en en

Jozef Cíger Hronský – 100. výročie narodenia

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Jozef Cíger Hronský – 100. výročie narodenia
Bankovky a mince, Jozef Cíger Hronský – 100. výročie narodenia

Jozef Cíger Hronský (23. 2. 1896 Zvolen – 13. 7. 1960 Luján, Argentína), patrí medzi najvýznamnejších reprezentantov modernej slovenskej literatúry. Pokladá sa za priekopníka nových smerov slovenského literárneho vývinu v 20. storočí. Je autorom mimoriadne obľúbených kníh pre deti a mládež, zbierok noviel, románov a cestopisných čŕt. Bol popredným predstaviteľom Matice slovenskej, vrcholnej slovenskej kultúrnej a vedeckej ustanovizne. Určil jej vývojový program, ktorý sledoval všestranný rozvoj slovenskej národnej kultúry. Zaslúžil sa nielen o rast jej členskej základne, ale aj o vytvorenie jej vedeckých odborov a vybudovanie Slovenskej národnej knižnice. Mimoriadne zásluhy sa Hronskému pripisujú v súvislosti s rozvojom vydavateľskej činnosti – založil novú tlačiareň Neografia, ktorá bola v tom čase najvýkonnejšou tlačiarňou na Slovensku, čím zabezpečil finančnú samostatnosť Matice slovenskej. V matičných aktivitách pokračoval aj v exile v Argentíne. V roku 1959 bol spoluzakladateľom Zahraničnej Matice slovenskej.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Uprostred mincového poľa je v obdĺžniku uvedená nominálna hodnota a zobrazený štátny znak Slovenskej republiky. Nad a pod obdĺžnikom je v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“, po bočných stranách je uvedný rok razby a skratka názvu peňažnej jednotky „Sk“.

  Rubová strana:
  Uprostred mincového poľa je v obdĺžniku vľavo zobrazený fragment portrétu J. C. Hronského, vpravo je stvárnené štylizované slnko. Nad a pod obdĺžnikom je uvedené meno a priezvisko portrétovaného, po bočných stranách rok jeho narodenia a úmrtia.

 • Údaje o minci
  Autor:akad. soch. Patrik Kovačovský
  Materiál:Ag 750, Cu 250
  Hmotnosť:20 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:nápis: „NIET KRAJŠÍCH SLOV AKO SKUTKY“
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Náklad:22 000 ks
  z toho v proof vyhotovení: 1 500 ks
  Demonetizované:7 150 ks v bežnom vyhotovení (rok 2002)
  600 ks v bežnom vyhotovení (rok 2006)