en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh pamätnej bimetalovej mince v nominálnej hodnote 10 000 Sk k 10. výročiu vzniku Slovenskej republiky

1. cena a realizácia
akad. soch. Ľudmila Cvengrošová

Averz
Reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v decembri 2001 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej bimetalovej mince nominálnej hodnoty 10 000 Sk k 10. výročiu vzniku Slovenskej republiky.

Súťaž, do ktorej 16 autorov predložilo celkom 17 súťažných prác, vyhodnotila Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí na zasadnutí 19. marca 2002.

Komisia vybrala ako najkvalitnejší a najvyváženejší výtvarný návrh akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej a odporučila mu udeliť zníženú I. cenu. Pozitívne hodnotila vzájomnú prepojenosť kompozičného riešenia averzu a reverzu, ktoré zohľadňuje a využíva farebný efekt bimetalovej mince. Na averznú stranu do stredu mincového poľa umiestnila autorka figurálny prvok – hlavu mladého dievčaťa ohraničenú kruhopisom. Rohy návrhu vypĺňa štátny znak, rok razby a ornamentika v tvare lipového listu. Na reverze sa opakuje kompozičný princíp averzu. V centre reverzu autorka stvárnila motív rúk s loďkou a krížom, ohraničený kruhopisom. Kompozíciu doplnila obrysom mapy Slovenska, prezidentskou štandardou a lipovou ratolesťou. Komisia podmienila realizáciu návrhu úpravou reverznej strany a požadovala aby, v jej centre bol stvárnený vhodnejší motív prezentujúci a charakterizujúci Slovenskú republiku, pretože loď s krížom sa skôr viaže k náboženskej tematike. Autorka v zmysle pripomienky komisie zvolila nový motív – Bratislavský hrad, ako všeobecne známy symbol Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky.

Druhá a tretia cena neboli v súťaži udelené.