en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 400. výročiu úmrtia Juraja Turza

I. cena a realizácia
Mgr. art. Peter Valach

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. cena
Mgr. art. Miroslav Hric, ArtD.

>II. cena II. cena

III. cena
Karol Ličko

III. cena III. cena
III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v júli 2015 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 400. výročiu úmrtia palatína Juraja Turza, významného bojovníka v protitureckých výpravách, politika, vzdelanca a podporovateľa humanistickej vzdelanosti a kultúry. Do súťaže bolo predložených dvanásť výtvarných prác od dvanástich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v októbri 2015. Jej odbornou poradkyňou bola PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Na základe odporučenia odbornej komisie schválila Banková rada NBS na realizáciu výtvarný návrh autora Mgr. art. Petra Valacha, ktorému bola udelená prvá cena. Komisia ocenila výtvarné spracovanie návrhu a hodnotila ho ako kvalitatívne najlepší aj po obsahovej stránke. Vo výtvarnom riešení averzu dominuje postava Juraja Turza na koni. Za ním v pozadí je dobová podoba Lietavského hradu z vtáčej perspektívy. Kompozíciu dotvára písmo v opise. Na reverze je takmer celá plocha mincového poľa vyplnená portrétom palatína, ktorý je invenčne doplnený použitými prvkami z jeho historického erbu.

Druhú cenu získal Mgr. art. Miroslav Hric, ArtD. Komisia na návrhu pozitívne hodnotila vystihnutie témy aj kvalitné spracovanie. Autor na averze znázornil bojovú scénu, v strede ktorej je Juraj Turzo zobrazený ako bojovník na cválajúcom koni vyzbrojený kopijou. V popredí sú na zemi pohodené atribúty tureckej výzbroje – štít a kindžal. Reverzu dominuje portrét palatína.

Tretia cena bola udelená Karolovi Ličkovi. Autor do súťaže predložil averz v dvoch alternatívach. Na prvej je použitý motív Oravského hradu, sídla Juraja Turza. Na druhej je v zobrazení Oravského hradu v dolnej časti kompozície lunetový výsek, v ktorom je ako v priehľade zámok vo Veľkej Bytči, ďalšie sídlo palatína. Komisiu zaujala najmä sochárska i výtvarná kvalita druhej alternatívy. Na reverze je stvárnený Juraj Turzo na koni. Oproti nemu zľava vstupuje do mincového poľa šík bojových jazdcov.

Ďalšie ceny za vysokú kvalitu predložených návrhov získali autori Mária Poldaufová a Miroslav Rónai.