en en

Vyjadrenie NBS v súvislosti s predbežným opatrením vydaným 09.09.2020

Aktualizácia tlačovej správy zo dňa 16. 2. 2021:

Dňa 25.9.2020 NBS informovala v tlačovej správe o podrobnostiach týkajúcich sa predbežného opatrenia vydaného voči spoločnosti NOVIS Poisťovňa, a.s., od 5. 4. 2019 premenovanej na NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. (ďalej len „poisťovňa“).

Znenie tlačovej správy: https://nbs.sk/vyjadrenie-nbs-v-suvislosti-s-predbeznym-opatrenim-vydanym-09-09-2020-3/

Doplnenie tlačovej správy: https://nbs.sk/vyjadrenie-nbs-v-suvislosti-s-predbeznym-opatrenim-vydanym-09-09-2020-2/

NBS informuje, že Banková rada NBS, ako druhostupňový orgán, na základe podaného rozkladu poisťovne, čiastočne zrušila predbežné opatrenie, čo znamená, že odo dňa 12.2.2021 je zrušená povinnosť poisťovne zdržať sa uzatvárania nových poistných zmlúv s investičnou zložkou v prípadoch stanovených predbežným opatrením.

Banková rada NBS predbežné opatrenie vo zvyšku potvrdila a v tejto potvrdzujúcej časti je predbežné opatrenie stále účinné (od 11.09.2020), t.z. poisťovňa je naďalej povinná všetko poistné prijaté od klientov po doručení predbežného opatrenia investovať v rozsahu, ktorý bol dohodnutý v jednotlivých poistných zmluvách s klientmi a pravidelne zasielať NBS údaje potrebné na sledovanie situácie v poisťovni zo strany NBS.

Znenie výroku prvostupňového rozhodnutia o vydaní predbežného opatrenia, ako aj výroku rozhodnutia Bankovej rady NBS je zverejnené tu: https://nbs.sk/vyroky/18059


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.