en en

Základné pravidlá pre reprodukciu euromincí

1. Základné pravidlá pre reprodukciu euromincí

2. Udeľovanie súhlasu Národnej banky Slovenska (NBS) na použitie
výtvarných návrhov spoločných strán euromincí a  národných strán slovenských euromincí tretím osobám

  • Podmienky použitia výtvarných návrhov spoločných strán euromincí sú upravené
    v oznámení Komisie o autorskoprávnej ochrane dizajnu spoločnej lícnej strany euromincí (2011/C 41/03).
  • NBS ako držiteľ výhradnej, vecne, časovo a územne neobmedzenej licencie na použitie výtvarných návrhov národných strán slovenských euromincí má záujem na tom, aby nedochádzalo k použitiu uvedených výtvarných návrhov nevhodným alebo dehonestujúcim spôsobom. Vzhľadom na doterajšie skúsenosti s výrobou a používaním reprodukcií eurobankoviek a euromincí, najmä reklamnými agentúrami, a snahu predchádzať reprodukovaniu euromincí nevhodným spôsobom, NBS zastáva názor, že každé použitie výtvarných návrhov národných strán slovenských euromincí by malo byť vopred schválené.