en en

Rok ochrany európskej prírody

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

Rok 1995 vyhlásila Rada Európy za Rok ochrany európskej prírody (European Nature Conservation Year – ENCY 1995). Pokračuje týmto v dlhodobej tradícii šírenia myšlienky starostlivosti o životné prostredie. Slovensko sa stalo členom Rady Európy 30.6.1993. V tomto roku sa utvoril aj Slovenský výbor pre ENCY 1995. V auguste 1994 schválila vláda Slovenskej republiky Celospoločenský program ENCY 1995. Slovensko sa v ňom hlási k ideálom a posolstvu tejto celoeurópskej kampane, ktorej cieľom je pripomenúť význam ochrany prírody a zaktivizovať okrem úzkeho okruhu ochranárskych organizácií aj celú spoločnosť. V rámci Celospoločenského programu ENCY 1995 pre Slovensko boli realizované viaceré projekty – mapovanie, záchrana a obnova mokradí, ochrana ekologicky významných biotopov, ozeleňovanie miest, obcí a areálov škôl, revitalizácie riečnej siete a mnohé iné.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
V dolnej časti mincového poľa je vyobrazený ďateľ, kŕmiaci mláďa. Nad ním je štátny znak Slovenskej republiky a nápis v neuzavretom kruhu „ROK OCHRANY EURÓPSKEJ PRÍRODY“. Pri spodnom okraji mince je uvedený názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a letopočet razby.

Rubová strana

Rubová strana:
Na mincovom poli sú postupne vyobrazené motívy flóry – diablik močiarny, kotvica plávajúca a vinič lesný a motívy fauny – lastovička, bocian čierny a bocian biely v trstine. Pri spodnom okraji je uvedená nonimálna hodnota.

Autor:Miroslav Ronai
Materiál:Ag 750, Cu 250
Hmotnosť:20 g
Priemer:34 mm
Hrana:opakujúci sa nápis: „ENCY 1995“
Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad:30 000 ks
z toho v proof vyhotovení: 2 000 ks
Demonetizované:11 100 v bežnom vyhotovení (rok 2002)
300 v bežnom vyhotovení (rok 2006)