en en

Výsledky opakovanej verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince v nominálnej hodnote 200 Sk k 200. výročiu uzavretia Bratislavského mieru

I. cena a realizácia – Pavel Károly

Averz
Reverz

II. cena – Karol Ličko

Averz
Reverz

III. cena – Hieroným Balko

Averz
Reverz

III. cena – Miroslav Ronai

Averz
Reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v októbri 2004 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej striebornej mince nominálnej hodnoty 200 Sk k 200. výročiu uzavretia Bratislavského mieru. Mier bol v bratislavskom Primaciálnom paláci uzavretý 26. decembra 1805, po víťazstve francúzskej armády pod Napoleonovým velením nad spojeneckými vojskami ruského cára a rakúskeho cisára v bitke pri Slavkove. Súťaže sa zúčastnilo len päť autorov, ktorí do nej predložili šesť diel. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí neodporučila žiadny z návrhov na realizáciu a na výtvarný návrh mince bola v januári 2005 vyhlásená opakovaná verejná anonymná súťaž. Zúčastnilo sa na nej jedenásť autorov s dvanástimi prácami.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v apríli 2005. Odborná komisia odporučila na realizáciu súťažný návrh kremnického výtvarníka Pavla Károlyho, ktorý získal prvú cenu. Návrh zaujal kvalitným sochárskym spracovaním a výborným vyjadrením zadanej témy. Stvárnenie a výstižný výber primeraných motívov ocenili aj odborní poradcovia komisie, historici PhDr. Štefan Holčík, CSc. a PhDr. Vladimír Segeš, PhD. Na averze autor zobrazil Primaciálny palác, miesto podpisu mierovej zmluvy a vojenskú štandardu, ktorú francúzske jednotky nosili pred bitkou. Orlica v jej hornej časti je symbolom Napoleona I. Kompozíciu dotvára pečať Bratislavy a nadol skrížené šable porazenej rakúskej a ruskej armády. Sú zviazané stuhou naznačujúcou vľavo písmeno N a vpravo písmeno B, iniciálky Napoleona Bonaparte. Na reverze je zobrazený portrét Napoleona I. a vojenské motívy – po boji zložené zbrane v spodnej časti a cválajúci vojak v hornej časti mincového poľa.

Druhá cena bola udelená autorovi Karolovi Ličkovi. Komisia ocenila vystihnutie zadanej témy a kompozičný súlad medzi averzom a reverzom návrhu. Na averze autor použil motív Primaciálneho paláca a vojenskej štandardy, na reverze výjav z napoleonských vojen doplnený zobrazením meča.

V súťaži boli udelené dve znížené tretie ceny.

Návrh autora Hieronýma Balku komisiu oslovil dobre zvolenými motívmi, ktoré sa vyznačujú pozoruhodnou plasticitou zobrazenia. Primaciálny palác na averze autor na reverze doplnil zobrazením scény z napoleonských vojen s bubeníkom v popredí.

Na návrhu autora Miroslava Ronaia komisia pozitívne hodnotila výber charakteristických architektonických dominánt Bratislavy na averze a najmä výborné zobrazenie Napoleona I. na koni na reverze.

Doplňujúca informácia k príprave emisie mince

Pri prerokovaní návrhu vyhlášky Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí pri príležitosti 200. výročia uzavretia Bratislavského mieru Direktórium NBS vyhlášku neschválilo pre výhrady k podobe reverznej strany výtvarného návrhu.

Národná banka Slovenska sa preto dohodla s autorom Pavlom Károlym na prepracovaní reverznej strany návrhu. Na novom výtvarnom riešení sú zobrazené portréty oboch cisárov, ktorých krajiny uzatvorili Bratislavský mier – francúzskeho cisára Napoleona I. a rakúskeho cisára Františka I.

Nový výtvarný návrh reverzu
schválený na realizáciu

Reverz