en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu založenia Matice slovenskej

II. cena
Karol Ličko

150. výročie založenia Matice slovenskej 150. výročie založenia Matice slovenskej

III. cena
Pavel Károly

150. výročie založenia Matice slovenskej 150. výročie založenia Matice slovenskej

Národná banka Slovenska vyhlásila v auguste 2012 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu založenia Matice slovenskej, ktorá je historicky najstaršou ustanovizňou slovenského národa v oblasti kultúry, osvety a vedy. Do súťaže bolo predložených len šesť výtvarných návrhov, ktoré Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských eurových mincí hodnotila v októbri 2012. Odborným poradcom bol tajomník Matice slovenskej PhDr. Peter Mulík, PhD.

Na základe posúdenia predložených výtvarných návrhov komisia odporučila prvú cenu v súťaži neudeliť.

Na realizáciu mince bol schválený výtvarný návrh Karola Lička, ktorý získal v súťaži druhú cenu. Komisia ocenila najmä skutočnosť, že averz návrhu ideovo zodpovedá danej téme, ktorú symbolizuje stará budova Matice slovenskej ako duchovnej, vzdelávacej a vedeckej inštitúcie Slovákov, pričom jeho pravú stranu kompozične vhodne dopĺňa dobové vyobrazenie prvých Stanov Matice slovenskej. Komisia konštatovala, že základné údaje, ktoré sú na tejto strane výtvarného návrhu mince uvedené, korešpondujú s podmienkami súťaže. Kompozíciu reverzu tvoria portréty troch zakladajúcich členov – hlavných predstaviteľov Matice slovenskej, Štefana Moyzesa, Karola Kuzmányho a Jána Francisciho. Kompozíciu dopĺňa rok založenia Matice slovenskej „1863″ a text „ZALOŽENIE MATICE SLOVENSKEJ“. Písmo korešponduje s celkovým výtvarným ponímaním navrhovanej mince.

Tretia cena bola udelená návrhu Pavla Károlyho. Kompozícia návrhu averznej strany mince je tvorená trojportrétom zakladajúcich členov Matice slovenskej v klasických oválnych medailónoch, doplnených štylizovaným dobovým ornamentom, so zakomponovaním štátneho znaku Slovenskej republiky a písma na os. Na reverznej strane komisia pozitívne hodnotila, že zo stanov vyrastá inštitúcia Matice slovenskej. Na pravej strane je kompozícia doplnená figurálnou kompozíciou krojovaných postáv slovenského ľudu, ktorým je táto inštitúcia venovaná. Plochu mince vhodne dopĺňa kruhová kompozícia písma.