en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh pamätnej zlatej mince v nominálnej hodnote 5000 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia

I. cena a realizácia – Ing. Milan Virčík

Averz
Reverz

II. cena – akad. soch. Michal Gavula

Averz
Reverz

III. cena – Mgr. art. Patrik Kovačovský

Averz
Reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v septembri 2003 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej zlatej mince nominálnej hodnoty 5000 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia. Súťaže sa zúčastnilo 21 autorov, ktorí do nej predložili 26 diel. Ich hodnotenie sa uskutočnilo na zasadnutí Komisie guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí v marci 2004. Komisia skonštatovala, že výtvarná i obsahová úroveň súťažných prác je veľmi dobrá a jednotliví autori si zvolili na vyjadrenie ojedinelých kultúrnych hodnôt Bardejova vhodné motívy. Odporučila realizáciu mince a rozdelenie cien, ktoré guvernér NBS schválil svojím rozhodnutím v marci 2004.

Na realizáciu bol vybraný výtvarný návrh Ing. Milana Virčíka, ktorý získal v súťaži prvú cenu. Komisiu zaujal najmä výstižným vyjadrením témy a detailným sochárskym prepracovaním oboch strán, ktoré tvoria kompozične vyvážený celok. Na averze je zobrazený detail fasády mestskej radnice s ranorenesančným arkierom a balustrálnym schodišťom. Na reverze je kostol sv. Egídia, doplnený detailom gotickej klenby a plastikou proroka Zachariáša z neskorogotického bočného oltára Ukrižovania.

Druhá cena nebola v súťaží udelená.

Tretiu cenu získal akad. soch. Michal Gavula. Jeho návrh komisiu oslovil zaujímavým kompozičným riešením a súladom medzi averznou a reverznou stranou. Na averze je detail neskorogotickej klenby s priehľadom na panorámu mesta s radovou zástavbou typických meštianskych domov a s dominantnou radnicou. Na reverze je v detaile gotickej klenby centrálne umiestnený kostol sv. Egídia.

Ďalšia tretia cena bola udelená Mgr. art. Patrikovi Kovačovskému. Návrh upútal čistým, vyváženým a netradičným centrálnym kompozičným riešením averzu a reverzu. Na averze je v gotickej rozete umiestnený štátny znak SR a nominálna hodnota mince, na reverze detail štítu radnice s mestským erbom. Kompozíciu výrazne dotvára vhodne zvolené a rozmiestnené písmo.