu, než v akom sa zaviazala v poistných zmluvách.

Prvostupňový orgán dohľadu ukončil sankčné konanie voči poisťovni na prvom stupni, a to vydaním rozhodnutia o uložení sankcie zo dňa 19. 4. 2021 (ďalej len „rozhodnutie“).

Rozhodnutie sa týka investičných poistných zmlúv uzatváraných medzi poisťovňou a jej klientmi na Slovensku aj v zahraničí (ďalej len „poistné zmluvy“).

Prvostupňový orgán dohľadu v rozhodnutí, okrem iného, ukladá poisťovni nápravné opatrenie, vykonateľné od 20. 4. 2021. Konkrétne ide o  povinnosť investovať poistné prijaté od doručenia rozhodnutia v správnom rozsahu, v súlade s poistnými zmluvami.

Ďalšie časti rozhodnutia nadobudnú vykonateľnosť neskôr a prvostupňový orgán dohľadu o nich bude informovať v súlade so zákonom o dohľade nad finančným trhom dodatočne, v dňoch 11. 5. 2021, 1. 7. 2021 a 1. 10. 2021.

Poisťovňa môže voči rozhodnutiu podať opravný prostriedok. Ten však nemá odkladný účinok a poisťovňa musí rozhodnutie plniť v lehotách, ktoré stanovuje výrok rozhodnutia (keď jednotlivé časti nadobúdajú vykonateľnosť), bez ohľadu na podaný opravný prostriedok.

Prvostupňový orgán dohľadu v rozhodnutí zároveň zrušil predbežné opatrenie, keďže v dôsledku uloženia sankcie už nie je potrebné jeho ďalšie trvanie.

Znenie výroku rozhodnutia v rozsahu, v ktorom je aktuálne vykonateľné: https://nbs.sk/vyroky/18080

Genéza:

Dňa 25. 9. 2020 NBS informovala v tlačovej správe o predbežnom opatrení, ktorým sa začalo sankčné konanie voči poisťovni. Konanie začal prvostupňový orgán dohľadu na základe zistení z dohľadu na mieste. NBS v tejto súvislosti spolupracovala prostredníctvom kooperačnej platformy s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie pre zamestnancov (EIOPA) a orgánmi dohľadu členských štátov, v ktorých poisťovňa pôsobí.

– Predbežné opatrenie bolo rozhodnutím druhostupňového orgánu NBS z februára 2021 čiastočne zrušené (v časti zákazu predaja zmlúv) a vo zvyšku potvrdené (viď nižšie tlačová správa z Feb. 23, 2021).

Predchádzajúce tlačovej správy k predbežnému opatreniu a jej doplnenia:


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.