en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh pamätnej zlatej mince v nominálnej hodnote 5000 Sk k 400. výročiu korunovácie Mateja II. v Bratislave

I. cena a realizácia – Miroslav Ronai, Branislav Ronai

Averz
Averz

II. cena – Pavel Károly

Averz
Bankovky a mince, Matej II. - korunovácia
Reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v decembri 2006 verejnú anonymnúsúťaž na výtvarný návrh pamätnej zlatej mince nominálnej hodnoty5000 Sk k 400. výročiu korunovácie Mateja II. v Bratislave. Súťažesa zúčastnilo dvanásť autorov, ktorí do nej predložili štrnásťdiel. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhovslovenských mincí ich hodnotila na zasadnutí v júni 2007.

Komisia odporučila na realizáciu výtvarný návrh, ktorýv spoluautorstve vytvorili dvaja autori – Miroslav Ronaia Branislav Ronai. Ich návrh získal v súťaži zníženú prvú cenua komisia na ňom ocenila harmonické skĺbenie vhodne zvolenýchhistorických atribútov. Averz je riešený v dominantnej vertikálnejkompozícii, v ktorej sa prelínajú typické architektúry –Bratislavský hrad, veža korunovačného kostola – Dómu sv. Martinaa jeho interiér. V dolnej časti je na stredovú os situovaný štátnyznak Slovenskej republiky. Aj reverz je riešený vo vertikálnejkompozícii, čím vzniká tesné výtvarné prepojenie oboch stránnávrhu. Portrét panovníka Mateja II. s vavrínovým vencom na hlaveje sprava vyvažovaný vežami františkánskeho kostola a Michalskejbrány. V spodnej časti sú v popredí zobrazené korunovačné insígnie– uhorská kráľovská koruna a korunovačný meč. Na averze i reverzesú do kompozície harmonicky začlenené nápisy.

Druhá cena bola udelená Pavlovi Károlymu. Komisiu jeho návrhoslovil vyváženou kompozíciou, kvalitnou modeláciou a dobrýmvystihnutím témy. Autor do súťaže predložil dve alternatívy averzu.Na oboch zobrazil korunovačný chrám, nad ktorým sa vypína pahoroks Bratislavským hradom. Jedna alternatíva je doplnená uhorskoukráľovskou korunou. Výraznou súčasťou kompozície je zvlnenádekoratívna stuha. Na reverze je portrét panovníka, ktorý jev spodnej časti ukončený rozviatou dekoratívnou stuhou. Vedľaportrétu je v zmenšenej mierke zobrazený husár na koni.Zjednocujúcim prvkom oboch strán návrhu sú okrem stúh aj vhodneumiestnené nápisy. Tretia cena nebola v súťaži udelená.