en en

Jozef Cíger Hronský - 100. výročie narodenia

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

Jozef Cíger Hronský (23.2.1896 Zvolen – 13.7.1960 Luján, Argentína), patrí medzi najvýznamnejších reprezentantov modernej slovenskej literatúry. Pokladá sa za priekopníka nových smerov slovenského literárneho vývinu v 20. storočí. Je autorom mimoriadne obľúbených kníh pre deti a mládež, zbierok noviel, románov a cestopisných čŕt. Bol popredným predstaviteľom Matice slovenskej, vrcholnej slovenskej kultúrnej a vedeckej ustanovizne. Určil jej vývojový program, ktorý sledoval všestranný rozvoj slovenskej národnej kultúry. Zaslúžil sa nielen o rast jej členskej základne, ale aj o vytvorenie jej vedeckých odborov a vybudovanie Slovenskej národnej knižnice. Mimoriadne zásluhy sa Hronskému pripisujú v súvislosti s rozvojom vydavateľskej činnosti – založil novú tlačiareň Neografia, ktorá bola v tom čase najvýkonnejšou tlačiarňou na Slovensku, čím zabezpečil finančnú samostatnosť Matice slovenskej. V matičných aktivitách pokračoval aj v exile v Argentíne. V roku 1959 bol spoluzakladateľom Zahraničnej Matice slovenskej.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Uprostred mincového poľa je v obdĺžniku uvedená nominálna hodnota a zobrazený štátny znak Slovenskej republiky. Nad a pod obdĺžnikom je v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“, po bočných stranách je uvedný rok razby a skratka názvu peňažnej jednotky „Sk“.

Rubová strana

Rubová strana:
Uprostred mincového poľa je v obdĺžniku vľavo zobrazený fragment portrétu J. C. Hronského, vpravo je stvárnené štylizované slnko. Nad a pod obdĺžnikom je uvedené meno a priezvisko portrétovaného, po bočných stranách rok jeho narodenia a úmrtia.

Autor:akademický sochár Patrik Kovačovský
Materiál:Ag 750, Cu 250
Hmotnosť:20 g
Priemer:34 mm
Hrana:nápis: „NIET KRAJŠÍCH SLOV AKO SKUTKY“
Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad:22 000 ks
z toho v proof vyhotovení: 1 500 ks
Demonetizované:7 150 v bežnom vyhotovení (rok 2002)
600 v bežnom vyhotovení (rok 2006)